O.G. Heldringschool

IJsvogelplein 10 2566 VS Den Haag

  • Schoolfoto van O.G. Heldringschool
  • Schoolfoto van O.G. Heldringschool
  • Schoolfoto van O.G. Heldringschool
  • Schoolfoto van O.G. Heldringschool

Het team

Toelichting van de school

De leerkracht doet er toe op de OG Heldring. Daarom investeren wij in de leerkracht en de leerkrachten in opleiding om van "goed naar beter" te komen. Want als de leerkracht het goed doet, dan krijgen de kinderen het onderwijs dat ze verdienen. Om te kunnen ontwikkelen als leerkracht gebruiken wij de mogelijkheden van het beeldcoachen. De leerkracht wordt tijdens de les gefilmd om persoonlijke en praktische feedback te krijgen en zich daardoor verder te kunnen ontwikkelen.  Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Het gefilmde materiaal wordt alleen door de leerkracht en de coach bekeken en besproken. Na het coachtraject wordt het beeldmateriaal verwijderd.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij ziekte leerkracht

Wanneer een leerkracht ziek is, lossen we dit in eerste instantie intern op: tijdens de eerste dag van de ziekte bestaat de mogelijkheid dat de klas opgedeeld wordt over andere klassen. De kinderen nemen dan werktaken mee naar de groep waar ze die dag zijn ingedeeld. Daarna kan een collega van de zieke gevraagd worden de vervanging voor zijn of haar rekening te nemen, of we zetten een stagiair in, onder begeleiding van een collega van de parallelklas en de directie. De mogelijkheid bestaat dat we een groep kinderen naar huis moeten sturen. Ouders en verzorgers zullen in dat geval waar mogelijk een dag van tevoren op de hoogte worden gebracht. Bij langdurige ziekte wordt een structurele oplossing gezocht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het leerstofjaarklassensysteem wil zeggen dat in elk leerjaar een bij de leerling passend, afgesproken leerstofpakket aangeboden wordt. In de groepen 1 en 2 wordt de leerstof verwerkt in thema’s. In groep 2 vindt een geleidelijke overgang plaats van het ontwikkelingsgericht werken naar het programmagericht werken, zoals dat in de hogere leerjaren plaatsvindt. Het programmagericht werken houdt in dat de leerstof een centrale plaats inneemt. In de groepen 3 t/m 8 is er aandacht voor een brede ontwikkeling naast de cognitieve ontwikkeling. Er is een vakleerkracht voor muzikale vorming op donderdag en vrijdag met aandacht voor gebruik van de stem, ontwikkeling van het muzikaal gehoor en omgaan met instrumenten. In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen twee keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Tijdens deze lessen proberen we de basisvaardigheden zoals balanceren, lopen, springen, gooien en vangen zoveel mogelijk te ontwikkelen. Ook is er veel aandacht voor samenwerking en deelname aan schooltoernooien van diverse balsporten. Het techniek-en handvaardigheidslokaal wordt op vier dagen in de week gebruikt. Onze vakleerkracht biedt een doorgaande lijn aan, waarbij technieken en vaardigheden aanleren centraal staan. De leerkracht drama leert op een speelse manier kinderen improviseren aan de hand van thema's en opdrachten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We hebben geen specialisatie voor een specifieke doelgroep. De school volgt een dyslexie- en dyscalculiebeleid. De school heeft beleid m.b.t. het (meer)begaafde kind en heeft een plusklas. Op school is een gedragsdeskundige werkzaam. Vier ochtenden per week is er een remedial teacher aanwezig voor kinderen met een specifieke leer- of gedragsbehoefte. Meer handen in de klas realiseren wij door de inzet van onderwijsondersteuners vanuit de samenwerking met 2Samen. Elke woensdag is er een kinderfysiotherapeut in de school aanwezig. 

School Maatschappelijk Werk (SMW)  Lia Lödel is als maatschappelijk werkster aan de O.G.Heldringschool verbonden.Het schoolmaatschappelijk werk is eerstelijn hulpverlening binnen school en valt onder basisondersteuning die passend onderwijs levert. Iedere kind heeft recht op zo goed mogelijk onderwijs, ongeacht de ondersteuningsbehoefte. Wanneer de school belemmeringen in de sociaal emotionele ontwikkeling van haar leerlingen signaleert, wordt de SMW+’er ingeschakeld, waardoor we er in een zo vroeg mogelijk stadium worden opgepakt, gebruik makend van de eigen kracht van het kind en de ouders en de mogelijkheden van de school. De SMW+`er maakt deel uit van zowel het schoolteam als het CJG-team, waardoor de inzet van korte specialistische interventies binnen het CJG vlot geregeld wordt.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is om de kinderen het best mogelijke onderwijs te geven. Om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren werken wij de komende jaren aan de kwaliteit van de instructie, aan een afgewogen programma dat past bij de behoefte van de kinderen en aan een steeds beter zichtbare doorgaande lijn 2-12 jaar. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Spelenderwijs naar de basisschool

De peuterschool vormt een geïntegreerd onderdeel van basisschool O.G. Heldring die een zogenaamde 2 tot 12 school is; de kinderen starten op de peuterschool en verlaten O.G. Heldringschool als ze naar de middelbare school gaan en dus ongeveer 12 zijn.Die doorgaande lijn start dus gelijk op de peuterschool: we gaan samen met de kinderen kijken in hun nieuwe groep 1 maar maken ook gebruik van spellen van groep 1 voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. De basisschool en de peuterschool vieren veel feesten samen en regelmatig komen basisschoolleerlingen naar de peuterschool om de peuters bijvoorbeeld voor te lezen. Dit alles maakt dat de overgang van de peuterschool naar de basisschool voor de kinderen soepel verloopt.

Terug naar boven