RKBS De Windwijzer

Pasteurstraat 4a 1782 JD Den Helder

  • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer
  • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer
  • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer
  • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer
  • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de gegevens en de resultaten van RKBS De Windwijzer in Den Helder. De gegevens zijn afkomstig van de overheid, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Daarnaast vindt u hier informatie over het beleid van de school (missie en visie op onderwijs). Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Meer informatie over RKBS De Windwijzer kunt u vinden op de website of in de schoolgids van de school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren met LEV
  • 7 gewoonten 'The Leader in Me'
  • Lerend Spelen
  • Met hart voor elkaar
  • Groepsdoorbrekend werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
257
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school werkt volgens het continurooster. Dit houdt in dat de leerlingen iedere schooldag hun lunchpakketje op school nuttigen. De leerlingen nemen dit zelf mee naar school.Schooltijden

De Windwijzer: maandag t/m vrijdag 8:30 – 14:00 uur

Tijdens de pauze van 30 minuten eten / drinken de leerlingen van groep 3 t/m 8 en spelen de ze buiten. De leerlingen in groep 1/2 krijgen langer de tijd om hun lunchpakketje op te eten / drinken. De leraren van groep 1/2 besteden dan aandacht aan zelfredzaamheid en gezond gedrag: hygiëne, gezond voedsel, gangbare regels tijdens het eten en drinken enz. De leerlingen van groep 1/2 spelen vervolgens buiten. Als de leerlingen buiten spelen tijdens de pauze, heeft de leraar een korte pauze en wordt de pleinwacht verzorgd door pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang van SKDH. De leerlingen nemen zelf een lunchpakketje mee naar school. Voor het koelen van de bederfelijke etenswaren kunnen kinderen eventueel een koeltasje meenemen.

Tien minuten voor schooltijd gaan de deuren open. Vanaf dan is er toezicht in de gangen en bij de buitendeur. Tot vijf minuten na schooltijd is er toezicht op het schoolplein. De ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat de leerlingen voor 8.30 uur in de klas zijn, zodat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen. Leerlingen die te laat komen worden geregistreerd. Bij veelvuldig te laat komen volgt er een gesprek met de leraar of directie. Als hieruit geen verbetering voort komt, is de school verplicht hiervan melding te maken bij de leerplichtambtenaar.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen, ouders en medewerkers leveren allen een bijdrage om te kunnen spelen en werken in een prettige sfeer. Hierbij vormt de taal en cultuur van de zeven gewoonten van ‘The Leader in Me’ de basis voor een prettig en veilig schoolklimaat. In het omgangsprotocol staat beschreven hoe er op school wordt gewerkt aan een prettig schoolklimaat en de stappen die de school zet om pesten te voorkomen en tegen te gaan. De uitvoering wordt gecoördineerd door de anti-pestcoördinator. 

Terug naar boven