Interconfessionele Basisschool De Windroos

Broederenstraat 16 7411 LB Deventer

  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Windroos

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Elke school krijgt te maken met het probleem van leerkrachten, die door ziekte of andere oorzaken, gedurende een bepaalde periode hun werk op school niet kunnen verrichten. Onmiddellijk na de melding gaat de school op zoek naar een vervanger. In alle gevallen zal er in eerste instantie een beroep gedaan worden op de invalpool/digipool van Stichting Varietas. Als er geen vervanger is voor een afwezige leerkracht wordt eerst bekeken of er binnen de school leerkrachten zijn die de groep kunnen overnemen. Voor ten hoogste één dag zal er sprake kunnen zijn van het inzetten van de interne begeleider, het omzetten van directie-uren, of het verdelen van de groep over de andere groepen. Leerlingen naar huis sturen gebeurt alleen bij hoge uitzondering, wanneer er geen andere oplossing meer is. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. In een dergelijke situatie is er altijd opvang op school voor kinderen die thuis niet kunnen worden opgevangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op De Windroos zien wij het als onze taak om ons onderwijs zo in te richten dat alle kinderen tot hun recht komen, ongeacht hun mogelijkheden. Wij willen alle kinderen een kwalitatief goedonderwijs bieden. Sommige kinderen hebben echter meer nodig. Zij vragen meer aandacht en hebben extra ondersteuning nodig om goed tot hun recht te kunnen komen.

Onze school neemt deel aan het invoeringstraject (hoog)begaafdheid van het samenwerkingsverband Sine Limite.

Wij werken op school met een dyslexieprotocol, een doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8 om leesproblemen en/of spellingproblemen in een vroeg stadium te onderkennen en hulp op maat te geven. Dit protocol maakt onderdeel uit van het beleid van ons samenwerkingsverband Sine Limite.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven