Openbare Daltonschool de Hagenpoort

Bagijnenstraat 13 7411 PT Deventer

 • Schoolfoto van Openbare Daltonschool de Hagenpoort
 • Schoolfoto van Openbare Daltonschool de Hagenpoort
 • Schoolfoto van Openbare Daltonschool de Hagenpoort

Het team

Toelichting van de school

Wij zijn een gecertificeerde Daltonschool. Ons team bestaat uit ongeveer 20 leerkrachten, waaronder een kunst- en cultuurcoördinator. 


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging wegens verlof of ziekte van medewerkers zoeken wij steeds naar de best passende oplossing voor onze school. Dit doen wij in ons bestuur samen met 'Personeelscluster Oost-Nederland (PON)'. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij organiseren ons onderwijs als daltonschool volgens de peilers van het daltononderwijs. Dat betekent dat we gericht zijn op het vergroten van zelfstandigheid van kinderen, dat we veel samenwerken met elkaar en dat we kinderen leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Daarnaast werken we aan het reflectievermogen van kinderen en richten wij ons onderwijs zo effectief mogelijk in. Meer informatie over daltononderwijs vindt u op www.dalton.nl

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste twee lesjaren werken wij thematisch en leren onze leerlingen spelenderwijs binnen en buiten het gebouw. Onze kleuters krijgen 26 uur en 15 minuten per week onderwijs. We werken in groep 1 en 2 aan reken- en taaldoelen, voorbereidend schrijven, wereldoriëntatie, tekenen, beeldende vorming, muziek, drama, sociaal-emotioneel leren en motorische ontwikkeling. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school


Algemeen:
Wij werken een deel van de week thematisch met de methodiek van 4x wijzer.  Op deze manier verbinden we vakgebieden met elkaar om de leerstof meer betekenisvol te maken. Zo maken lessen kunstbeschouwing deel uit van de thema's van wereldoriëntatie. Bovendien hebben leerlingen blokken weektaaktijd waarin ze zelfstandig werken aan diverse vakgebieden. Het bovenstaande is dan ook bedoeld om een globale indruk te geven.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school


Op onze school werken we handelings- en oplossingsgericht en kijken we naar mogelijkheden van een kind, van zijn ouders en van de sociale omgeving, zijn groep en zijn leerkracht(en). Wij stemmen onze aanpak en ons onderwijs goed af op de onderwijs- en ondersteuningsvraag van kinderen door:

 • (sociale) veiligheid te bieden aan alle kinderen
 • lesmateriaal aan te passen of de klas of school passend(er) in te richten
 • extra uitleg of instructie te geven
 • verrijking of extra aanbod te bieden
 • hulp te bieden bij dyslexie of dyscalculie
 • goed om te gaan met verschillen in gedrag en preventief te handelen om gedragsproblemen te voorkomen
 • extra hulp of zorg te bieden in de school, samen met medewerkers van Sine Limite
 • goede samenwerking met de ‘voorschool’ en het voortgezet onderwijs 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Daltononderwijs maakt het mogelijk om kinderen op maat te ondersteunen in hun leerproces. Kinderen werken aan leerstof op eigen niveau en tijdens het zelfstandig werk heeft de leerkracht de handen vrij om de kinderen extra instructie te geven en te coachen.

Komende jaren gaan wij ons aanbod met behulp van dalton nog beter af te stemmen op de kinderen. We betrekken door doelgericht te werken kinderen meer bij het leerproces en kunnen ook zelf passende keuzes maken in het onderwijsaanbod.


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven