Meester Schabergschool voor Christelijk Basisonderwijs

Sirtemastraat 400 2513 XX Den Haag

  • Schoolfoto van Meester Schabergschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Meester Schabergschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Meester Schabergschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Meester Schabergschool voor Christelijk Basisonderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht ziek is of een bijzonder verlof heeft. Op de dagen dat de leerkracht niet aanwezig is, zal zijn of haar groep vervangen worden door een ander teamlid. Wanneer dit niet mogelijk is, zullen we zoeken naar vervanging via een uitzendbureau. Mocht ook dit niet lukken dan worden de leerlingen onderverdeeld bij de andere groepen. In het alleruiterste geval zullen we een klas naar huis moeten sturen. Ouders zullen in dat geval altijd een dag van tevoren op de hoogte worden gebracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De verdeling van de groepen is als volgt:

Peuters          Juf Petra en juf Natascha

Groep 1/2A    Juf Jessica

Groep 1/2B    Juf Nicole, juf Els en juf Charisa

VVE ondersteuning Juf Hermien

Groep 3          Juf Lisetta

Groep 4          Juf Liesbeth

Groep 5          Juf Jolanda en juf Cecilia

Groep 6          Juf Pymm en juf Jolanda

Groep 7          Juf Sandra

Groep 8          Juf Gaby

Ondersteuning groep 4 t/m 8 Juf Liselot

Bewegingsonderwijs: Meester Robin

Interne begeleiding: Laila Boulakjar

Administratie: Anita Lazarom

Conciërge: Tamara Stulen

Directeur: Carina Tettero

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Alle kinderen gaan per week 25 uur en 45 minuten naar school. Wettelijk gezien moeten de leerlingen minimaal 940 uur lestijd per leerjaar krijgen. De lestijd in het schooljaar 2019-2020 is 963 uur. De extra uren worden voornamelijk ingezet om meer tijd te kunnen besteden aan taalontwikkeling.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De nadruk van het onderwijs ligt bij ons op school op de basisvaardigheden, taal en rekenen.

Lezen is van essentieel belang in de schoolloopbaan en het verdere leven van de leerlingen. Lezen en taalontwikkeling (waaronder de woordenschat) gaan nauw samen. Wanneer een kind goed kan lezen en er plezier aan beleefd zal dit veel positieve effecten hebben op alle ontwikkelingsgebieden. 

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Meester Schabergschool zijn diverse specialisten in het onderwijsteam aanwezig. Zij sturen het team aan binnen hun specialisme. Samen houden wij de kwaliteit van ons onderwijsaanbod op niveau.

Het jonge kind

Het jonge kind ontdekt al spelend zijn wereld. Het onderwijs voor die leeftijdsgroep proberen we dan ook op hun belevingswereld te laten aansluiten. In de peuter- en kleutergroepen werken we meestal vanuit een bepaald belangstellingsonderwerp, dat wil zeggen een onderwerp dat de kinderen aanspreekt of dat zij zelf aandragen. De kinderen zijn op deze manier gemotiveerd om tot spelen te komen en nieuwe ervaringen op te doen. Een thema (bijvoorbeeld: de bakker, de lente) staat dan bij alle activiteiten twee à drie weken centraal. De versjes en liedjes, de spelletjes bij bewegingsonderwijs evenals de verhalen, opzegversjes en poppenkastverhalen passen we aan het onderwerp aan. Ook kunnen de kinderen met behulp van allerlei materialen tot expressie komen. Met de ontwikkelingsmaterialen worden bepaalde vaardigheden ontwikkeld en kan het kind zich begrippen en technieken eigen maken die voorafgaan aan het leren lezen, schrijven en rekenen. In de peuter- en kleutergroepen wordt veel aan taalvorming gedaan. We gebruiken er een breed VVE-programma, een programma voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Bij ons op school is dat Ko Totaal. Met dit programma ontstaat er voor de kinderen een goede doorgaande leerlijn, en is voor de peuters de overstap naar de basisschool minder groot. Ook aan de sociale ontwikkeling van uw kind wordt zorg besteed. Te denken valt hierbij aan het samenwerken in diverse hoeken en bv. met een gezelschapsspel of een puzzel. De ontwikkeling van de jonge kinderen wordt gevolgd met behulp van ons leerlingvolgsysteem, Kijk!. Bij signalering van ontwikkelingsachterstanden wordt planmatige hulp gegeven door (leerkracht/tutor/RT). Aan de hand van een handelingsplan wordt de zorg op maat vormgegeven.

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend Primair onderwijs Haaglanden). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samenwerkingsverband (www.sppoh.nl) staat aangegeven welke scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband.

Ondersteuning binnen de basisschool

Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We denken daarbij vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en helpen hen zo goed mogelijk die mogelijkheden te benutten. Die hulp bij het leren noemen we ‘ondersteuning’. Soms signaleren de leerkracht of de ouders dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar verwachting verloopt. In zo’n situatie willen we graag met de ouders overleggen. De leerkracht kan daarbij de hulp inroepen van de intern begeleider van onze school, Laila Boulakjar.

Basisondersteuning

Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning kan bieden. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH hebben via hun besturen afspraken gemaakt over het niveau van de basisondersteuning in de scholen. Iedere school binnen SPPOH biedt deze basisondersteuning. Dat houdt in dat elke school haar basiskwaliteit op orde heeft, het dagelijks handelen altijd op de leerlingafstemt (handelingsgericht werken), een interne ondersteuningsstructuur heeft en een stevig aantal preventieve en licht curatieve interventies kan uitvoeren. Voor onze school geldt dat de basisondersteuning wordt vorm gegeven door de leerkrachten in samenwerking met de intern begeleider.

De taak van de leerkracht is het geven van onderwijs aan uw kind. Hoe we dat doen is in het vorige hoofdstuk beschreven. Daarnaast houdt de leerkracht de vorderingen van uw kind planmatig bij en evalueert het onderwijs regelmatig waarbij het onderwijs aan uw kind aanpast als dit nodig is.

De taak van de intern begeleider is het coördineren van de leerlingenzorg. De intern begeleider volgt uw kind vanaf het moment dat het op school komt tot uw kind de school verlaat. Zij doet dit door middel van overleg met de leerkrachten, directie en andere externe betrokkenen en instanties. Leerkracht en intern begeleider houden meerdere keren per jaar groepsbesprekingen en leerling besprekingen. De intern begeleider bespreekt met de groepsleerkracht de ontwikkeling en de vorderingen van uw kind en welke aanpak en ondersteuning en eventueel nodig is.

Wanneer ondersteuning nodig is geeft de leerkracht deze in eerste instantie in de klas. We noemen dit handelingsalternatieven. Handelingsalternatieven zullen naast de reguliere lessen plaatsvinden en kunnen bestaan uit preteaching (vooraf bespreken/aanbieden van de stof), extra en specifieke uitleg, extra oefenstof of extra tijd. Handelingsalternatieven kunnen ook gericht zijn op het gedrag van een kind. De handelingsalternatieven zullen dan meer bestaan uit gesprekken, afspraken en beloningen en/of sancties.Ook voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben zullen handelingsalternatieven gezocht worden. Te denken valt dan aan uitdagender werk, andere vakken en meer zelfstandige opdrachten. Waar mogelijk wordt in kleine groepjes extra les gegeven. Tijdens de lessen worden de leerlingen uitgedaagd zelf hun ontwikkeling vorm te geven, keuzes te maken en een zelfstandige leerhouding te ontwikkelen. In deze lessen worden andere onderwerpen aangeboden dan in de reguliere lessen.De ouders worden tijdens de oudergesprekken geïnformeerd over de handelingsalternatieven.Wanneer de handelingsalternatieven niet voldoende resultaat opleveren wordt de volgende stap in de hulp genomen. De IB-er of ondersteuningsspecialist gaat het probleem in samenwerking met de leerkracht verder onderzoeken en schrijft een handelingsplan, een ondersteunend programma. Het handelingsplan wordt in de klas en/of onder leiding van de ondersteuningsspecialist buiten de klas uitgevoerd. Als ouder wordt u altijd op de hoogte gesteld van het inzetten van een handelingsplan. Wanneer na deze ondersteuning blijkt dat de groei van het kind minder snel is dan nodig is om goed door te stromen naar een volgende groep kan het advies gegeven worden de groep over te doen. Tijdens de tweede rapportbespreking wordt dit met u besproken. In dit gesprek wordt aandacht besteed aan de volgende punten: Wat is de eventuele opbrengst van het overdoen van een groep, wat betekent dit voor de ontwikkeling van het kind. Bij de beslissing om een groep over te doen wegen de werkhouding, capaciteit, motivatie, het welbevinden en de resultaten op methode gebonden en methodeonafhankelijke toetsen mee. Begeleiding van ouders om thuis met hun kind aanvullend werk te doen, zodat er extra verbetering kan ontstaan. In juni wordt de definitieve beslissing genomen. Zittenblijven gebeurt alleen als de ontwikkeling van het kind hierdoor positief kan worden beïnvloed. Op grond van dossiervorming van de intern begeleider en de leerkracht, en het overleg met de ouders, geeft de school een bindend advies. Als ouders tegen het advies van de school het kind toch willen laten overgaan heeft dit gevolgen voor de ontwikkeling van uw kind en wordt dit ook met u besproken.

Extra ondersteuning

Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Dat noemen we extra ondersteuning. Ook onze school biedt extra ondersteuning. Binnen het team zijn diverse specialisten die kinderen extra ondersteuning kunnen bieden. De zorgspecialist kan kinderen begeleiden:met dyslexie, met dyscalculie, kinderen die met een eigen leerlijn werken. De gedragsspecialist kan leerlingen observeren en leerkrachten begeleiden bij de ondersteuning van kinderen die: meer duidelijkheid of structuur nodig hebben, meer geholpen moeten worden met plannen en organiseren, meer geholpen moeten worden met een goede werkhouding, behoefte hebben aan een sociaal veilige omgeving.

Ander extra aanbod

Schoolmaatschappelijk werk is ook verbonden aan de Schabergschool. In alle groepen heeft het taalonderwijs extra nadruk, er wordt thematisch gewerkt en woorden en begrippen worden geplaatst in een ervaringskader. De leerkracht maakt gebruik van de training ‘Zien is snappen”.

Fysiotherapeut is op de maandag aanwezig om kinderen, die moeite met de motoriek hebben, motorisch remedial teaching te bieden.
Kinderen met dyslexie kunnen bij ons op school leren werken met Kurzweil. Een programma dat hen helpt bij het lezen en spellen. De overige mogelijkheden van dit programma zijn op school in ontwikkeling.
Tevens is er logopedieaanbod binnen de school door een externe aanbieder.

Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH zorgen we ervoor dat voor ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante begeleiding bij ons op school (een arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een andere school. Aan de inzet van extra ondersteuning gaat altijd uitgebreid overleg vooraf met de ouders en de benodigde deskundigen. We zoeken daarbij ook zoveel mogelijk de samenwerking met het centrum voor jeugd & gezin (CJG) in ons werkgebied.

Schoolarts
Onze school werkt samen met de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is voor Haagse kinderen en hun ouders dé plek voor informatie, advies en hulp bij opgroeien en opvoeden.  De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen samen met ouders de groei en ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt tijdens een aantal vastgestelde momenten in de schoolperiode van het kind, waarvoor u een uitnodiging ontvangt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het CJG. Op werkdagen kan dit telefonisch via 0800-2854070. Kijk ook op de website www.cjgdenhaag.nl.  

Tot slot

Belangrijk is te weten dat onze school gaat voor goed onderwijs. Wij streven er naar om altijd in overleg met de ouders van onze leerlingen tot goed onderwijs en (indien nodig ) een optimale ondersteuning van onze leerlingen te komen. Wanneer het, ondanks alle inspanningen, toch niet lukt om tot een gezamenlijk plan voor de leerling te komen, kunt u ons altijd vragen contact op te nemen met het samenwerkingsverband SPPOH. Samen met de adviseur van SPPOH kan dan besproken worden hoe toch een bij de leerling passend plan kan worden gemaakt.

De wet verplicht schoolbesturen aangesloten te zijn bij een samenwerkingsverband passend onderwijs. Het bestuur van de SCOH is aangesloten bij de Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Als we voor een leerling een individueel arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs willen aanvragen, moet dat altijd worden goed gekeurd door SPPOH. Hiervoor zijn diverse regels en procedures van toepassing. Een aanvraag voor extra ondersteuning via SPPOH kan alleen met goedkeuring van de ouders. Wij zullen dan ook altijd met u overleggen voor we een aanvraag doen. Onze intern begeleider, Laila Boulakjar, kan u meer vertellen over aanvraagprocedures.

Het adres van SPPOH is:
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag
Tel. 070 – 315 63 49
E-mail info@sppoh.nl
Website www.sppoh.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven