Toermalijn

Weimarstraat 300 2562 HS Den Haag

  • Toermalijn op de tijdelijke locatie aan de Weimarstraat
  • Op Toermalijn kunnen leerlingen twee keer per week dansen. Bij de danslessen maken we onderscheid tussen klassiek en moderne dans.
  • In KC Toermalijn staat een Kast van Lotje.
  • Toermalijn op de tijdelijke locatie aan de Weimarstraat.
  • Toermalijn op de tijdelijke locatie aan de Weimarstraat.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eind groep 7 ontvangen ouders in een persoonlijk gesprek het voorlopige advies van de leerkracht.
Wanneer uw kind in groep 8 zit, ontvangt u in januari het definitieve schooladvies. Het schooladvies is door de leerkracht, intern begeleider en directie opgesteld. Het schooladvies is maatgevend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. U wordt samen met uw zoon of dochter uitgenodigd om het definitieve schooladvies en onderwijskundig rapport te bespreken met de leerkracht. 

In april nemen we in groep 8 de IEP-toets als verplichte eindtoets af. Dan wordt in mei, zodra de uitslagen binnen zijn, het in december gegeven schooladvies heroverwogen als de uitslag van de IEP-toets hoger is uitgevallen dan het eerder gegeven advies. Er verandert niets als de uitslag overeenkomt of lager is dan het eerder gegeven schooladvies.
Een eventuele heroverweging wordt door de leerkracht, directie en intern begeleider gemaakt. Als ouder wordt u op de hoogte gesteld van een eventueel bijgesteld advies. De uitslag van de IEP-toets krijgt u op papier mee.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Toermalijn is er zorg voor ieder kind. We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Wij begeleiden kinderen zo goed mogelijk en nemen maatregelen als de prestaties en het welbevinden van een kind achterblijven bij de verwachtingen.

Op Toermalijn worden er vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar leerlingen verzameld. Er worden methode gebonden (domein 3 – 8), methode onafhankelijke toetsen, de Cito-toetsen (domein 1 – 8) en de IEP-eindtoets afgenomen (groep 8). Deze toetsen geven tevens een indicatie van de bereikte referentieniveaus. De toetsen worden afgenomen volgens de toetskalender. Kinderen met een ontwikkelingsplan worden op hun eigen niveau getoetst.

In de groepsplannen staat de afstemming en de differentiatie beschreven. De leerkrachten werken bij taal, rekenen, spelling en lezen met niveaugroepen. Differentiatie in instructie en leerstof wordt door leerkrachten wisselend toegepast. In groep 1-2 wordt gewerkt met een beredeneerd aanbod. Borging vindt plaats in de leerarrangementen, het zorgdocument en de klassenmap.
Vanaf groep 3 verwerken leerlingen een deel van de oefenstof op de tablet via het programma Snappet. Dit programma biedt de leerling de mogelijkheid om sprongsgewijs door de leerstof te gaan. Het biedt de leerkracht de mogelijkheid om de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig te volgen, bij te sturen, te vergelijken met een landelijk gemiddelde en het overzicht over de kerndoelen te behouden.

Kinderen die extra zorg nodig hebben, kunnen rekenen op hulp, hetzij van de eigen leerkracht in de klas, hetzij van de zorgleerkracht buiten de groep, individueel of in kleine groepjes. Het algemene streven is om kinderen zo veel mogelijk te laten deelnemen aan het reguliere programma.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Toermalijn onderhoudt contacten met de verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs, waar naar toe onze leerlingen uitstromen. Uit de terugkoppeling blijkt dat onze leerlingen zich over het algemeen conform het gegeven VO-advies ontwikkelen

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij richten ons, samen met ons bestuur en onderwijsinspectie, blijvend op de kwaliteitsverbetering van het onderwijsaanbod aan al onze leerlingen.

Terug naar boven