Prinses Catharina-Amaliaschool

Cicerostrook 9 2493 ZL Den Haag

Schoolfoto van Prinses Catharina-Amaliaschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Aan het einde van het schooljaar 2022-2023 hebben 46 kinderen de school verlaten om naar het Voortgezet Onderwijs te gaan.?De resultaten die de kinderen hebben behaald zijn conform hun niveau en binnen de gestelde minimumdoelen vanuit de inspectie.   

Onze oud-leerlingen worden tijdens hun eerste jaar door ons gevolgd in het VO, mits u als ouder hier toestemming voor heeft gegeven. Naast gesprekken met mentoren ontvangt de school ook een overzicht van de studieresultaten. Op deze wijze kunnen wij volgen of de leerling zich in overeenstemming met het schooladvies ontwikkelt.? 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk om de ontwikkeling van kinderen objectief te kunnen volgen. Dit doen we met summatieve (formele) en formatieve (informele) gegevens. Om kinderen actief te kunnen volgen, bekijken we samen met de kinderen en hun ouders hun resultaten.  

De school hanteert het summatieve leerlingvolgsysteem van CITO. Twee keer per jaar worden er in groep 3 t/m 8 toetsen afgenomen. De toetsen zijn voor ons een middel om af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeftes van de kinderen. Bij de groepen 0/1/2 wordt Kijk! ingevuld, dit is een registratiesysteem waarin wij als school onze observaties verwerken. Voor de ontwikkeling van uw kind zijn naast deze toets- en observatiegegevens ook de methodetoetsen (groep 3 t/m 8), de werkhouding, de thuissituatie en de observaties van de leerkracht van even groot belang.

In groep 8 wordt naast de CITO ook het Drempelonderzoek afgenomen. 

Al deze toetsen en registraties dragen eraan bij om zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoefte van uw kind. Kinderen leren dat ze grip hebben op hun eigen leren en kunnen hierin verantwoordelijkheid nemen en zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces. Daarnaast dragen al deze gegevens bij aan vormen van een duidelijk beeld voor de uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs. 

Op maat 

Leren en rapportage van het leren wordt meer gepersonaliseerd, adaptief, gedifferentieerd: We willen meer kijken naar proces en product, in plaats van alleen naar het product. 

Gepersonaliseerd leren gaat over het bieden van unieke, op individuele leerlingen toegespitste leerprocessen. Technologische hulpmiddelen zoals tablets en laptops, maken gepersonaliseerd leren mogelijk voor grote groepen leerlingen. De basis van gepersonaliseerd leren is een persoonlijk profiel waarin het leertempo, het niveau en de sterke en ontwikkelpunten van de leerling worden vastgelegd. Op basis daarvan kunnen de instructies en opdrachten aangepast worden voor die specifieke leerling in samenspraak met de leerling. Analytische leergegevens brengen, in combinatie met statistische modellen, de ontwikkeling van iedere leerling in kaart en voorspellen de kans op een succesvolle leerervaring. Gepersonaliseerd leren is nog in ontwikkeling op de PCA. Uiteindelijk zullen inzichten uit het gepersonaliseerde leersysteem ervoor zorgen dat het onderwijs effectiever en efficiënter kan worden ingedeeld. Docenten kunnen meer tijd besteden aan individuele leerlingen en ouders. Leerlingen en leerkrachten hebben meer inzicht in het leerproces. Zo kan er sneller worden ingegrepen of bijgestuurd wanneer een leerling leerdoelen niet dreigt te halen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op onze school werken wij met het CITO-leerlingvolgsysteem (LVS). Naast de toetsen van de CITO nemen wij ook andere (methode gebonden) toetsen en het Drempelonderzoek af. De uitslagen van deze tussentijdse (CITO-) toetsen worden altijd tijdens OKL-gesprekken met u besproken. Dit naast de uitslagen van methodegebonden toetsen. 

Begin november leerjaar 8 nemen we de Drempelonderzoek af. Dit onderzoek geeft een indicatie van de cognitieve capaciteiten op dat moment van de leerlingen en genereert een niveau-indicatie. Samen met de leerkrachten van groep 8 bespreekt de intern begeleider en de directie alle gegevens en komen samen tot een weloverwogen voorlopig schooladvies. Wellicht is het goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar de toetsen kijken hoe uw kind zich ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie en concentratie.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een veilig pedagogisch klimaat is een voorwaarde om tot leren te komen. Respect en waardering voor elkaar en werken vanuit kwaliteiten en positiviteit zijn hierbij essentieel. Binnen de PCA werken we volgens het programma De Vreedzame School. Dit is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • sociale competentie
  • democratisch burgerschap
  • leefgemeenschap

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven