Meester Schabergschool voor Christelijk Basisonderwijs

Sirtemastraat 400 2513 XX Den Haag

 • Schoolfoto van Meester Schabergschool voor Christelijk Basisonderwijs
 • Schoolfoto van Meester Schabergschool voor Christelijk Basisonderwijs
 • Schoolfoto van Meester Schabergschool voor Christelijk Basisonderwijs
 • Schoolfoto van Meester Schabergschool voor Christelijk Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Uitstroomgegevens zijn van een aantal factoren afhankelijk. Goed onderwijs, een veilig schoolklimaat en de groepssamenstelling. In een groep zitten kinderen met verschillende niveaus, verschil in capaciteiten, achtergrond en ontwikkeling.  Wij bieden onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen en wij letten op de leerwinst die kinderen maken. Daarom houden wij gedurende de hele schoolloopbaan de ontwikkeling bij en streven we ernaar alle kinderen op het niveau uit te laten stromen waarvan wij denken dat zij qua capaciteiten, ambitie en werkhouding zich thuis zullen voelen. Het advies wordt besproken met de ouders en het kind.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Hoe kinderen groeien en zich ontwikkelen volgen we op verschillende manieren:  

 • We hebben aan het begin van het schooljaar jaar een startgesprek met ouders en kind samen.     
 • We observeren hoe kinderen spelen en leren.   
 • We voeren gesprekken met kinderen over hoe het gaat in de klas. 
 • We nemen toetsen af.          
 • We analyseren de gegevens en overleggen met de intern begeleider over de ontwikkeling van de kinderen in een groep.       
 • We houden rapportgesprekken met u over de ontwikkeling van uw kind.       
 • We houden soms gesprekken met ouders tussendoor over resultaten als daar aanleiding voor is. 

Toetsen afnemen 

Het afnemen van een toets uit de methode geeft aan of de leerstof, die in de afgelopen periode is geoefend door de kinderen, wordt begrepen en of de doelen zijn behaald. Het afnemen van een toets uit het leerlingvolgsysteem CITO gebeurt twee keer per schooljaar en toetst over een langere periode. Deze toets geeft aan:

 • wat het niveau van het kind is ten opzichte van het landelijk gemiddelde 
 • hoeveel leerwinst er is behaald in de afgelopen periode 

Waarom nemen we CITO toetsen af? 

Wij zien de CITO toetsen als een van de middelen om kinderen in hun cognitieve ontwikkeling te volgen. En om, na de analyse van de toetsgegevens, ons onderwijsaanbod af te stemmen op de ontwikkeling van de kinderen. Op onze website (www.schabergschool.nl) kunt u de ouderfolder van CITO lezen waarin uitgebreid wordt beschreven wat u kunt verwachten en hoe u de uitslag kunt lezen.   

Hoe gaan we om met de resultaten? 

Na het afnemen van de methode toetsen wordt vooral gekeken of de doelen zijn behaald. Het gaat dan om de doelen die in de leerstof zijn gesteld en aangeboden en waar de kinderen mee hebben geoefend. Zijn de doelen niet behaald dan wordt daar in de komende periode rekening mee gehouden en kan het zijn dat uw kind extra huiswerk meekrijgt of extra instructie krijgt bij de leerkracht, Het kan ook zijn dat er een plan wordt gemaakt voor extra ondersteuning. Dit gebeurt altijd in overleg met u.  

Na het afnemen van de CITO toetsen en de KIJK observaties analyseren we de resultaten per kind, per groep en voor de school. We kijken of de kinderen voldoende zijn gegroeid in hun scores. Op basis van deze gegevens maken we een plan voor de aanpak van ons onderwijs in de volgende periode. In de groep wordt dan in drie subgroepen gewerkt. De kinderen die het snel begrijpen gaan eerder zelfstandig aan het werk, de middengroep krijgt de standaard instructie en de kinderen die extra instructie nodig hebben krijgen een langere instructie. Na de analyse van een toets kan de leerkracht de instructie op verschillende niveaus aanbieden.   

Rapportbespreking

U krijgt het rapport enkele dagen voor het rapportgesprek mee naar huis zodat u samen met uw kind het rapport kan bekijken aan de hand van de volgende vragen:  

 • Wat vindt u goed, waar bent u blij mee?       
 • Waar is uw kind trots op? 
 • Waar wilt u graag meer uitleg over?
 • Wat heeft uw kind nodig in de volgende periode? 

U wordt uitgenodigd voor een rapportgesprek met de leerkracht. Dan neemt u het rapport mee naar school en kunt u het bovenstaande bespreken met de leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De jaren dat uw kind bij ons op school zit volgen wij uw kind op twee manieren: de cognitieve ontwikkeling door het afnemen van methode en cito toetsen en de sociaal emotionele ontwikkeling door observaties en gesprekken. Dit houden wij bij in het leerlingdossier en kunt u volgen in de gesprekken met de leerkracht. Deze toetsgegevens en kindkenmerken zoals werkhouding, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen nemen we mee in het advies. In groep 7 maken de kinderen een entreetoets. De uitslag hiervan geeft mede een beeld over het type vervolgonderwijs dat past bij deze uitslag. In groep 8 wordt het Drempelonderzoek afgenomen, waarvan het resultaat ook wordt meegenomen in het advies. De leerkrachten van groep 8 stellen samen met de Ib’er en de directeur het advies op. Het advies is een onderdeel van het digitale Onderwijskundig Rapport (OKR). De school heeft de plicht dit OKR op te stellen en u heeft het recht om dit OKR in te zien en uw eigen visie eraan toe te voegen. De school voor voortgezet onderwijs is verplicht om het advies van de basisschool over te nemen. Hierna maken de kinderen in april de eindtoets. Mocht de uitslag een hoger uitstroomniveau aangeven dan het advies van de school dan gaan wij in overleg met u bekijken of we het advies zo laten of aanpassen. Als het advies wordt herzien dan nemen wij contact op met de school voor VO over het bijgestelde advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven