Nutsbasisschool Bezuidenhout

Merkusstraat 19 2593 TL Den Haag

Schoolfoto van Nutsbasisschool Bezuidenhout

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit ongeveer 40 medewerkers. Dit zijn voornamelijk groepsleerkrachten die belast zijn met de dagelijkse lespraktijk in de groepen. In iedere groep staan maximaal twee vaste leerkrachten die op vaste dagen aanwezig zijn.

Enkele medewerkers zijn belast met taken buiten de klas. Ze geven remedial teaching (ondersteuning buiten de groep), zijn vakdocent gymnastiek of muziek, intern begeleider, ondersteunen leerkrachten in de groep bij de begeleiding van de kinderen of vervullen administratieve en huishoudelijke taken. Op de website van de school kunt u de namen van de leerkrachten en hun bereikbaarheidsgegevens vinden. Jaarlijks bieden we plaats aan meerdere studenten van de PABO, het MBO en/of de HALO.

 De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het primaire proces: lesgeven. Naast de lesgevende taak zijn zij voor de ouders het eerste aanspreekpunt. De (groeps-)leerkrachten rapporteren aan de ouders de voortgang van het leer- en ontwikkelingsproces van het kind. Zij signaleren ook afwijkingen in het leerproces en rapporteren dit aan de ouders en de interne begeleider. 

Een vakleerkracht is verantwoordelijk voor het verzorgen van de lessen voor een specifiek vak. Op Nutsschool Bezuidenhout zijn in het schooljaar 2020-2021 drie vakleerkrachten werkzaam: Gymnastiek, muziek en Frans.

In het kader van de leerlingenzorg zijn leerkrachten vrijgemaakt voor onze interne zorgstructuur. De intern begeleider is het eerste aanspreekpunt voor de zorg. Daarnaast beschikken we ook over een kindercoach, een remedial teacher en is er voor iedere groep een ondersteunende leerkracht gedurende een dag per week beschikbaar.

Ter ondersteuning van de directie en het team is op onze school een administratieve kracht aangesteld. Daarnaast is er voor huishoudelijke taken en voorkomende werkzaamheden een conciërge aangesteld. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de vaste leerkracht zorgt de school voor een vervanger. Meestal is dit een collega die bekend is met onze school en de leerlingen. Waar dit mogelijk is, komt er een invaller 'van buiten'. Gezien het tekort aan gekwalificeerde leerkrachten kan het voorkomen dat we een groep leerlingen verdelen over andere groepen of zelfs naar huis moeten sturen. We beperken dit uiteraard tot het uiterste en stellen ouders hier zo snel mogelijk van op de hoogte.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Nutsschool Bezuidenhout plaatsen we leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep. Zo vormen we 17 evenwichtige groepen. Het eerste leerjaar telt drie groepen, de leerjaren twee t/m acht hebben 2 groepen. We streven naar een groepsbezetting van ongeveer 28 kinderen. Per groep staan er één of twee (parttime) leerkrachten voor de groep. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt onderwijs aan kinderen die de Nederlandse taal machtig zijn. Hiermee bedoelen we dat de leerling de lessen in het Nederlands moet kunnen volgen. Onze school biedt geen faciliteiten voor NT2-onderwijs. Kinderen die dit nodig hebben verwijzen we naar Basisschool De Vuurvlinder.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Nutsschool Bezuidenhout biedt geen onderwijs aan kinderen jonger dan 4 jaar. Hiervoor verwijzen we u naar de zgn. voorscholen in de buurt. Wel werkt de school samen met organisaties die zich richten op kinderopvang ná schooltijd. Inhoudelijk wordt er samengewerkt met DAK (Locatie PIEN). We gebruiken elkaars ruimte, medewerkers worden uitgewisseld en we werken samen aan het tot stand brengen van Kindcentrum Bezuidenhout in een nieuw gebouw aan de Roosenboomstraat.


Terug naar boven