Basisschool Grote Beer

Guntersteinweg 60 2531 JZ Den Haag

 • Foto's Eric van Straaten
 • Schoolfoto van Basisschool Grote Beer
 • Schoolfoto van Basisschool Grote Beer
 • Schoolfoto van Basisschool Grote Beer
 • Schoolfoto van Basisschool Grote Beer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Grote Beer wil het beste uit elke leerling naar boven halen. We werken gericht aan leerlingopbrengsten. Dit onderdeel beoordeelt de inspectie positief. Elk kind laten groeien naar eigen vermogen vinden wij erg belangrijk. Dit vraagt goed georganiseerd onderwijs met een grote zorgbreedte. Maatwerk dus. Op dit punt laten scholen zich moeilijk vergelijken. Dat wat in een kind zit, willen wij er uithalen voor zo ver dat in ons vermogen ligt. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De vorderingen van leerlingen systematisch verzamelen noemen we het leerlingvolgsysteem. We bepalen de vooruitgang onder andere aan de hand van methode-onafhankelijke en methode-afhankelijke (bij de gebruikte methodes behorende) toetsen. Voor methode-onafhankelijke toetsen hebben wij een aantal vaste testmomenten per jaar ingeroosterd. Hieronder staan de gebruikte testen :

 • Test voor lezen en leestempo (De Drie-Minuten-Test)
 • AVI-leestoets 
 • NSCCT in groep 5 en groep 7
 • Bareka (rekentoets)
 • Citotoets Rekenen en Wiskunde
 • Citotoets Woordenschat
 • Citotoets Begrijpend Lezen
 • Citotoets Spelling
 • Citotoets Werkwoordspelling
 • IEP-eindtoets in groep 8
 • SCOL (voor sociaal emotionele vorming)


Alle toetsuitslagen worden digitaal verwerkt, hetgeen een duidelijk overzicht geeft. Hiernaast zijn er toetsen uit de dagelijks gebruikte methodes. Voor de weergave van de sociaal-emotionele aspecten gebruiken we observaties, die gegevens opleveren over onder andere de werkhouding, het welbevinden van de kinderen en hoe de relaties in de klas liggen. Naast observaties maken de leerkrachten gebruik van ‘SCOL’, een digitale gedragslijst. Relevante gedragsgegevens slaan we op in het leerlingvolgsysteem Esis en bespreken we (indien noodzakelijk) met de ouders.

De eindverantwoording ligt altijd bij de groepsleerkracht(en). In groeps- en leerlingoverleggen bespreken we de vorderingen met elkaar. Minimaal twee keer per schooljaar bespreken we alle leerlingen. Hierbij zijn de intern begeleider, de zorgcoördinator en de groepsleerkracht  aanwezig.

Tweemaal per schooljaar krijgt u een schriftelijk rapport. Aan de ene kant is dit rapport er om de leerling te stimuleren zijn taak zo voort te zetten of om te stimuleren zijn werk nog beter te doen. Aan de andere kant is het rapport er om ouders te informeren over de voortgang en het niveau waarop de leerling presteert. Voor de kleuters is het observatieprogramma ‘KIJK’ de basis voor het rapport en van daaruit het gesprek met de ouders. 

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld het bestuur en de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.

De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen.

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten via bezwaarnco@lucasonderwijs.nl. Het bestuur van de school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde. Omdat het om toetsgegevens gaat, hoeft u het alleen laten weten als u bezwaar heeft.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Iedereen heeft in aanleg kwaliteiten en capaciteiten. De omgeving (thuis, de buurt, kinderopvang, vriendjes en vriendinnetjes etc.) beïnvloedt deze capaciteiten. Vanaf 4 jaar sluit Grote Beer aan bij deze ontwikkelingen en bouwt deze verder uit. Niet voor niets is ons motto: 'Kijk eens, wat ik kan...' Vanaf groep 6 geven wij een verwacht uitstroomprofiel. Op 11-12 jarige leeftijd volgt dan de keuze voor het Voortgezet Onderwijs. Samen met ouders, het kind en de leerkracht proberen wij die keuze zo goed mogelijk te maken met als hoofdvraag: ‘Wat is de school die het beste qua aanleg, prestaties en interesses bij de leerling past en waar zij een goede kans van slagen heeft ?’ Daar waar interesses liggen, dát wil je graag verder ontplooien op weg naar een beroep of studie. Aanleg, tempo, sociaal-emotionele ontwikkeling, omgevingsinvloeden, lichamelijke gesteldheid bepalen de schoolprestatie. Dit is mede bepalend voor ons eindadvies voor het voortgezet onderwijs.

Vanaf de start op de basisschool zijn wij bezig om ouders en leerlingen goed te informeren over de voortgang en prestaties van de leerling. Eind groep 6 vernemen ouders, in het rapportgesprek van juni, het eerste voorlopige advies voor het voortgezet onderwijs.  We gebruiken daarvoor alle op school bekende gegevens uit ons leerlingvolgsysteem (toetsuitslagen, grafieken, inzet, gedrag en andere factoren). Bij het formuleren van dit eerste VO-advies zijn de leraar, de IB-er en de directie betrokken. Dit advies geeft een eerste indicatie naar welke vorm van voortgezet onderwijs de leerling wellicht gaat. We geven dit VO-advies al eind groep 6, opdat we met dit advies het onderwijs in groep 7 en 8 ‘sturen’. We geven voor elke individuele leerling dan ook aan aan welke vakgebieden we extra aandacht besteden in groep 7 en 8. Ouders geven tevens prematuur te kennen of ze zich in het VO-advies vinden. Zo niet, dan raken we daarover met elkaar in gesprek.

In groep 7 en 8 bekijken we daarom ook met regelmaat of we het voorlopig VO-advies willen aanpassen. Er kan in groep 7 en 8 nog van alles gebeuren, maar we zijn ook reëel. Halverwege groep 8 volgt het eindadvies, waarmee u uw kind aanmeldt op het Voortgezet Onderwijs. We betrekken bij ons eindadvies:

 • de schoolrapportage door alle basisschooljaren heen (aanleg, prestaties, tempo, welbevinden, sociaal- emotionele vorming)
 • de gemaakte schooltoetsen (het leerlingvolgsysteem)
 • de totaalindruk van de leerkracht

We nodigen ouders en leerlingen uit voor een adviesgesprek, waarin bovenstaande onderdelen aan de orde komen. Ouders krijgen van ons geen advies omtrent een specifieke school, maar wel over het schooltype.   In het adviesgesprek wordt  het onderwijskundig rapport dat naar het voortgezet onderwijs gaat met de ouders besproken. In het onderwijskundig rapport staat alle informatie die Grote Beer geeft aan de school waar de leerling wordt aangemeld. 

Op de website vindt u onder het kopje schoolinformatie --> voortgezet onderwijs meer informatie over de tot standkoming van het eindadvies.

n.b. Voor het praktijkonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs is een extra toetsafname nodig, die reeds plaatsvindt in oktober of november. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Grote Beer vraagt zich met grote regelmaat af: 'Doen we goede dingen en doen we de dingen goed'. Daarvoor heeft Grote Beer een eigen kwaliteitszorgsysteem. Drie keer per schooljaar bespreekt het team de resultaten van elke leerling en ook het groepsniveau. Dit doen we niet alleen voor lezen, taal, rekenen en andere vakken, maar ook het welzijn van de leerling is een belangrijk onderdeel van het gesprek. Grote Beer kreeg van de inspectie 'basisarrangement'. Dat betekent dat de kwaliteit van ons onderwijs op orde is en dat de inspecteur eens in de vier jaar Grote Beer bezoekt. De feedback en het oordeel van de inspectie gebruiken we om de kwaliteit van onze school nog verder te verbeteren.

Terug naar boven