Prinses Catharina-Amaliaschool

Cicerostrook 9 2493 ZL Den Haag

Schoolfoto van Prinses Catharina-Amaliaschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van de leerkracht, zullen we dat in eerste instantie intern proberen op te lossen. Als dit niet lukt worden kinderen over een aantal groepen verdeeld. In?een uiterste geval kunnen kinderen naar huis worden gestuurd. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht, ook lichten wij het bestuur in. Bij langdurige ziekte zullen we extern vervanging zoeken.? 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school

Wij verdelen ons in drie bouwen. De onderbouw (groep 1-2), middenbouw (3-5) en de bovenbouw (6-8). Naast de leerkrachten zijn er de directie (directeur en adjunct) en intern begeleiders (IB-ers). Wij werken met zij-instromers, een onderwijsassistent, leerkrachtondersteuners,  vakleerkrachten gymnastiek, administratie en een conciërge. Samen zorgen we voor kwaliteit op onze school.

De kerndoelen, die het ministerie van onderwijs voorschrijft, zijn leidend in ons onderwijsaanbod.? Wij bieden rekenen, taal & spelling, technisch en begrijpend lezen, zaak- en expressievakken, wetenschap & techniek, verkeer, Engels, bewegingsonderwijs en ICT-vaardigheden (nog in ontwikkeling).  We bieden inhoud op verschillende manier aan, in beginsel onderzoekend en ontdekkend, spelend leren en lerend spelen bij het (jonge) kind. Daarnaast met bewegend leren, dit is goed voor de ontwikkeling van het brein. Leren met een context wat voor de kinderen betekenisvol is biedt meer houvast en beklijft beter. Middels samenwerken via coöperatieve leerstrategieën leren kinderen op diverse manieren de stof eigen te maken.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw wordt gewerkt met Sil op school. Deze methode werkt thematisch en de kinderen maken kennis met de wereld om hen heen. De?activiteiten worden allemaal spelenderwijs aangeboden. Er wordt vooral gewerkt aan de ontwikkeling van verschillende functies en vaardigheden. Alle kleuters krijgen materialen en activiteiten aangeboden passend bij hun ontwikkelingsniveau.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het minimum aantal lesuren van groep 1 t/m 8 is op alle basisscholen 7520 uur. De resterende uren kunnen wij zelf verdelen. Door de lestijden die wij hanteren krijgen de leerlingen van onze school als zij groep 1 t/m 8 doorlopen 8144 uur les. Dat betekent dat de kinderen meer les krijgen dan het minimum aantal verplichte lesuren. Dat maakt mogelijk dat er gelegenheid is om per schooljaar een aantal margedagen te plannen. Op deze dagen zijn de kinderen vrij en hebben de leraren een studiedag.

In groep 3 leren we de kinderen lezen en schrijven met de methode Veilig leren lezen en rekenen we uit de Wereld in getallen 5. Vanaf groep 4 t/m 8 werken we thematisch aan de hand van de methode Alles apart (gr.4) en Alles-in-1 (gr. 5 t/m 8). Binnen deze methode komen alle vakken aanbod behalve rekenen en schrijven. Voor rekenen volgen we ook de lijn van de methode Wereld in getallen 5 maar dan met behulp van het digitale programma Snappet. Voor het vak schrijven maken we gebruik van de methode Pennenstreken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Extra expertise binnen het team:

  • Remedial teaching
  • Taal en lezen
  • Rekenen
  • Gedrag
  • (Kinder) coach
  • Jonge kind
  • (Hoog)begaafdheid
  • Motoriek                                                    

Wij maken incidenteel gebruik van de expertise van het speciaal (basis) onderwijs (s(b)o), de leerplicht, jeugdgezondheidszorg (JGZ), centrum jeugd en gezin (CJG), de wijkagent, fysiotherapie, logopedie en jeugdhulppartners. Wij werken structureel samen met de school maatschappelijk werkster (SMW) en regelmatig met de adviseur passend onderwijs. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft een vaste RT-er die 2 keer per week kinderen begeleidt op het gebied van taal. Een keer per week gaan de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben naar de plusklas. Er is een 1 keer per week een kindercoach beschikbaar die leerlingen begeleidt met sociaal emotionele problematiek, mocht dit niet helpen dan hebben we op school ook een maatschappelijk werkster die de leerling en eventueel ook ouders verder kan helpen. Tevens heeft de school 2 internbegeleiders die ervoor zorgen dat leerlingen en ouders de juiste zorg en onderwijsaanbod krijgen.

Verder zijn er binnen het team leerkrachten opgeleid op het gebied van rekenen, ICT, gedrag, taal en de ontwikkeling van het jonge kind. Zij kunnen leerkrachten en leerlingen begeleiden in het onderwijsproces.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werkt samen met de peuterleerplek Amalia van Jong Leren en de kinderopvangorganisatie Vlietkinderen. Zij zitten bij ons in het gebouw. Bij peuterleerplek Amalia kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar terecht. Bij de Vlietkinderen is dit vanaf 0 jaar tot 4 jaar. Daarna kunnen de kinderen daar te recht voor de voor- en naschoolse opvang.

Terug naar boven