Basisschool Bohemen Kijkduin

Daltonplantsoen 6 2555 SB Den Haag

Schoolfoto van Basisschool Bohemen Kijkduin

Het team

Toelichting van de school

Voor het vak muziek zijn er twee externe vakleerkrachten beschikbaar die alle groepen muzieklessen geven. Daarnaast verzorgt Ready tot Play ieder jaar een aantal naschoolse muzikale workshops voor kinderen die daaraan willen deelnemen.

Voor het vak humanistische en godsdienstige vorming wordt er een externe vakleerkracht beschikbaar die voor de groepen 5 en 6 deze lessen verzorgt.

Alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 hebben één of meer keer per week bewegingsonderwijs. Voor dit vak schrijven we geen verplichte kleding voor; wél gaan we ervan uit dat de kinderen tijdens de lessen bewegingsonderwijs sportkleding dragen.  

Jongens: gymbroek, T-shirt en eventueel gymschoenen
Meisjes: gymbroek, T-shirt of gympakje en eventueel gymschoenen

 • Met gymschoenen worden niet de gymschoenen bedoeld die kinderen ook buiten dragen.
 • Een gym T-shirt wordt alleen tijdens de les bewegingsonderwijs gedragen en moet dus apart worden meegenomen.
 • Geen hemd onder het T-shirt tenzij er, na de les bewegingsonderwijs, een schoon hemd wordt aangetrokken.
 • Graag iedere dag de vuile was mee naar huis laten nemen.
 • Sieraden kunnen tijdens de les bewegingsonderwijs bij de vakleerkracht worden afgegeven; hij draagt daarvoor echter géén verantwoordelijkheid.
 • Zorg ervoor dat kleding, schoenen en tas voorzien zijn van de naam van uw kind.
 • Als uw kind niet mee mag doen met de les bewegingsonderwijs geeft u daarvoor dan een briefje mee of neem contact op met de school.
 • De kinderen moeten vanaf groep 3 na iedere les bewegingsonderwijs douchen. Zorg dat u uw kind op de dagen dat hij/zij bewegingsonderwijs heeft, een handdoek bij zich heeft. In de regel mogen kinderen niet deelnemen aan de gymles als zij geen handdoek en geschikte gymkleding bij zich hebben!
 • De kinderen mogen tijdens het douchen geen gebruik maken van zeep, shampoo en andere dingen om de tijd die ze onder douche doorbrengen zo kort mogelijk te houden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school bestaat uit zo'n kleine 500 leerlingen die verdeeld zijn over 17 groepen. Vijf kleutergroepen in combinatiegroepen 1/2 en van iedere groep 3 tot en met 8 zijn er twee. We starten het schooljaar met 34 personeelsleden en 3 LIO-stagiaires. De 34 personeelsleden bestaan uit de volgende functies en taken:

 • directeur
 • directiesecretaresse
 • groepsleerkrachten
 • onderwijsassistent
 • ondersteuning
 • intern begeleider
 • vakleerkrachten bewegingsonderwijs
 • conciërge
 • bouwcoördinatoren
 • coördinator taal, rekenen, techniek, digitalisering, bewegend leren, cultuur, stagiaires
 • specialist jonge kind
 • vertrouwenspersonen
 • anti-pest coördinator
 • aandachtsfunctionaris
 • hoofd BHV
 • preventiemedewerker

De meeste leerkrachten op onze school werken parttime en sommigen worden één of meer dagen per week voor andere taken ingezet. Bij ziekte of verlof van één of meerdere collega's proberen we de lessen zo goed mogelijk doorgang te laten vinden, door een collega te laten invallen. Soms worden de leerlingen een of twee dagen verdeeld over een andere groep. Bij zeer hoge uitzondering mag een groep een dag thuisblijven; gelukkig hebben we in de afgelopen jaren geen gebruik hoeven maken van deze mogelijkheid. De ouders worden dan uiteraard van tevoren geïnformeerd!

Vanuit DHS is er een protocol Voorkoming van lesuitval/ naar huis sturen van leerlingen. Het enige dat Bohemen Kijkduin als extra stap wel eens doet, is twee goede stagiaires of een LIO-stagiaire een groep les te geven. Dit gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht. 

Als de vakleerkracht afwezig is, wordt er geprobeerd de gymlessen door te laten gaan door extern een vakleerkracht in te huren voor een dag of een korte periode. Bij langdurige afwezigheid, zullen we een aanvraag doen binnen onze interne vervangingsmanager van het bestuurskantoor.

Op studiedagen zijn alle leerlingen vrij en alle leerkrachten op school. Zij houden zich dan bezig met bijscholing en onderwijsinhoud. Voor het team is het belangrijk zich bij te blijven ontwikkelen en hun expertise met elkaar te delen. Zo blijft de school ook in ontwikkeling dat weer ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs en van het lerende kind.

In samenwerking met de MR wordt de planning van het schooljaar bekeken en worden suggesties meegenomen. Op verzoek van de MR worden studiedag zoveel mogelijk om woensdagen en vrijdagen gehouden, aangezien het voor de ouders op deze dagen makkelijker is hun kinderen op te vangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ieder kind kan zich bij ons zo ontwikkelen dat het een zinvolle bijdrage kan leveren aan de maatschappij en zich binnen de maatschappij zelf optimaal verder kan ontwikkelen. Wij vinden naast resultaten, het stimuleren van zelfstandigheid, zelf verantwoordelijk zijn, zelfvertrouwen en zelf leren leren en het leren leven (burgerschap) van even grote waarde. Het leren van het kind zelf staat centraal!

Vanaf groep 1/2 wordt gewerkt met doelen die per leerjaar worden nagestreefd middels thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. De focus ligt hierbij op spelend leren en op ontwikkeling van de executieve functies.
Vanaf groep 3 leren kinderen de basisvaardigheden van het voorgeschreven curriculum. Deze is leidend voor ons onderwijsaanbod. Wij bieden rekenen, taal, spelling technisch en begrijpend lezen, zaakvakken en expressievakken, verkeer, Engels, bewegingsonderwijs, techniek en nog in ontwikkeling ict-vaardigheden en digitale geletterdheid. Kinderen leren hier spelend, onderzoekend, bewegend, samenwerkend en integraal.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 15:00 uur.
Schooltijden op woensdag zijn van 08:30 uur tot 12:00 uur.

Met de keuze voor de schooltijden in combinatie met de schoolvakanties en vrije (studie)dagen voldoet de school ruimschoots aan de verplichte onderwijstijd van 7520 uur na 8 jaar onderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het huidige SOP is geldend t/m schooljaar 2020-2021 en wordt in dit jaar herzien. Zodra deze geaccordeerd is door de MR (uiterlijk 01-09-2021) zal deze te lezen zijn. Hierin werken we samen met ons bestuur DHS en met ons samenwerkingsverband SPPOH.

Basisondersteuning

Met het geheel aan scholen is het samenwerkingsverband verplicht om passend onderwijs te bieden aan elke leerling, met uitzondering van die leerlingen die in aanmerking komen voor een vrijstelling, zoals bedoeld in Artikel 5a van de Leerplichtwet. Dit betekent dat er een dekkend aanbod aan onderwijs en jeugdhulp moet zijn, waardoor leerlingen zoveel mogelijk binnen Haaglanden een passend onderwijsaanbod vinden. Voor het samenwerkingsverband is het SOP een hulpmiddel om te bepalen of er een dekkend aanbod is.  

De Basisondersteuning in ons samenwerkingsverband bestaat uit de volgende vier onderdelen:

 1. Basiskwaliteit.
 2. De ondersteuningsstructuur op de school.
 3. Handelingsgericht werken.
 4. Preventieve en licht curatieve interventies.

Deze onderdelen zijn beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.  

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Onder het motto ‘Ieder kind een kans’ werken in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk 27 schoolbesturen en een kleine 200 scholen samen aan een plezierige en succesvolle basisschooltijd van ruim 56.000 kinderen. De samenwerking in onze regio vindt plaats binnen Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH houdt zich in het bijzonder bezig met de ondersteuning van leerlingen, met hulp bij het leren. Zo veel mogelijk wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de kinderen. Passend onderwijs kijkt niet alleen naar de leerling. De mogelijkheden van de groep, de leerkracht, de school en de ouders zijn net zo goed bepalend voor plezier en succes. Passend onderwijs is dan ook meer dan het regelen van extra ondersteuning in de vorm van arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen. Een goede samenwerking van de schoolbesturen, scholen, professionals, ouders en externe partijen moet voor ieder kind leiden tot de best passende combinatie van onderwijs, ondersteuning, opvoeding en waar nodig zorg, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis. Alle scholen die bij SPPOH zijn aangesloten, bieden een vast en stevig pakket van basisondersteuning. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle scholen goed hebben nagedacht over het pedagogisch klimaat op school, dat de leerkrachten hun werkwijze iedere dag weer goed afstemmen op de (individuele) kinderen in hun groep, dat de school weet wat nodig is bij dyslexie of bij sociaal-emotionele vragen en dat de school samenwerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin. En nog veel meer. Voor een klein gedeelte van de leerlingen (zo’n vijf procent) is meer ondersteuning nodig, soms in combinatie met zorg. Vaak kan die extra ondersteuning worden gegeven op de school waar de leerling zit of wordt aangemeld. De school bepaalt in overleg met de ouders hoe die ondersteuning het beste kan worden gegeven en kan daarvoor extra middelen aanvragen bij SPPOH. Vroeger heette dit een rugzakje. Omdat extra ondersteuning op basis van de ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerlingen uniek is, en elke aanvraag daarom anders zal zijn, spreken we voortaan van een “arrangement”. We arrangeren als het ware iets wat speciaal voor dit specifieke kind nodig is. Soms is het niet haalbaar om de extra ondersteuning op de eigen school te organiseren en wordt er voor de leerling een lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs of op een andere basisschool georganiseerd. De school vraagt in zo’n situatie, in overleg met de ouders, een toelaatbaarheidsverklaring aan bij SPPOH. Het is dus niet zo dat met de komst van passend onderwijs de scholen voor speciaal basisonderwijs of voor speciaal onderwijs worden afgeschaft!   

Wat is handig om over passend onderwijs te onthouden?

 1. Binnen passend onderwijs hebben scholen de zorgplicht. Wanneer een leerling bij een school wordt aangemeld, gaat de school binnen zes weken na of zij de leerling een passende onderwijsplek kan bieden. Wanneer extra ondersteuning voor de leerling nodig is, probeert de school deze te organiseren. Wanneer dat niet haalbaar is, zorgt de school ervoor, in overleg met de ouders, dat een andere school de leerling wel inschrijft. Alleen wanneer de school geen plaatsingsruimte heeft of de ouders zich niet kunnen verenigen met de wijze waarop de school vormgeeft aan haar identiteit, telt de zorgplicht niet. Van ouders wordt wel verwacht dat zij bij aanmelding de school zo goed mogelijk informeren over de situatie van hun kind.
 2. SPPOH heeft de samenwerking van de scholen georganiseerd in tien kleinere werkgebieden: onze school maakt deel uit van werkgebied Loosduinen. Binnen die werkgebieden werken de scholen onderling samen en vindt nauwe samenwerking met de Centra voor Jeugd en Gezin plaats. In elk werkgebied is een school voor speciaal basisonderwijs.
 3. SPPOH probeert extra ondersteuning zo veel mogelijk in de eigen omgeving van de leerlingen te organiseren.
 4. Het is de bedoeling dat ouders en school als partners samenwerken, als het gaat om de zorg of extra ondersteuning rond een leerling. Dat maakt de kans op succes voor de leerling veel groter!
 5. Elke school heeft een Schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden. U kunt dit profiel (een samenvatting van dit profiel) inzien bij de interne begeleider, Peter de Haan.  

Tot slot: Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u naar de website van SPPOH: www.sppoh.nl   Andere interessante sites zijn: www.passendonderwijs.nl : het centrale informatiepunt rond de invoering van Passend Onderwijs van het ministerie van OCW. https://sppoh.us3.list-manage.com/track/click?u=067f7b7b6138a13affe538e63&id=a87c5c1a8c&e=b8ba80b1be  : een website over Passend Onderwijs, speciaal voor ouders.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen ons gebouw is een peuterspeelzaal (Rataplan) gevestigd van de stichting Triodus-SWK.
De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud.
De opzet is dat de kinderen wanneer zij 4 jaar oud zijn, kunnen doorstromen naar onze school.
Dat kan alleen als zij op tijd zijn ingeschreven (en geplaatst) op onze school, d.w.z. op 3-jarige leeftijd! 

Terug naar boven