Nutsschool Zorgvliet

Adriaan Goekooplaan 13 2517 JX Den Haag

Schoolfoto van Nutsschool Zorgvliet

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Nutsschool Zorgvliet is een cognitief gerichte school. Wij hebben veel aandacht voor de kernvakken. De intrinsieke motivatie tot leren is bij veel leerlingen al vroeg aanwezig. Indien nodig bieden wij intern extra ondersteuning. Onze leerlingen in groep 8 scoren onveranderlijk hoog op de eindtoets. De meeste van onze leerlingen stromen door naar het VWO. We hebben een intensief contact met de scholen voor VO. Hierbij zijn instroomniveau en verloop altijd onderwerpen van gesprek.

Het NCO rapport waarin de doorstroomgegevens van onze leerlingen in het voortgezet onderwijs worden geanalyseerd, maakt zichtbaar dat onze adviezen bijzonder goed aansluiten bij het vervolgonderwijs. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De leraren evalueren de prestaties van de leerlingen regelmatig aan de hand van schriftelijk werk, opdrachten en anderszins uitgevoerde taken. Deze prestaties en observatiegegevens noteren zij in klassenmappen, waarin elke leerling staat vermeld. Op deze wijze ontstaat er een groeiende verzameling observatie-, toets- en cijfergegevens. Een aantal gestandaardiseerde toetsen en observatielijsten is opgenomen in een leerlingvolgsysteem. Deze toetsen zijn ontwikkeld door het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO). Van elke leerling komt er zo in de loop der jaren een verzameling gegevens tot stand. Ons leerlingvolgsysteem is erop gericht om in iedere groep, door middel van observaties en toetsen, vroegtijdig eventuele ‘opvallers’ te signaleren.

In april wordt in groep 8 de IEP-Eindtoets afgenomen. Ook op deze wijze houden we de doorgaande didactische lijn goed in de gaten.

Na iedere toetsperiode bespreekt de intern begeleider de groepsresultaten met zowel de directeur als met de groepsleraar. 

Toetsen
We hanteren de toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden afgenomen volgens een toetskalender en de resultaten worden centraal (digitaal) bijgehouden door de intern begeleider van de school. Daarnaast houden wij de sociale status van de groep bij middels sociogrammen en/of observaties. De sociogrammen worden minimaal twee maal per jaar afgenomen.

De ontwikkeling van de kleuters houden we bij door middel van het observatiemodel van Inzichtelijk.

In groep 5,6,7 en 8 nemen we de sociale veiligheidsscan af.

In alle klassen worden ook methodegebonden toetsen afgenomen. Zowel de CITO-resultaten als de (gemiddelde) resultaten van de methodegebonden toetsen kunt u terugvinden op het schoolrapport.

De groepsleerkracht analyseert en bespreekt samen met de directeur en Intern Begeleider volgens een cyclisch model de resultaten van zijn/haar groep. Zo nodig worden er op individuele basis of op groepsniveau interventies gepleegd.

De overgang van kleuter naar groep 3
Bij de overgang van oudste kleuters naar groep 3 wordt goed naar de leerlingen gekeken, waarbij we diverse meet- /observatie-instrumenten hanteren. We hebben hiervoor criteria opgesteld. In de 2e helft van groep 2, na invulling van de observatielijsten, wordt bekeken welke leerlingen in aanmerking komen voor doorstroming naar groep 3. Daarbij worden de volgende aspecten meegewogen:

·       De leeftijd van het kind
·       De ontwikkeling van het kind voordat het op school kwam
·       De ontwikkeling van het kind op school
·       De zienswijze van de ouders

De uiteindelijke beslissing over het al dan niet naar groep 3 gaan ligt bij de school in samenspraak met de ouders.    


Rapportage
Twee maal per jaar (februari en juli) krijgen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 een rapport mee naar huis. De leerlingen van groep 1 krijgen een maal per jaar, aan het eind van het schooljaar hun rapport mee. De instroomleerlingen (kinderen die het schooljaar starten na 1 oktober) krijgen in hun eerste jaar een klein verslag mee. 
In het rapport staat beschreven hoe het met de vorderingen van uw kind gaat. 

Ontwikkelgesprekken
Kind Inclusie is een van onze Speerpunten voor de komende jaren. In een maatschappij waar van mensen wordt verwacht dat zij kunnen reflecteren op eigen ontwikkeling, eigen handelen, vinden wij het als school belangrijk om onze leerlingen, hoe jong ook, al deze vaardigheden aan te leren.
Kinderen (er/her)kennen ook vaak goed hun eigen talent, hun eigen bevorderende en belemmerende factoren om te ontwikkelen. Kinderen willen graag mee praten over hun eigen ontwikkeling en moeten dat ook soms gewoon nog leren. 

Al een aantal jaren organiseren wij ontwikkelgesprekken samen met ouder(s), kind en leerkracht.

Bij de evaluatie van deze ontwikkelcyclus gaven ouders aan behoefte te hebben aan nog meer relevante informatie. Ouders willen graag vinger aan de pols houden ten aanzien van de ontwikkeling van hun kind. Zij willen beter weten hoe zij hun kind kunnen ondersteunen. 

Leraren vinden het belangrijk om vanuit de driehoek kind/ouder/school te werken. Zij gaven ook aan dat ontwikkelgesprekken erg intensief zijn, maar zien absoluut de meerwaarde van dergelijke gesprekken. Ouders en leraren vonden het tijd voor een verdiepingsslag en spraken de wens uit om de gesprekken meer inhoudelijk te maken, meer op het schoolse leren en leven te richten. 

Dit alles heeft geresulteerd in een nieuwe cyclus die wij in schooljaar 2019-2020 hebben geïntroduceerd. We onderscheiden in de nieuwe cyclus twee hoofdzaken: de ontwikkelgesprekken en de schriftelijke rapportage. 

De ontwikkelgesprekken (november, april): Twee maal per jaar voeren we met alle leerlingen van groep 1 t/m 8 per jaar een ontwikkelgesprek. De gesprekken worden onder schooltijd door leerkrachten en leerlingen voorbereid met behulp van een ontwikkeldocument. Vervolgens presenteren leerlingen dit aan hun ouders in een portfolio-achtig gesprek waarbij zij vragen over hun eigen – schoolse - ontwikkeling beantwoorden en toelichten.  

Leerdoelen
Iedere maand ontvangen de ouders een overzicht met de leerdoelen voor de komende maand. Aan het einde van iedere maand zijn de ouders welkom in de klas tijdens een inloopochtend waarbij kinderen aan de ouders kunnen laten zien waar zij aan hebben gewerkt. Op deze manier zijn ouders en kinderen zich goed bewust wat de leerdoelen zijn en geeft dit goed inzicht in waar uw kind op dat moment staat in de ontwikkeling. Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Het advies komt tot stand in een bespreking met de leraren van de groepen 6, 7 en 8, de intern begeleider, remedial teacher en de directeur. 
Dit advies is gebaseerd op de gehele schoolloopbaan.
We kijken daarbij naar drie pijlers: het leerlingvolgsysteem, Cito toetsen en de rapporten vormen 2/3 deel van het advies. De andere 1/3 pijler betreft de zogenaamde leerling kenmerken als; zelfstandigheid, samenwerken/spelen, presenteren, intrinsieke motivatie tot leren, houding, huiswerkattitude. Alle drie de pijlers tellen even zwaar mee. 

Het advies wordt in december van het jaar opgesteld door de adviescommissie en in een persoonlijk gesprek met leerling en ouders toegelicht. In april wordt de IEP Eindtoets Basisonderwijs afgenomen. Naar aanleiding van de uitslag van de eindtoets worden de eerder gegeven adviezen waar nodig heroverwogen. De leerlingen krijgen ook informatie over de gang van zaken op middelbare scholen. Nadat uw kind ingeschreven is op een VO-school zijn wij wettelijk verplicht een onderwijskundig rapport over uw kind in te vullen.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven