Basisschool Grote Beer

Guntersteinweg 60 2531 JZ Den Haag

 • Foto's Eric van Straaten
 • Schoolfoto van Basisschool Grote Beer
 • Schoolfoto van Basisschool Grote Beer
 • Schoolfoto van Basisschool Grote Beer
 • Schoolfoto van Basisschool Grote Beer

Het team

Toelichting van de school

Grote Beer benut (gemeentelijke) subsidies om onze leerlingen nog meer kansen te bieden. We verlengen onze onderwijstijd voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 met 6 uur per week. Vakdocenten worden ingezet om voor leertijdverlenging: koken, digitale geletterdheid, drama, dans en muziek. De extra activiteiten in de leertijdverlenging zijn vervlochten met het de andere vakken in de onderwijstijd.

We zetten onderwijsassistenten in bij kleuters (VVE) en steken bewust energie in oudercontacten. Voor al deze activiteiten stellen we extra teamleden aan.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een teamlid verlof heeft of ziek is,  bewandelen we de volgende weg (invalbeleid):

 1. Het teamlid meldt het verlof/ziek zijn bij de directie.
 2. De directie regelt de vervanging.
 3. Aan het begin van het schooljaar maken we een plan van hoe we een zieke collega vervangen. Allereerst proberen we een invaller te vinden.
 4. Is er geen invaller te vinden, dan verdelen we de groep op over alle groepen (via de verdeellijst in klassenmap van de leerkracht). Een teamlid vangt dan de leerlingen ’s ochtends in de eigen klas op.  Hij opent de dag met ze, geeft werk op  en verdeelt de leerlingen daarna over de andere groepen. Aan het einde van de schooldag haalt hij de leerlingen ook weer op uit de groepen en sluit de schooldag gezamenlijk met ze af. 
 5. Als alle bovengenoemde maatregelen niet kunnen of de te nemen maatregelen schaden de kwaliteit van het onderwijs, dan  geven we de groep van de zieke leerkracht een dag vrijaf.  We melden dit aan ons bestuur (Lucas Onderwijs). We brengen ouders, indien mogelijk, zo snel mogelijk op de hoogte. Voor leerlingen van werkende ouders, die hierdoor echt in de problemen komen, zoeken we een individuele oplossing.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er wordt per groep bekeken wat de leerlingen nodig hebben. Het onderwijsaanbod wordt hierop aangepast. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De genoemde tijden zijn richttijden. Er wordt goed gekeken naar wat de groep nodig heeft en daarop wordt per vak de onderwijstijd op aangepast. In bovenstaand schema zijn de vakken die in de leertijdverlenging vallen niet meegerekend. In een aantal gevallen is de leertijdverlenging vervlochten met het reguliere onderwijsaanbod. Dans en muziek in creatieve vorming en in bewegingsonderwijs. Digitale geletterdheid bij wereldoriëntatie. koken is vervlochten met rekenen, wereldoriëntatie en culturele vorming.

.  

In groep 5 en 6 volgen de leerlingen (school)zwemles. Dit is een verplicht onderdeel van het onderwijsaanbod op Grote Beer.

In schooljaar 2020-2021 zijn wij met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie gestart. Wij zetten deze methode zowel bij de lessen in de groep als bij de verlengde leertijd in. De leerlingen werken dan zowel bij de verlengde leertijd als bij de groepsleerkrachten aan hetzelfde thema. Het leereffect wordt hierdoor vergroot. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen het basisaanbod van Grote Beer passen:

 • Leerlingen die zich normaal ontwikkelen bij het basisaanbod. Elke leerling werkt op zijn of haar niveau binnen het aanbod van de groep. Voor sommige leerlingen vindt intensivering of verdieping binnen het basisaanbod van de groep plaats in subgroepen.
 • Leerlingen die aanvulling nodig hebben op de doelen voor de basisgroep en subgroepen.
 • Leerlingen die in hun ondersteuningsbehoefte de basisondersteuning overstijgen en extra ondersteuning behoeven binnen en/of buiten de groep. Deze leerlingen volgen een eigen leerlijn.
 • Leerlingen met een toegekend ondersteuningsarrangement door het samenwerkingsverband. Deze leerlingen volgen een eigen leerlijn.

In sommige gevallen kan de ondersteuningsbehoefte van de leerling te groot zijn, waardoor wij op Grote Beer niet de passende ondersteuning kunnen bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven