De Vlierboom

Vlierboomstraat 366 2564 JJ Den Haag

  • Schoolfoto van De Vlierboom
  • Schoolfoto van De Vlierboom
  • Schoolfoto van De Vlierboom
  • Schoolfoto van De Vlierboom

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Zoals wellicht opgevallen ziet u de gegevens van niet afgelopen schooljaar, maar het schooljaar daarvoor. Dit heeft te maken met het Coronavirus dat gezorgd heeft voor een landelijke lockdown. De planning van afname van de CET (centrale eindtoets) viel precies in deze periode waardoor er is afgezien van deze toets.

Kinderen zijn allemaal geplaatst op een middelbare school middels hun advies.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naar aanleiding van de Cito M-toetsen hebben onze professionals gesprekken met elkaar. Data wordt geanalyseerd en onderwijs wordt hierop aangepast. Niet alleen wordt er naar de Cito resultaten gekeken, maar ook naar de methode-gebonden resultaten en naar het dagelijks handelen in de klas van zowel leerkracht als kind.

In samenwerking met de intern begeleider worden de plannen omschreven voor de periode tot aan de eindtoetsen. Hiervan worden wederom trendanalyses gemaakt en met elkaar besproken voor een goede en doorlopende overdracht.

Op onze school werken we opbrengstgericht (doel-gericht). Per cito-toets is een doel (norm) vastgesteld met behulp van de schoolnormen opbrengsten. In bepaalde gevallen is deze afgeleid van de inspectienormen en waar dat niet het geval is, heeft de school zelf doelen (normen) vastgesteld. Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons leerlingvolgsysteem. Bij de bespreking van de groep en de individuele leerlingen wordt de uitslag van de toetsen (gemiddelde vaardigheidsscore en de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de gestelde norm. Mochten deze niet overeenkomen, dan wordt er in samenwerkingsverband tussen leraren en interne begeleiding een interventie afgesproken.

Meer onderwijstijd besteden aan de basisvakken
Instructie verbeteren
Meer automatiseren en memoriseren
Methode-aanbod specificeren en uitbreiden
Differentiatie aanpassen en toepassen

Leerkrachten maken gebruik van collegiale consultaties en de IB'er en directie doet klassenconsultaties om de good practice te observeren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kinderen van groep 8 gaan na de basisschool de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Deze procedure start al in groep 7. In groep 7 krijgen de kinderen met de rapportbespreking ook een pre-advies. Dit advies is vooral gebaseerd op de resultaten en gegevens van de kinderen vanaf groep 6. Er kan teruggekeken worden naar de ontwikkeling van ieder kind in het leerlingvolgsysteem vanaf groep 2.

Vanaf groep 7 en de eerste helft van groep 8 bezoeken ouders met hun kinderen middelbare scholen die passen bij het niveau van het kind op dat moment. Ook zorgt de school voor bezoeken aan middelbare scholen, de klas gaat dan gezamenlijk op bezoek en volgt een aantal lessen om zo een beeld te krijgen van het reilen en zeilen van de middelbare school. In groep 8 nemen de kinderen rond september deel aan het drempelonderzoek. Deze gegevens tellen mee voor het vormen van het voorlopige advies. Dit wordt tijdens de gesprekken in oktober/november kenbaar gemaakt aan u en uw kind. Begin januari maken de kinderen de laatste Cito-toetsen behorende bij het leerlingvolgsysteem. Hierna volgt het definitieve advies. De definitieve adviezen worden doorgebeld aan de ouders. Vervolgens gaat de inschrijving van start.

De Centrale Eindtoets van Cito wordt in de maand april afgenomen en dient ter ondersteuning van het gegeven definitieve advies en de voortgang van het onderwijs voor de middelbare school. Het advies kan alleen nog verhoogd worden indien daadwerkelijk nodig. Kinderen zijn immers al ingeschreven en aangenomen op hun nieuwe school.

Vanzelfsprekend begeleiden wij u en uw kind bij iedere stap naar de middelbare school, mocht u dit nodig hebben.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om kinderen optimaal te laten leren is er een veilig en duidelijk klimaat nodig. Vanuit rust en orde (protocol) kunnen kinderen zich creatief en in samenwerking ontwikkelen. Deze veiligheid monitoren wij als school door onze eigen kwaliteit binnen het team middel de interne begeleider, een vertrouwenspersoon, een anti-pestcoördinator en een aandachtsfunctionaris. We zijn voornemens om dit team voor sociale zorg uit te breiden met een interne gedragsspecialist.

Deze school heeft een beschreven ondersteuningsplan waarin er onderscheid gemaakt wordt in basisondersteuning en extra ondersteuning. Basisondersteuning is op iedere school aanwezig en staat voor de basis die de school ieder kind kan bieden om het leerproces van dit kind te ondersteunen. Over het niveau van de basisondersteuning zijn afspraken gemaakt in samenwerking met SPPOH. Het houdt in dat de basiskwaliteit op orde is en het dagelijks handelen op ieder kind is afgestemd (handelingsgericht werken). Deze interne ondersteuningsstructuur kan een stevig aantal preventieve en licht curatieve interventies bieden.

Onder externe ondersteuning verstaan we dat wat een kind extra nodig heeft dan de basisondersteuning. Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH  zorgen we ervoor dat voor ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante begeleiding bij ons op school (IA, Individueel Arrangement) of een (tijdelijke) plaatsing op een andere school. Dit gaat altijd in overleg met ouders en de benodigde deskundigen. Wij zoeken daarbij zoveel mogelijk de samenwerking met het centrum jeugd en gezin (CJG) in ons werkgebied.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Goed pedagogisch klimaat
  • Duidelijke structuur
  • Sociale en fysieke veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven