Toermalijn

Weimarstraat 300 2562 HS Den Haag

  • Toermalijn op de tijdelijke locatie aan de Weimarstraat
  • Op Toermalijn kunnen leerlingen twee keer per week dansen. Bij de danslessen maken we onderscheid tussen klassiek en moderne dans.
  • In KC Toermalijn staat een Kast van Lotje.
  • Toermalijn op de tijdelijke locatie aan de Weimarstraat.
  • Toermalijn op de tijdelijke locatie aan de Weimarstraat.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eind groep 7 ontvangen ouders in een persoonlijk gesprek het voorlopige advies van de leerkracht.
Wanneer uw kind in groep 8 zit, ontvangt u in januari het definitieve schooladvies. Het schooladvies is door de leerkracht, intern begeleider en directie opgesteld. Het schooladvies is maatgevend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. U wordt samen met uw zoon of dochter uitgenodigd om het definitieve schooladvies en onderwijskundig rapport te bespreken met de leerkracht. 

De verplichte eindtoets
In april nemen we in groep 8 de IEP-toets als verplichte eindtoets af. Dan wordt in mei, zodra de uitslagen binnen zijn, het in december gegeven schooladvies heroverwogen als de uitslag van de IEP-toets hoger is uitgevallen dan het eerder gegeven advies. Er verandert niets als de uitslag overeenkomt of lager is dan het eerder gegeven schooladvies.
Een eventuele heroverweging wordt door de leerkracht, directie en intern begeleider gemaakt. Als ouder wordt u op de hoogte gesteld van een eventueel bijgesteld advies. De uitslag van de IEP-toets krijgt u op papier mee.

BOVO-Haaglanden
Een passende school voor voortgezet onderwijs voor elk kind in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Met dat doel voor ogen namen de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio het initiatief voor BOVO Haaglanden. Op basis van de wet- en regelgeving en de regionale, bestuurlijke afspraken ontwikkelt BOVO Haaglanden de BOVO-procedure en voert deze uit.
Ook Toermalijn neemt deel aan de BOVO-procedure en is gebonden aan de gemaakte afspraken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Toermalijn is er zorg voor ieder kind. We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Wij begeleiden kinderen zo goed mogelijk en nemen maatregelen als de prestaties en het welbevinden van een kind achterblijven bij de verwachtingen.

Op Toermalijn worden er vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar leerlingen verzameld. Er worden methode gebonden (domein 3 – 8), methode onafhankelijke toetsen, de Cito-toetsen (domein 1 – 8) en de IEP-eindtoets afgenomen (groep 8). Deze toetsen geven tevens een indicatie van de bereikte referentieniveaus. De toetsen worden afgenomen volgens de toetskalender. Kinderen met een ontwikkelingsplan worden op hun eigen niveau getoetst.

In de groepsplannen staat de afstemming en de differentiatie beschreven. De leerkrachten werken bij taal, rekenen, spelling en lezen met niveaugroepen. Differentiatie in instructie en leerstof wordt door leerkrachten wisselend toegepast. In domein 1-2 wordt gewerkt met een beredeneerd aanbod. Borging vindt plaats in de leerarrangementen, het zorgdocument en de klassenmap.
Vanaf domein 345 verwerken leerlingen een deel van de oefenstof op de tablet via het programma Snappet. Dit programma biedt de leerling de mogelijkheid om sprongsgewijs door de leerstof te gaan. Het biedt de leerkracht de mogelijkheid om de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig te volgen, bij te sturen, te vergelijken met een landelijk gemiddelde en het overzicht over de kerndoelen te behouden.

Kinderen die extra zorg nodig hebben, kunnen rekenen op hulp, hetzij van de eigen leerkracht in de klas, hetzij van de onderwijsassistent of leraarondersteuner buiten de groep, individueel of in kleine groepjes. Het algemene streven is om kinderen zo veel mogelijk te laten deelnemen aan het reguliere programma.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Toermalijn onderhoudt contacten met de verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs, waar naar toe onze leerlingen uitstromen. Uit de terugkoppeling blijkt dat onze leerlingen zich over het algemeen conform het gegeven VO-advies ontwikkelen

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen die zich veilig en prettig voelen, leren beter. Daarom is het sociaal klimaat op KC Toermalijn erg belangrijk. We werken daar voortdurend aan en wij hopen dat u die sfeer in het Kindcentrum herkent.

De organisatie volgens het nieuwe onderwijsconcept van de school (domeinleren) in heterogene groepen waarbij drie leeftijdsgroepen bij elkaar in een domein zitten, ondersteunt sociaal gedrag. Ieder kind volgt op onze school zijn of haar eigen (leer- of ontwikkel-) lijn. Hierdoor vallen zorg- of plusleerlingen minder op. Alle leerlingen hebben zowel succes- als faal-ervaringen doordat ze soms de jongste, middelste of oudste in de groep zijn. Het zet alles in perspectief: je bent nooit altijd de beste of de slechtste van de klas. Deze ervaring maakt kinderen veel socialer. Je leert je eigen kwaliteiten goed kennen, het kind weet wat het kan en dat het er toe doet.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respectvol ontmoeten
  • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij richten ons, samen met ons bestuur en onderwijsinspectie, blijvend op de kwaliteitsverbetering van het onderwijsaanbod aan al onze leerlingen.

Op 3 juni 2021 heeft de Inspectie van het Onderwijs een themaonderzoek uitgevoerd op KC Toermalijn naar analyse en afstemming in het basisonderwijs. Met dit themaonderzoek op Toermalijn en op andere scholen wil de Inspectie in kaart brengen hoe scholen zich een beeld vormen van de ontwikkeling van groepen en leerlingen en deze nader analyseren met het oog op het afstemmen van het erop volgende onderwijs.
Korte conclusie nav het themaonderzoek:
Toermalijn heeft een goede en gedegen structuur/systeem van analyse en afstemming. De structuur is gebonden aan goede afspraken, die bij alle leerkrachten bekend zijn. De Inspecteur heeft geconstateerd dat leerkrachten hier hun eigen verantwoordelijkheid in hebben en zelf analyseren. Hierna worden de ontwikkelingen van het gehele proces met elkaar binnen de domeinen besproken en op gezette tijden binnen het LVS. De inspecteur ziet terug dat het een continu proces is, dat dagelijks plaatsvindt en juicht deze continuïteit toe.
Met de uitkomsten van het themaonderzoek voldoet Toermalijn aan de vierjaarsverplichting. De inspecteur geeft nav een themaonderzoek geen oordeel, maar geeft wel aan onder de indruk te zijn van wat hij heeft gehoord en gezien van de school.   

Terug naar boven