De Vlierboom

Vlierboomstraat 366 2564 JJ Den Haag

  • Schoolfoto van De Vlierboom
  • Schoolfoto van De Vlierboom
  • Schoolfoto van De Vlierboom
  • Schoolfoto van De Vlierboom

Het team

Toelichting van de school

De Vlierboom straalt haar visie en missie uit via onze professionals. De leerkrachten dragen kwaliteit en veiligheid uit en hebben een goede pedagogische en didactische zorg voor de kinderen. 
Wij gaan uit van de overtuiging: Iedere leerkracht is een professional.
Dat is terug te zien in de relatie met elkaar, met de kinderen in de klas en met u als ouder en partner van de school.

Het weinige verloop op school getuigt van een goede onderlinge samenwerking en een passie voor het vak. Tevens is het team gemotiveerd te blijven bouwen aan goed hedendaags onderwijs om de kinderen klaar te maken voor de wereld van morgen. Zij werkt met volle overgave en enthousiasme als een professionele leergemeenschap binnen de school. 

Als team blijven de leerkrachten zich professionaliseren, maar ook als individu. We zullen in de toekomst onze school mogen verrijken met een taal/leesspecialist, rekenspecialist, ict/digitalisering-specialist en een gedragsspecialist.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wat gebeurt er bij afwezigheid van een leerkracht?

De directie hanteert een draaiboek bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten of directieleden. Indien de directie afwezig is, is het vanzelfsprekend dat de management-teamleden de directeur vervangen en/of dat een verantwoordelijke uit het team wordt aangewezen in het geval, dat zij er ook niet zijn.

Bij ziekte van een leerkracht proberen wij naar vermogen een oplossing te zoeken, rekening houdend met de belangen van de kinderen.

We onderscheiden twee vormen van vervanging: die voor een korte en die voor een langere periode.
Voor de korte vervanging is dit geen probleem: de verdeling van de kinderen over de andere groepen biedt dan uitkomst. Hiervoor wordt het zogenoemde verdeelprotocol gehanteerd.
Duurt het langer, dan staat in het protocol 'Voorkoming van lesuitval/ naar huis sturen van leerlingen' beschreven wat de stappen zijn om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ondanks alle inspanningen vanuit de scholen en het bestuurskantoor is het vinden van vervanging van leerkrachten in het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs is een toenemend probleem aan het worden. Ook op scholen van De Haagse Scholen is het voorgekomen dat bij plotselinge ziekte van een leerkracht geen invaller beschikbaar was. In dit protocol geven we enkele handreikingen hoe in geval van lesuitval zou kunnen worden gehandeld. Uitgangspunt is en blijft om lesuitval zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ons onderwijs besteedt aandacht aan een brede ontwikkeling van kinderen op cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk en creatief gebied. Op de Vlierboom ligt de prioriteit bij taal, rekenen en sociaal-emotionele vorming. Kennis en vaardigheden bij deze gebieden ondersteunen de voortgang van het leerproces op alle ontwikkelingsgebieden. Hierbij gebruiken we moderne methoden en ontwikkelingsmaterialen. Een stevige basis biedt kinderen zelfzekerheid en zelfvertrouwen om een volgende stap in hun ontwikkeling te kunnen maken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen een de kerndoelen en een doorgaande lijn mogelijk maken. De methodes worden als middel gebruikt om de leerdoelen te realiseren. Daarbij wordt het aanbod zoveel mogelijk afgestemd op het niveau en instructiebehoeften van de leerlingen. Voor toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en methodegebonden toetsen.

We onderscheiden het curriculum in basisvakken, zoals lezen (technisch en begrijpend), taal en rekenen en in kernvakken, zoals expressieve activiteiten,  aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.

Daarnaast is een juiste leer- en werkhouding van groot belang om te kunnen ontwikkelen in de aangegeven leerlijnen om de kerndoelen te behalen. Dit behoort ook tot het onderwijsaanbod waarbij u kunt denken aan, bijvoorbeeld sociaal-emotionele ontwikkeling, het bevorderen van actief burgerschap, cultureel erfgoed, studievaardigheden en Engels.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op obs De Vlierboom bieden we passend onderwijs. Kinderen verschillen ter attentie van interesses en leervermogen, zelfstandigheid en leertempo, creativiteit en de manier waarop ze leren, sociaal-emotionele ontwikkeling en culturele achtergrond.

Wij vinden de volgende onderdelen erg belangrijk en bieden ieder kind de mogelijkheid om dit op de eigen manier te ontwikkelen:
kinderen hebben het recht op een optimale ontwikkeling sociaal-emotioneel en cognitief binnen een veilige omgeving
ouders hebben als partner recht op een goede samenwerking en duidelijke communicatie
zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid zijn van groot belang om bovengenoemde twee punten te kunnen bewerkstelligen.

Wij bereiken deze ambitie door middel van het inzetten van HGW, handelingsgericht werken. De volgende uitgangspunten staan centraal:
doelgericht en differentiatie
afstemming en partnerschap tussen ouders, kind en leerkracht
voorzien in de onderwijsbehoeften door middel van positiviteit, constructieve samenwerking en systematische en duidelijke werkwijze.

Er wordt onderscheid gemaakt in vijf zorgniveaus. Zorg niveau 0 t/ 3 bevat kinderen die binnen de basisondersteuning van de school vallen. Kinderen in zorgniveau 4 en 5 overstijgen de basisondersteuning. Dit zijn kinderen die extra hulp of begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld vanuit het samenwerkingsverband SPPOH of de geestelijke gezondheidszorg GGZ.
De volgende mogelijkheden worden besproken en afgewogen:
IA aanvraag, individueel arrangement (zorgniveau 4)
TLV aanvraag, toelaatbaarheidsverklaring SO of SBO (zorgniveau 5)

Dit alles met als doel recht te doen aan elke individuele leerling optimaal te kunnen leren in een veilige en prettige omgeving.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school werkt aan een beleid op burgerschap en brede ontwikkeling. In de toekomst willen wij ons aanbod op techniekonderwijs verder uitbreiden en willen we nog meer naschoolse activiteiten aanbieden; dit is nu eenmaal per week en zien we graag naar minimaal driemaal per week gaan. 

Wij willen de kinderen een breed aanbod geven en hen alles bieden wat zij nodig hebben om op zelfverzekerde en gelukkige wijze naar het Middelbaar onderwijs te gaan. Hier zullen we dus alle acties op ondernemen binnen ons aanbod.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Terug naar boven