Basisschool d'n Heiakker

Patrijs 33 5754 DJ Deurne

Schoolfoto van Basisschool d'n Heiakker

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De rapportage van de eindtoets is incl de leerlingen van het LEO-onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende de schooltijd wordt de ontwikkeling van kinderen op diverse manieren gevolgd:

 • In groep 1-2 worden de kinderen geobserveerd door de leerkrachten tijdens diverse speel- en werklessen. De ontwikkeling van de kinderen wordt door de leerkracht bijgehouden in het observatiesysteem. Observaties door de leerkracht maken duidelijk hoe een kind zich op diverse gebieden ontwikkelt en waar evt. extra aandacht en/of zorg geboden moet worden. Onderdelen die geobserveerd worden zijn o.a: taalontwikkeling, rekenontwikkeling, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Regelmatig worden er in de groepen 3 t/m 8 methodegebonden toetsen afgenomen. De uitslag van deze toetsen  wordt door de leerkracht in het eigen administratiesysteem genoteerd. Samen met de resultaten van het maakwerk in o.a werkboeken, CITO toetsen en de observaties van de leerkracht wordt de begeleiding van het kind bepaald.
 • Vanaf groep 3 worden 2 keer per jaar CITO- toetsen op het gebied van technisch lezen (drie-minutentoets en AVI), begrijpend lezen, rekenen en spelling afgenomen. Deze gegevens worden verzameld in het leerlingvolgsysteem (Esis B).
 • In groep 8 wordt in de maand februari deelgenomen aan de landelijke Doorstroomtoets. De uitslag van deze toets geeft een beeld van het gevolgde onderwijs op onze school.
 • Voor het vroegtijdig signaleren van meer- of hoogbegaafdheid wordt aan het begin van het schooljaar in groep 1 en in groep 3 en aan het einde van groep 5 de quickscan van het DHH ingevuld.
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen van groep 1 t/m 8 wordt 2x per schooljaar in kaart gebracht met behulp van het pedagogische leerlingvolgsysteem SCOL. Dit is een meetinstrument waarmee we de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen kunnen volgen. 
 • Vanaf groep 6 vullen de leerlingen ook zelf een vragenlijst in. De uitslag wordt per kind besproken. Bij deze besprekingen zijn de groepsleerkrachten en de ib-er aanwezig. Naar aanleiding van de besprekingen wordt voor sommige kinderen of voor de groep een actieplan opgezet.
 • Vier keer per jaar vindt er een leerlingbespreking plaats. Elke leerkracht bespreekt tijdens dit overleg met de IB-er elke leerling van zijn/haar groep, waarbij zowel gekeken wordt naar de cognitieve ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op deze manier ontstaat er een duidelijk beeld van ieder kind. Van elke bespreking wordt een verslag gemaakt.
 • Specifieke gegevens van kinderen zoals onderzoeksrapporten, individuele afspraken die met ouders en kinderen zijn gemaakt, worden in het leerlingdossier opgeslagen. 
 • De CITO-LVS gegevens van de groep als geheel worden verwerkt in trendanalyses. We maken deze analyses 2x per jaar, zodat we kunnen zien hoe de vorderingen van kinderen en groepen op onze school gedurende enkele jaren zijn. Zo kunnen we ook bekijken welke vakgebieden meer aandacht behoeven.
 • 6x per schooljaar vindt er een bijeenkomst plaats met het zorgteam, hierin zitten de intern begeleider, orthopedagoog, de jeugdverpleegkundige van de GGD en de aan school verbonden opvoedondersteuner. Tijdens deze bespreking kunnen kinderen worden ingebracht die op leer- en of gedragsgebied opvallen. Samen wordt bekeken op welke manier adequate hulp ingezet kan worden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De getoonde schooladviezen zijn incl schooladviezen van de LEO-afdeling.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op d'n Heiakker werken we met de methode Fides. Fides betekent vertrouwen. De Fidesmethodiek wil via praktische en zichtbare manieren inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat er om dat je via sociale vaardigheden leert jezelf te sturen. Om dit zichtbaar te maken is de methodiek onder andere gebaseerd op het gebruik maken van alledaagse symbolen.

Daarnaast werken we ook met de methode Kwink. Kwink is vooral gericht op het aanleren van sociale vaardigheden en het herkennen en omgaan met emoties. 

We vinden het belangrijk om kinderen op te laten groeien tot sociale, weerbare en zelfstandige mensen. Ze moeten zich daarbij gesteund voelen in een veilige leeromgeving. Een omgeving waarin de kinderen zich op allerlei gebieden kunnen ontwikkelen. We gaan daarbij uit van de betrokkenheid van ieder kind en denken daarbij in kansen. We hebben onze leerlingen goed in beeld en bieden elk kind de zorg die het nodig heeft. 

Wij stimuleren dat onze kinderen zich samen verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van elkaar. We willen de kinderen waarden en normen meegeven die passen bij de identiteit van onze school. Daarbij vinden wij het omgaan met de ander erg belangrijk. Zowel kinderen, leerkrachten als ouders dienen met respect met elkaar om te gaan. Wij hebben schoolregels opgesteld om ervoor te zorgen dat we op een prettige manier met elkaar kunnen werken. Wij verwachten dat de kinderen zich aan deze regels houden. Van de ouders verwachten wij dat zij op de hoogte zijn van onze schoolregels en dat zij deze accepteren en ook de kinderen erop aanspreken wanneer zij zich niet aan deze regels houden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Respect
 • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven