Willibrord

Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp

  • Schoolfoto van Willibrord
  • Schoolfoto van Willibrord
  • Schoolfoto van Willibrord
  • Schoolfoto van Willibrord

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij kleine groepen leerlingen is de invloed van een individuele leerling veel groter op het groepsresultaat, dan bij grotere groepen. Vandaar de grote variaties in het groepsresultaat de afgelopen jaren. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de leerling wordt bijgehouden middels methodegebonden toetsen en Cito Leerling In Beeld (LIB) toetsen. De Cito LIB toetsen gebruiken we ter analyse op school-, groeps- en kindniveau. De gegevens worden ook gedeeld met ouders, zodat zij met deze niet methode gebonden toetsen de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen. Voor het dagelijks volgen van leerlingen gebruiken we vooral de observaties van de leerkrachten, aangevuld met, waar relevant, methodetoetsen. Het verloop van de ontwikkeling van de leerlingen maken we inzichtelijk in ons digitale rapport "MijnRapportfolio". De vaardigheden van kinderen worden frequent aangevuld. Observaties in de groep en analyse van het werk van de kinderen leiden continu tot aanpassingen in het aanbod en de instructie die de kinderen krijgen. Twee keer per jaar maken leerkrachten een verdiepte analyse van de resultaten in de groep en de gemaakt LIB toetsen van het leerlingenvolgsysteem. Ook deze analyses leiden weer tot aanpassingen in het onderwijsaanbod.

In de groepen 1 en 2 werken we volgens de principes van het ontwikkelingsgericht werken. Dit betekent voor de resultaten dat leerkrachten middels gerichte observaties de ontwikkellijn van leerlingen volgen en daar het aanbod op afstemmen. Ter ondersteuning werken ze met het programma Looqin. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Halverwege groep 7 ontvangen ouders het eerste voorlopige advies dat aangeeft welk vorm van voortgezet onderwijs het meest passend lijkt te zijn. Dit advies wordt opgesteld door de groepsleerkracht, de interne begeleider en de directie van de school. Het advies wordt getoetst bij de leerkracht(en) van het jaar ervoor. Het advies wordt besproken met de ouders en de betrokken leerling. Ouders en leerling geven in dat gesprek hun opvatting aan bij school. Het voorlopige advies wordt genoteerd in ons digitale rapport. Eind groep 7 en herfst groep 8 beoordeelt de school of een bijstelling van het advies nodig is. In januari groep 8 ontvangen de ouders en leerling, tijdens een gesprek met de groepsleerkracht, de laatste versie van het voorlopig advies. In februari maken de kinderen de doorstroomtoets. De resultaten daarvan zijn in maart bekend. Conform de landelijke richtlijnen wordt dan het definitieve schooladvies bepaald. Ouders ontvangen hiervan z.s.m. bericht, zodat zij daarna hun zoon of dochter kunnen aanmelden bij een school voor voortgezet onderwijs.

Onze school evalueert jaarlijks de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs na 1 en 3 jaar. Bijna al onze leerlingen naar TCC Denekamp, waardoor het voor ons relatief makkelijk is om achtergronden van hogere of lagere plaatsing dan het advies te kunnen begrijpen. De contacten met TCC Denekamp zijn goed.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De basisvoorwaarde voor een goede sociale emotionele ontwikkeling is dat er op de school een goed pedagogisch klimaat is waarbij leerlingen zich gezien, gewaardeerd en veilig voelen. Er wordt dagelijks aandacht besteed aan hoe je deze kernwaarden kunt gebruiken in de omgang met anderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven