O.G. Heldringschool

IJsvogelplein 10 2566 VS Den Haag

  • Schoolfoto van O.G. Heldringschool
  • Schoolfoto van O.G. Heldringschool
  • Schoolfoto van O.G. Heldringschool
  • Schoolfoto van O.G. Heldringschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per schooljaar nemen we bij de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 de CITO toetsen af. Om in kaart te brengen hoe de school t.o.v. andere scholen presteert, worden de resultaten van deze toetsen in kaart gebracht door de IB’ers. Alle resultaten worden weergegeven in een zgn. Datamuur. Daarnaast schrijven de IB’ers een analyse voor de school en het bestuur. De resultaten worden met de leerkrachten in bordsessies besproken. Op bestuursniveau worden de resultaten en trendanalyses besproken tijdens een schoolanalyse gesprek met collega-directeuren/IB’ers en afgevaardigden van het bestuur.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladviezen komen tot stand na overleg met leerkrachten van groep 6, 7 en 8 en de intern begeleider van de school. Hierbij worden vastgestelde criteria gehanteerd. Er wordt niet alleen gekeken naar de cognitieve mogelijkheden van het kind, maar ook naar interesse, inzet, motivatie en werkhouding.

Zoals u ziet komen de jaartallen niet met elkaar overeen. De eindtoetsgegevens gaan over een ander jaar dan de uitstroomgegevens. Hierdoor biedt Vensters-PO u niet de gelegenheid een goed beeld van de school te vormen. Wij verwachten, dat Vensters-PO dit binnenkort zal oplossen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. We vinden het belangrijk dat kinderen leren en ervaren wat het betekent deel uit te maken van de gemeenschap. En dat ze leren daar zelf een actieve bijdrage in te leveren.Veiligheid, respect en verantwoordelijkheid zijn hierbij onze kernwaarden. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven