IKC de Optimist

Lijsterstraat 1 1781 WC Den Helder

  • Schoolfoto van IKC de Optimist
  • Schoolfoto van IKC de Optimist
  • Schoolfoto van IKC de Optimist
  • Schoolfoto van IKC de Optimist
  • Schoolfoto van IKC de Optimist

Het team

Toelichting van de school

Het team van IKC de Optimist is positief, enthousiast, bevlogen en leergierig. De leeftijd van de diverse teamleden is zeer divers. De ene komt net van de pabo en de ander werkt al ca. 20 jaren op de school. Door elke dag van en met elkaar te leren, werken de teamleden goed samen. Hierdoor ervaren leerlingen een fijne, doorgaande lijn in hun onderwijs. 

Onderbouw:

- juf Tosca

- Juf Maria

- juf Renate

Middenbouw:

- meester Nick

- juf Janice

- juf Merel

- juf Maria

- juf Nicolet

- juf Esmeralda

Bovenbouw:

- juf Tess

- meester Yoram

- juf Caroline

- meester Samuel

- juf July

Intern begeleider: juf Thamar

Directeur: juf José

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er een collega ziek is of een verlofdag heeft, wordt er eerst gekeken of er binnen Kopwerk een invaller beschikbaar is. Er is een invalpool en een speciaal invalteam voor kortdurende inval.

Is er niemand beschikbaar binnen de stichting, dan kijken we of er een collega binnen de school is die deze dag (extra) voor deze groep kan staan.

In het uiterste geval is het zo dat de kinderen vrij zijn. Als er thuis geen opvang mogelijk is, worden de kinderen opgevangen in een andere groep binnen de school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken met groepsdoorbrekend onderwijs

- Basisvakken groepsoverstijgend op niveau, werken met basis- en niveaugroepen;

- Thematisch groepsdoorbrekend werken o.a. met wereldoriëntatie, creatieve vorming;

- Zelfstandig werken en weektaak om zelfstandigheid te bevorderen;

- Gebruik maken van digitale middelen als oefen-/verwerkingsmateriaal;

- Genormeerde toetsen om niveau van leerlingen te bepalen;

- Formatieve evaluatie (directe feedback);

- Ontwikkeling naar adaptief rapport met behulp van leerlijnen.

Er wordt, gezien de leeftijd en de ontwikkelingsfase van de kinderen, een driedeling gemaakt:

-          Onderbouw met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar, de groepen 1 en 2 en werken samen met de peuters.

-          Middenbouw met kinderen in de leeftijd van 7 t/m 9 jaar, de groepen 3, 4 en 5.

-          Bovenbouw met kinderen in de leeftijd van 9 t/m 13 jaar, de groepen 6, 7 en 8.    

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1 en 2

Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig en onbevangen. Zij leren door te doen, ervaren, en onderzoeken. Kinderen hebben een veilige en rijke leeromgeving nodig om tot leren te komen. Een leeromgeving die aansluit bij hun beleving en hen uitdaagt. Jonge kinderen leren door te spelen. Ze ervaren tijdens het spelen met anderen dat iedereen verschillend is. Ze ontdekken daarin hun eigenheid en hoe ze staan in verhouding tot de wereld. Zo leren ze de wereld om hen heen herkennen en begrijpen. De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt sprongsgewijs. Ons onderwijs aan het jonge kind is daarom ontwikkelingsgericht. We sluiten aan bij de beleving van de kinderen door thematisch te werken. Thema’s zijn altijd onderwerpen die herkenbaar zijn voor de kinderen. Binnen een thema komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod.

Door de 'werkjes', waaruit de kleuters gedurende de dag kunnen kiezen, te doen,  leren  ze diverse technieken zoals plakken, knippen etc. Zij leren  een stappenplan te gebruiken (doelen waar het werkje aan moet voldoen) en ontwikkelen hun motorische vaardigheid.  De reken/taaldoelen zijn in de ' werkjes' verweven. Wij stimuleren de leerlingen samen te werken en te leren van elkaar. Daarnaast zijn leerlingen eigenaar van hun eigen proces en leren zij hun eigenheid te ontdekken en te ontwikkelen. Tot slot leren we hen om trots te zijn op het eigen werk. Al deze functies zijn onderling onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij werken beperkt met geknutselde voorbeelden. We gebruiken wel foto’s e.d. als voorbeeld. Kinderen gebruiken elkaar als voorbeeld en ondersteuning. Wij bieden kinderen meer keuzes bij hun werkjes.

De kinderen kiezen zelf op welk moment ze hun activiteit doen, tijdens inloop  of tijdens speel-werktijd. We beginnen op maandag, op vrijdag moeten alle activiteiten gedaan zijn. Kinderen vullen zelf in welke taak ze gemaakt hebben en evalueren hun taak m.b.v. een smiley. Een volle takenkaart krijgt een sticker en mag mee naar huis.

We werken met een takenkaart om kinderen te leren plannen  en hen taakbesef  bij te brengen. Door het gebruik van een takenkaart kunnen we in de opdracht meer differentiëren. Zij leren hierdoor al te werken op papier. Tevens bevorderen we hierdoor de zelfstandigheid van de individuele kleuter en de samenwerking tussen kleuters. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school


De middenbouw

In de middenbouw (specifiek groep 3) verandert er veel ten opzichte van groep 2: kinderen leren lezen, schrijven en rekenen. We gebruiken eigentijdse methodes die goed aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Het accent in groep 3, 4 en 5 ligt op de kernvakken taal, lezen, rekenen en op sociaal-emotionele vorming. Daarnaast is er voldoende tijd voor spel, beweging wereldoriëntatie en creatieve vakken ingeroosterd.   

In groep 3 werken we met de methode Lijn 3 voor het aanvankelijk lezen.

De bovenbouw  

Met de basis grotendeels onder de knie komen de kinderen in groep 6. Ook in groep 6 t/m 8 wordt er veel aandacht besteed aan de kernvakken rekenen en taal, waaronder spelling, lezen, begrijpend lezen en taalbeschouwing.   

Schoolbreed

In de middaguren wordt er tijd ingeruimd voor creatieve vakken en wereldoriëntatie. Wereldoriëntatie wordt in thema’s verwerkt met behulp van IPC (International Primary Curriculum). De vakken aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, burgerschap, ICT, cultuur, wetenschap en techniek zijn hierin verweven met elkaar. Kinderen in de bovenbouw krijgen meer zicht op de wereld om zich heen. Ze leren onder andere onderzoeken, goed samenwerken, reflecteren op hun werk en op hun eigen leerproces, zich te presenteren en een werkstuk maken.

Actief burgerschap en sociale integratie

Scholen leveren een belangrijke bijdrage aan de voorbereiding op deelname aan de samenleving. Kinderen komen in aanraking met leeftijdgenoten van verschillende achtergronden en culturen en leren daarover op school. Goed burgerschap houdt in dat je je verantwoordelijk gedraagt richting jezelf, de ander, de groepen waarin je je beweegt en de wereld om je heen.

We werken aan goed (wereld)burgerschap van onze leerlingen door de schoolbrede aanpak PBS (zie ook paragraaf 1.7), de lessen uit de methode Trefwoord en IPC. Daarnaast werken we o.a. samen met ouders, de gemeente, de wijkagent, bureau Halt en stichting Present aan burgerschapsvorming. Het meedoen met de kindergemeenteraad (groep 8), vandalismepreventie en vuurwerkvoorlichting door de wijkagent (bovenbouw) zijn hier mooie voorbeelden van. De ontwikkeling van(wereld)burgerschap komt verder aan de orde in projecten en in de lessen IPC (wereldoriëntatie).

De leerlingenraad

Al een aantal jaren is er een leerlingenraad actief in de school. In de leerlingenraad spreken leerlingen en een teamlid samen over beleidszaken binnen de school. Leerlingen mogen ook zelf – of namens andere leerlingen – bespreekpunten inbrengen. De leerlingenraad bestaat uit zes leerlingen en wordt jaarlijks aan het begin van het jaar op democratische wijze gekozen in de groepen 6 t/m 8.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Basisondersteuning

Wanneer uw kind schriftelijk is aangemeld bij één van onze Kopwerk/Schooltijscholen voelen wij ons vanaf dat moment verantwoordelijk voor het onderwijs aan uw kind. Binnen de groep zorgen we ervoor dat de leerling met de eigen onderwijsbehoefte de juiste begeleiding krijgt. Dat betekent in de praktijk dat we de leerlingen in de groep instructie geven over een bepaald leerdoel. De leerlingen die dat aankunnen gaan snel aan de slag na de eerste instructie. De grootste groep leerlingen volgt met de leerkracht, nog enkele stappen in het proces van de inoefening. Een kleine groep leerlingen krijgt, nadat de meeste leerlingen aan de slag zijn , nog een verlengde instructie aangeboden. Omdat we leerlingen zelfstandig laten werken heeft de leerkracht tijd om ook leerlingen die een extra onderwijs behoefte hebben te begeleiden. 

Er kan in het leerproces van uw kind een (kleine) stagnatie optreden. De leerkracht heeft dan in veel gevallen de kennis en kunde om er voor te zorgen dat de leerling dat inhaalt. Indien er sprake is van een groter hiaat dan kan de leerkracht de intern begeleider of een andere leerkracht van de school om hulp vragen. Zij kijken dan samen naar mogelijkheden de leerling extra te ondersteunen. Hebben we dan nog geen antwoord op de vraag, dan gaan we met u in gesprek om externen te vragen met ons mee te kijken. Wij schakelen geen externen in zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De school onderzoekt dus of zij de benodigde ondersteuning zelf kan bieden of eventueel met extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Hierbij is het ondersteuningsprofiel van de school het uitgangspunt. Het ondersteuningsprofiel kunt u opvragen bij de directeur van de school. Het uitgangspunt van basisondersteuning is dat uw kind zo veel mogelijk wordt begeleid binnen de eigen school. 

Zorgplicht, zie ook de website van Kopwerk/Schooltij

De school heeft zorgplicht. (Wilt u hierover meer informatie? Dit kunt u vinden op www.kopwerk.nl onder informatie/zorgplicht). Dat betekent, dat wanneer zij inschat dat zij de extra/specifieke ondersteuning niet zelf kan bieden, zij in overleg met u op zoek gaat naar een school die vanuit het ondersteuningsprofiel deze extra zorg wél kan bieden. Dat kan een reguliere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. De school heeft dan 6 weken de tijd om te beslissen of zij uw kind toelaat. Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. De school kan daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. De periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Samen met u wil de school op zoek naar de plek waar uw kind zich het beste kan ontwikkelen.  We spreken dan over diepteondersteuning. Speciale scholen voor kinderen met een visuele beperking en voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een communicatieve beperking vormen een uitzondering. Zij bekijken zelf of een kind voor plaatsing in aanmerking komt. Het blijft wel onze zorgplicht u daarin te begeleiden.

Postadres van het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland: Postbus 1120 1810 KC  ALKMAAR

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Opleiden van specialisten / coördinatoren in het team om een nog krachtigere basis neer te zetten.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met Kappio. Wij zitten samen in het gebouw en dragen daardoor zorg voor een ononderbroken leerweg voor het jonge kind. De samenwerking met Kappio wordt steeds meer uitgebouwd. We ondernemen activiteiten met elkaar voor de leerlingen. De  pedagogisch medewerkers en de teamleden van de school weten elkaar steeds meer en beter te vinden voor de begeleiding van de kinderen. Zo proberen we samen scholingsdagen te organiseren en van en met elkaar te leren. 

Peuterschool

Peuterschool ´t Zeepaardje - onderdeel van Stichting Kappio - is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De peuters kunnen gedurende twee dagdelen per week komen spelen. Ze worden door de peuterschoolleidsters gestimuleerd en ondersteund in hun ontwikkeling, uiteraard op een speelse manier. De peuters worden gevolgd in hun welbevinden en u als ouder wordt hierover regelmatig geïnformeerd. Op ´t Zeepaardje wordt gewerkt met een zogenaamd voor- en vroegschools educatief programma (VVE), genaamd Puk en Ko.Voor kinderen die wat extra stimulans hierbij nodig hebben, is er de mogelijkheid om meer dan twee dagdelen te komen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het consultatiebureau of bij de leidsters van de peuterschool.  


Terug naar boven