Basisschool d'n Heiakker

Patrijs 33 5754 DJ Deurne

Schoolfoto van Basisschool d'n Heiakker

Het team

Toelichting van de school

Het team van basisschool d'n Heiakker bestaat uit de volgende personen:

Directeur: Marielle Boots

Managementteam: Manon Megens / Laura Huijerjans

Intern Begeleider: Laura Huijerjans

Groep 1/2a: Karin van Diesen  / Lizet Vissers

Groep 1/2b: Marja Burgers / Rian Wouters

Groep 3: Berdi van Stipdonk / Lizet Vissers

Groep 4: Suzanne van der Greef / Vera Hoefnagels

Groep 5: Gidy Manders / Dianne Verlijsdonk

Groep 6: Manon Megens / Suzanne van der Greef

groep 7:Stan van Helmond

groep 8: Ine van Dijk / Dianne Verlijsdonk

Onderwijsassistent: Mara Coolen

Gymdocent: Lex Adriaans

Administratie: Lianne Manders

Conciërge: Erik Venner

Vrijwilliger: Faas Verberne 

Op d'n Heiakker verzorgt één keer per week een sportdocent vanuit Leef! de gymlessen voor de groepen 1 t/m 8. Leef! richt zich op het realiseren van voldoende sport- bewegings en cultuuraanbod voor alle Deurnenaren van jong tot oud. Om iedereen in Deurne en haar kerkdorpen te kunnen bereiken, zijn er een aantal sport en cultuurcoaches actief op en rondom de scholen, in de buurten, wijken en bij de verenigingen. Leef! is in november 2013 gestart door de gemeente Deurne samen met diverse lokale organisaties binnen de domeinen onderwijs, zorg, welzijn, wonen, sport en cultuur.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat er vervanging nodig is, wordt dit bovenschools, via Stichting Prodas geregeld. Er is een vervangerspool, bestaande uit vervangers, die binnen de hele stichting ingezet worden. Mocht er geen vervanging zijn, dan wordt er binnen de eigen school gekeken of teamleden een dag extra kunnen komen werken. Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal de desbetreffende groep thuis blijven. Dit is in principe niet de eerste dag en ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld. Voor de kinderen die geen opvang hebben, wordt binnen de school opvang geregeld, maar wordt er geen onderwijs gegeven. Omdat er lesuren vervallen, zal gekeken worden of op opeenvolgende dagen verschillende groepen gevraagd worden thuis te blijven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school wordt het systeem van leerstofjaarklassen gevolgd. Voor dit schooljaar is onze groepsverdeling als volgt: groep 1-2a, 1-2b, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. We streven naar een evenredige verdeling in de kleutergroepen (aantal leerlingen, verdeling jongens/meisjes, zorgbehoeften van leerlingen etc). 

Om de groep leerlingen zo goed mogelijk in beeld te brengen werken wij met groepsplannen op het gebied van rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling.  Uitgangspunt hierbij is dat de leerlingen de instructie en zorg krijgen die zij nodig hebben. We werken met 3 niveaus: zorg (verlengde instructie), basis (basisinstructie) en plus (verkorte instructie en verrijkingsopdrachten).

We vinden het belangrijk dat we de vorderingen van leerlingen goed volgen. We gebruiken hiervoor de methodegebonden toetsen, het leerlingvolgsysteem (CITO) en de sociaal emotionele registratie "SCOL". Samen met observaties vormen dit de onderdelen voor de groepsplannen in de groepen.  

Herfstleerlingen

De zogenaamde "herfstleerlingen", de kinderen die tussen  1 oktober en 1 januari zijn geboren, hebben ofwel een relatief lange (acht en driekwart jaar) of een relatief korte (zeven en driekwart jaar) basisschoolloopbaan, als ze verder ononderbroken de groepen doorlopen. Voor de doorstroom naar groep 2 of 3 wordt de totale ontwikkeling van het kind als uitgangspunt gehanteerd. Naast de ontwikkeling beginnende gecijferdheid en beginnende geletterdheid als beoordelingscritaria, gaat het ook om taakgerichtheid en zelfstandigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling, taalontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Het totaalbeeld van het kind is doorslaggevend. Alle ontwikkelingsgebieden worden in beeld gebracht door middel van een observatie- registratiesysteem. De leerkracht bespreekt tijdig met ouders de doorstroom of verlening van een kleuterperiode.

Aanmelding nieuwe leerling

Als de ouders hun kind schriftelijk hebben aangemeld op onze school, wordt de aanmelding bekeken door de interne begeleider van de school. Zij bekijkt of de desbetreffende leerling extra zorgbehoeften heeft en of onze school die zorg kan bieden. Als de leerling geen extra zorgbehoeften heeft, of als de school de benodigde zorg kan bieden laten wij via de mail aan ouders weten dat het kind is toegelaten. Mocht een kind specifieke zorg nodig hebben, zal de intern begeleider contact opnemen met de ouders om te bespreken of de benodigde zorg geboden kan worden. 

Het aangemelde kind wordt, wanneer het kind minimaal de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden heeft bereikt, voorafgaande aan de definitieve plaatsing in de gelegenheid gesteld een aantal dagdelen kennis te komen maken met de de school, de klas en de leerkracht. 

Nieuwe leerlingen kunnen definitief starten op het moment dat het kind 4 jaar is geworden.

In de laatste 4 weken van het schooljaar worden in principe geen leerlingen meer geplaatst.

Wanneer een leerling afkomstig is van een andere basisschool wordt de leerling pas ingeschreven na ontvangst van een bericht van uitschrijving van de school van herkomst. De ontvangende school stuurt vervolgens een bewijs van inschrijving naar de school van herkomst. De school van herkomst is verplicht een onderwijskundig rapport van de leerling aan te leveren.  


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande verdeling is een uitgangspunt. Soms wordt er aan een vakgebied wat meer of minder uren besteed. 

Vanuit observaties en toetsresultaten kan het zijn dat er (tijdelijk) gekozen wordt om meer tijd aan bepaald vak te besteden. Dit is terug te vinden in de planning van de leerkracht.

Bepaalde periodes tijdens een schooljaar kunnen er ook voor zorgen dat afgeweken wordt van de hierboven genoemde urenverdeling.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande verdeling is een uitgangspunt. Soms wordt er aan een vakgebied wat meer of minder uren besteed. 

Vanuit observaties en resultaten kan het zijn dat er (tijdelijk) gekozen wordt om meer tijd aan bepaald vak te besteden. Dit is terug te vinden in de planning van de leerkracht.

Bepaalde periodes tijdens een schooljaar kunnen er ook voor zorgen dat afgeweken wordt van de hierboven genoemde urenverdeling. Uitval van geplande onderwijsactiviteiten blijft beperkt, rekenen, lezen/taal vallen nooit uit of worden ingehaald. De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Basisschool d'n Heiakker biedt regulier onderwijs aan, wij maken daarbij gebruik van het expertise netwerk van Prodas. Wij kunnen gebruik van oa de DaVinci klas, taalklas en de topklas indien de onderwijsbehoefte van een leerling hierbij past. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

/

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze visie op het jonge kind:

Een kind ontwikkelt zich spelenderwijs vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid passend in de belevingswereld van het kind.

Spel is het begin van leren en heel belangrijk voor een brede ontwikkeling van jonge kinderen. Jonge kinderen leren door te ontdekken, oefenen en imiteren. Doelgericht spelen is leren! In het spel komen alle ontwikkelingsgebieden en vaardigheden samen. Naast spel is het vertellen van verhalen belangrijk voor jonge kinderen. Zij doen hiermee informatie op en ordenen de wereld om hen heen. Op d'n Heiakker werken we in de groepen 1-2 thematisch en groepsdoorbroken. Leren van en met elkaar vinden wij hierbij erg belangrijk. Natuurlijk is de basisvoorwaarden voor spelenderwijs leren veiligheid en vertrouwen.

De 4 kernwaarden die terugkomen in onze visie op het jonge kind zijn:

- Spelenderwijs ontwikkelen

- Ontwikkelen vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid

- Aansluiten bij de belevingswereld van een kind

- Veiligheid en vertrouwen

 

Terug naar boven