Nutsbasisschool Bezuidenhout

Merkusstraat 19 2593 TL Den Haag

Schoolfoto van Nutsbasisschool Bezuidenhout

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Al onze leerlingen doen mee aan de eindtoets. De leerlingen die niet zijn meegenomen in het berekenen van bovenstaande scores, zijn leerlingen die tekort bij ons op school hebben gezeten om de resultaten aan ons onderwijs te koppelen. Hierdoor ontstaat een reëel beeld van de resultaten van ons onderwijs op het gebied van cognitieve kennis en vaardigheden. Wij zijn trots op deze resultaten die zowel leerlingen als collega's bereikt hebben door dagelijks veel werk te verzetten. Samen werken we aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we niet alleen op het cognitieve vlak, maar ook andere gebieden als sociale vaardigheden en creativiteit krijgen bij ons ruimschoots aandacht. Dat kan ook niet anders want de gebieden kennis, creativiteit en sociaal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt onze school regelmatig tussentijdse toetsen af.

Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

Twee keer per jaar wordt er bij onze kinderen de Cito-toetsen afgenomen. Dit zijn:

- CITO Rekenen 3.0

- CITO begrijpend lezen 3.0

- CITO spelling 3.0

- DMT

- AVI

- CITO Taal voor Kleuters en

- CITO rekenen voor peuters/kleuters

In de groepen 3 tot en met 8 wordt er aan de hand van deze gegevens in combinatie met de methodegebonden toetsen groepsplannen gemaakt, waarbij de leerlingen op verschillende niveaus worden ingedeeld zodat ze de juiste instructie krijgen.

De school analyseert de resultaten in het leerlingvolgsysteem op leerling- én schoolniveau. Waar dat nodig is, plegen we een (of meerdere) interventies.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven