SBO Aquamarijn

Wandelgangen 50 2555 XW Den Haag

Schoolfoto van SBO Aquamarijn

In het kort

Toelichting van de school

In 2023 is ons Kindcentrum Aquamarijn gestart. Binnen Kindcentrum Aquamarijn werken een basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs en een organisatie voor opvang intensief met elkaar samen, onder één naam, onder één dak, met één team, met één visie.?

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Eigenheid
  • Plezier
  • Ontdekken
  • Verbondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SBO Aquamarijn is er voor kinderen die binnen het reguliere onderwijs zijn vastgelopen en waarbij het welbevinden in het geding is.?Het kan hierbij gaan om leerproblemen op het gebied van lezen of rekenen, maar er kan ook sprake zijn van een beperkte intelligentie of sociaal-emotionele problematiek.?? 

We streven naar thuisnabij onderwijs. Gezien de specifieke ondersteuningsbehoefte van de SBO-leerlingen of omdat er thuisnabij geen plek beschikbaar is kan het soms zo zijn dat er gekozen wordt voor een SBO verder van huis. Zodoende heeft ons SBO een regiofunctie.?? 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven