Willibrord

Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp

  • Schoolfoto van Willibrord
  • Schoolfoto van Willibrord
  • Schoolfoto van Willibrord
  • Schoolfoto van Willibrord

Het team

Toelichting van de school

De gegevens in de grafieken bij "Medewerkers op deze school (instellingsniveau)" zijn niet kloppend. Het beschikbare aantal fte is veel te hoog, waardoor de meeste andere berekeningen niet kloppend zijn. De oorzaak is dat ook personeel van Konot bovenschools en het onderwijs ondersteuningscentrum op het administratienummer van de Willibrord geplaatst zijn. Deze problematiek is bekend bij het ministerie van OC&W en de PO-raad. Daar wordt het gezien als een administratieve problematiek die niet oplosbaar is. Een school dient toe te lichten dat de gegevens niet kloppen. Hoewel wij het niet eens zijn met deze stelling kunnen wij helaas niet anders dan deze administratieve fout accepteren

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor de vervanging van leerkrachten vanwege ziekteverlof of andere vormen van verlof kunnen wij een beroep doen op een vaste groep van leerkrachten binnen ons bestuur (Konot). In grote delen van het jaar is deze groep leerkrachten toereikend om te kunnen voorzien in onze behoefte aan vervangers. Daarnaast is er een tweede groep van vervangers die ook inzetbaar zijn. De coördinatie van het toewijzen van vervangers uit beide groepen ligt bij het mobiliteitscentrum van het ObT. Voor meer informatie over het mobiliteitscentrum, klik hier

De realiteit in Nederland is dat vervangers niet altijd beschikbaar zijn. Voor onze regio (Twente) geldt dat m.n. in periodes van veel besmettelijke ziekte zoals griep. Om de organisatie van het onderwijs op onze school zo goed als mogelijk door te laten lopen in dit soort situaties hebben wij een protocol opgesteld dat in stappen beschrijft welke maatregelen wij nemen indien er geen vervangende leerkrachten beschikbaar zijn. Onderdeel van dit protocol is dat we alternatieve oplossingen aanboren om zoveel mogelijk het naar huis sturen van leerlingen te beperken. Alternatieve oplossingen zijn bijv. inzet van gepensioneerde leerkrachten; inzet van ouders met een onderwijsbevoegdheid en het aanbieden van workshops, gegeven door kunstenaars met allerlei achtergronden.Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Toelichting op een tweetal termen:

* Werken in de hoeken: Dit is de basis van het ontwikkelingsgericht werken op onze school. Het gaat hierbij om het  stimuleren van leerlingen om in hun ontwikkeling steeds een stap verder te zetten. Dat doen ze door te werken in een rijke leeromgeving met betekenisvolle thema's. Hierbij spelen de kinderen in diverse hoeken en met verschillende ontwikkelingsmaterialen.  Het doel is dat leerlingen hun persoonlijkheid in brede zin kunnen ontwikkelen. In het aanbod van de rijke leeromgeving komen verschillende ontwikkelingsdoelen aan bod

* Inloop: eerste 12 minuten van de dag 8.30-8.42 uur Rekenen/taal/motoriek

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het onderdeel taal bevat: schriftelijk en mondeling taalgebruik, spelling en woordenschat

In groep 3 gaat lezen en taal in elkaar over, spelling wordt hier apart benoemd

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school geeft onderwijs en ondersteuning aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. De specifieke ondersteuning die wij bieden, het zogenaamde schoolondersteuningsprofiel vindt u op de website van de school. Samengevat komt het er op neer dat wij samen sterk zijn in het ontwikkelen van uitdagend onderwijs waarin het kind zich veilig voelt. We willen kinderen uitdagen op eigen niveau, waarbij ‘passend onderwijs’ daadwerkelijk inhoud krijgt. Dat doen we door onderwijsbehoeften van kinderen in kaart te brengen en ons onderwijs daarop in te richten. Mocht onze school de zorg niet kunnen bieden die een leerling nodig heeft, dan schakelen we hulp in van het ondersteuningscentrum. Samen kijken we dan of we deze leerling binnen onze school met ondersteuning kunnen helpen of dat het voor het kind beter is om te verwijzen naar een andere vorm van onderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op de volgende gebieden hebben wij concrete plannen:

  • Taakgericht werken:   We worden begeleid door een extern deskundige die ons helpt in het versterken van ons leerkrachtgedrag m.b.t. taakgerichter en procesgerichter werken van kinderen
  • Meer- en hoogbegaafdheid: De komende jaren versterken we het aanbod voor leerlingen met deze achtergrond, vanuit het werken in de eigen groep.

Daar waar leerlingen en nieuwe leerlingen een ondersteuningsbehoefte laten zien waarvan wij beoordelen nog niet over voldoende expertise te bezitten, beoordelen we wat er nodig is om deze expertise zelf te verkrijgen. In een aantal gevallen kunnen we ook de hulp van externe expertise inroepen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Als het gaat om de voorschoolse educatie: met de peuterspeelzaal/ kinderdagverblijven waarvan kinderen op de Willibrord komen, is goed contact. Wanneer een kind overstapt naar de Willibrord is er minimaal een overdracht op papier. Indien nodig en/of gewenst wordt er een mondelinge overdracht gepland. Zo'n extra overdracht gaat uiteraard altijd in overleg met ouders. Het houdt in dat informatie over het kind wordt doorgegeven, met als doel om de ontwikkelingslijn van het kind zo goed mogelijk door te laten lopen.

De vroegschoolse educatie, bij de kleuters, staat in het teken van ontdekken, spelen, leren en ontwikkelen als kind. Het is een fase waarin kinderen zich snel en op veel vlakken ontwikkelen. Wij werken daarbij vanuit de principes van het ontwikkelingsgericht werken. Leerkrachten observeren veel en op basis van de observaties wordt de logische ontwikkelingslijn van elk kind gevolgd en gestimuleerd. Dit laatste gebeurt (voor het gevoel van de leerling) spelenderwijs. Het werken vanuit betekenisvolle hoeken is belangrijk bij de inrichting van het lokaal. Bij de thema's die we aanbieden is er veel ruimte voor kinderen om een eigen inbreng te hebben. Daardoor is hun betrokkenheid groot. 

Terug naar boven