Interconfessionele Basisschool De Windroos

Broederenstraat 16 7411 LB Deventer

  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Windroos

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingvolgsysteem:

Leerlingen worden gedurende de gehele basisschoolperiode goed en systematisch gevolgd met behulp van ons leerlingvolgsysteem. Meerdere keren per jaar controleren we de vorderingen van alle kinderen op het gebied van rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezendoor middel van landelijk genormeerde toetsen.

Daarnaast volgen we de leerlingen op de voet waar het gaat om de sociale en emotionele ontwikkeling. De leerkracht is verantwoordelijk voor de zorg in de eigen klas. De IB-er (internbegeleider) coördineert deze zorg op schoolniveau en staat zo nodig de groepsleerkrachten bij. Om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken is het van belang dat er veel overleg tussen de leerkrachten en ouders is. Daarvoor zijn er oudergesprekken, maar ook intern in de bouwvergaderingen, de groepsbesprekingen en de leerling-besprekingen staat de ondersteuning voor elke leerling centraal. De IB-er wordt bij problemen zo vroeg mogelijk ingeschakeld.

De toetsen, die we gebruiken, kunnen toetsen zijn die bijeen methode horen, maar het kunnen ook toetsen zijn, die op veel scholen in het land worden gebruikt. We kunnende resultaten van onze school dan vergelijken met andere scholen en met de doelen die we ons gesteld hebben. Op deze manier kunnen we in de gaten houden of onze gestelde doelen behaald zijn en kijken we samen of er aanpassingen gedaan moeten worden en op welke manier. Voor ieder kind wordt een (digitaal) dossier bijgehouden. Hierin slaan we onder andere gegevens op m.b.t. oudergesprekken, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets resultaten en overige belangrijke zaken die betrekking hebben op het kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen moeten niet alleen op intellectueel gebied leren, maar ook hun sociaal- emotionele ontwikkeling is van grootbelang.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen en veiligheid
  • actief burgerschap
  • eigenheid bij leerlingen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven