Nutsbasisschool Bezuidenhout

Merkusstraat 19 2593 TL Den Haag

Schoolfoto van Nutsbasisschool Bezuidenhout

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Al onze leerlingen doen mee aan de eindtoets. De leerlingen die niet zijn meegenomen in het berekenen van bovenstaande scores, zijn leerlingen die tekort bij ons op school hebben gezeten om de resultaten aan ons onderwijs te koppelen. Hierdoor ontstaat een reëel beeld van de resultaten van ons onderwijs op het gebied van cognitieve kennis en vaardigheden. Wij zijn trots op deze resultaten die zowel leerlingen als collega's bereikt hebben door dagelijks veel werk te verzetten. Samen werken we aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we niet alleen op het cognitieve vlak, maar ook andere gebieden als sociale vaardigheden en creativiteit krijgen bij ons ruimschoots aandacht. Dat kan ook niet anders want de gebieden kennis, creativiteit en sociaal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt onze school regelmatig tussentijdse toetsen af.

Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

Twee keer per jaar wordt er bij onze kinderen de Cito-toetsen afgenomen. Dit zijn:

 • Drieminutentoets groep 3 (januari, maart, mei)
 • DMT/AVI groep 4 t/m 8 (oktober, maart, mei)
 • Herfstsignalering groep 3 (november)
 • Technisch lezen groep 3 (juni)
 • Technisch lezen groep 4 t/m 7 (januari, juni)
 • Technisch lezen groep 8 (november)
 • CITO Spelling groep 3 t/m 7 (januari, juni)
 • CITO Spelling  groep 8 (november)
 • Cito Rekenen en wiskunde groep 3 t/m 7 (januari, juni) 
 • Cito Rekenen en wiskunde groep 8 (november) 
 • Cito begrijpend lezen groep 3 t/m 7 (januari, juni) 
 • Cito begrijpend lezen groep 8 (november) 
 • Cito Eindtoets groep 8 (april)

In de groepen 3 tot en met 8 wordt er aan de hand van deze gegevens in combinatie met de methodegebonden toetsen groepsplannen gemaakt, waarbij de leerlingen op verschillende niveaus worden ingedeeld zodat ze de juiste instructie krijgen.

De school analyseert de resultaten in het leerlingvolgsysteem op leerling- én schoolniveau. Waar dat nodig is, plegen we een (of meerdere) interventies.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Overzicht afspraken, tijdpad bij advisering, aanmelding en plaatsing Voortgezet Onderwijs  

In de tekst hieronder worden enkele afkortingen gebruikt:

 • BOVO:  Werkgroep die de overgang tussen basis en voortgezet onderwijs organiseert
 • BSA:      Basisschooladvies
 • CITO:     Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling, leverancier van onze toetsen
 • LVS:       Leerlingvolgsysteem
 • M7/E7: Toets uit LVS die Medio of Eind groep 7 wordt gemaakt
 • OT:         Onderwijs Transparant, digitaal systeem waarin de overdracht van leerlinggegevens van de basisschool naar de VO-school is geregeld.
 • PO:        Primair (=Basis-) Onderwijs
 • VO:        Voortgezet Onderwijs  

Inleiding

Ons onderwijs is gericht op ontwikkeling. We volgen de ontwikkeling van de leerlingen met het Leerlingvolgsysteem. De gegevens hieruit gebruiken we bij de advisering voor het VO. Daarnaast tellen ook observaties van de leerkracht en de methodegebonden toetsten evenredig mee. We streven er naar om bij het opstellen van de formatie er voor te zorgen dat de leerkracht(-en) van groep 7 met de groep mee gaat naar groep 8.   

Groep 7 Aan Begin van groep 7 bespreken we met de ouders het uitstroomprofiel. Er is ook een algemene toelichting op papier. Met deze stappen bereiken we, dat ouders bij de daadwerkelijke advisering niet verrast worden. Mede daarom vermelden wij vanaf groep 3 de resultaten van de LVS-toetsen op het rapport.   

Groep 8 Begin september bekijkt de leerkracht van groep 8 samen met de intern begeleider of er leerlingen zijn die in aanmerking zouden kunnen komen voor vervolgonderwijs op een praktijkschool of op een school voor VMBO met Leerwegondersteuning (LWOO). De ouders van deze leerlingen krijgen in het begin van het schooljaar een uitnodiging voor overleg en voorlichting over zaken als een afwijkende procedure en het afnemen van de NIO-toets. Medio oktober is de regionale BOVO-procedure bekend en geven we een voorlichtingsavond aan de ouders van de leerlingen in groep 8. Hierbij komen de procedure van aanmelden en plaatsing, de totstandkoming van het BSA, de opbouw van het VO en het gehele tijdpad aan de orde. In november worden de toetsen B8 toegevoegd aan het LVS.  

Eind november stellen de leerkrachten van groep 8, de intern begeleider en de directie het advies vast. We gebruiken daarvoor de resultaten uit het leerlingvolgsysteem, de resultaten van de methodegebonden toetsen, de observaties van de leerkracht op het gebied van werkhouding, werkaanpak, huiswerkattitude en zelfstandigheid. Als laatste betrekken we ook de thuissituatie van de leerling er bij. Als er onduidelijkheid is over situaties uit voorgaande leerjaren, worden ook de leerkrachten uit die jaren geraadpleegd.

Begin december wordt het advies meegedeeld aan de ouders. We doen dit in een persoonlijk gesprek met ouders en leerling. We leggen daar het advies neer en onderbouwen dat met onze overwegingen. Ouders die zich niet kunnen vinden in het BSA kunnen op school terecht. We geven dan nog een keer onze overwegingen aan en bieden ouders de mogelijkheid om via de reguliere klachtenprocedure hun onvrede over het advies of de gevolgde procedure aanhangig te maken. De leerkracht van groep 8 verzorgt voor iedere leerling een onderwijskundig rapport in het digitale systeem van de gemeente Den Haag. Dit gebeurt in de maand januari. Aan de ouders wordt een kopie van het onderwijskundig rapport overhandigd. In het laatste schooljaar wordt door de leerlingen van groep 8 een bezoek gebracht aan een school voor Voortgezet Onderwijs. We geven ouders het advies meerdere open dagen van school voor Voortgezet Onderwijs te bezoeken.  

Eind januari ontvangen de leerlingen  een aanmeldcode en het advies op papier. Met dit document kan op één VO-school worden aangemeld. Tijdens de eerste aanmeldperiode sporen we ouders die dat nog niet hebben gedaan, aan om hun zoon of dochter voor het einde van de periode aan te melden. Aan het einde van deze periode horen de ouders of hun kind is aangenomen. Als dat om de een of andere reden niet is gelukt gaan we samen met de ouders en de leerling bekijken welke mogelijkheden er dan voor handen zijn.  

Eind maart zijn alle leerlingen uit groep 8 geplaatst op een school voor VO.  

Medio april doen de leerling in groep 8 mee aan de Centrale Eindtoets (de voormalige CITO-toets). De uitslag van deze toets wordt toegevoegd aan het leerlingdossier in OT. Mogelijk geeft de uitslag van de CITOt-oets aanleiding tot nader overleg tussen ouders en school. Bij een uitslag die ligt boven het BSA zullen wij het BSA heroverwegen. Dit doen we in samenspraak met ouders, waarbij de uiteindelijke beslissing over de aanpassing aan de school is.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Nutsschool Bezuidenhout heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven