Startpunt International

Suze Robertsonstraat 103 2526 WS Den Haag

  • De eerste Nederlandstalige IB Worldschool ter wereld!
  • Startpunt International is een gezonde school.
  • Leerlingen leren het beste door onderzoek te doen.
  • Samen weet je meer dan alleen.
  • Door het samen goed te hebben, leer je meer.

Het team

Toelichting van de school

Op Startpunt International werken 24 betrokken medewerkers. Naast een vakleerkracht voor gym en techniek & beeldende vorming hebben we ook ondersteuning in huis op het gebied van: logopedie en schoolmaatschappelijk werk. We hebben korte lijntjes met de behandelaars en verliezen weinig lestijd doordat behandelingen op school plaatsvinden, onder schooltijd. 

Daarnaast huren we jaarlijks een aanbod in om het onderwijsaanbod in onze units te versterken. Te denken valt o.a. aan een aanbod op het gebied van debatteren, mediawijsheid, dans, drama, natuur, .e.d

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Startpunt International heeft voldoende en zeer gekwalificeerd personeel met expertise op verschillende gebieden. We zetten deze mensen flexibel in om gevarieerd, uitdagend en toekomstgericht onderwijs te geven. Dit geeft ons ook de ruimte om eventueel verlof van leerkrachten onderling op te vangen. De leerlingen hebben dan ook altijd met voor hen bekende mensen te maken. 

Als er geen vervanger beschikbaar is kijken we naar andere mogelijkheden zoals het opdelen van een groep of online lesgeven.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Startpunt International is een IB Worldschool (www.ibo.org).
We werken met zes grote (transdisciplinaire) wereldthema's per jaar. (Bij de kleuters werken we met 4 van deze thema's.)

Who we are - Wie we zijn
Where we are in place and time - Waar we zijn in plaats en tijd
How we express ourselves - Hoe we onszelf uitdrukken
How the world works - Hoe de wereld werkt
How we organize ourselves - Hoe we onszelf organiseren
Sharing the planet – Het samen delen van de planeet

Binnen deze thema's komen de verplichte (SLO) doelen vanuit de overheid aan bod en werken we met de pijlers vanuit IB:

Onderzoekend leren
Denken in concepten
Werken met units
Het leerlingprofiel
Het aanleren van vaardigheden
Het ondernemen van actie

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken bij de kleuters met vier grote transdisciplinaire thema's per jaar, deze noemen wij units. Een deel van de vakken wordt in de units verwerkt, een deel wordt buiten de unit aangeboden. In bijgaande urentabel is overzichtelijk weergegeven hoe dat er in de praktijk uitziet. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken met zes grote thema's per jaar, dit noemen wij units. Een deel van de vakken wordt in de units verwerkt, een deel wordt buiten de unit aangeboden. In bijgaande urentabel is overzichtelijk weergegeven hoe dat er in de praktijk uitziet. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In onze zorgcyclus staat de ondersteuningsstructuur van de school. De zorgcyclus is de wijze waarop de school ondersteuning zichtbaar heeft georganiseerd, ernaar handelt en met andere organisaties en specialisten werkt. De zorgcyclus vormt de leidraad voor de periodieke groepsbesprekingen. Het eigenaarschap van de zorg ligt op niveau 1, 2 en 3 bij de leerkracht, waar nodig coacht de intern begeleider hierin. Bij inzet van preventieve- en licht-curatieve interventies denkt de intern begeleider mee wat mogelijk is aan extra zorg. Waar bovenop de basiszorg extra zorg nodig is vanuit SPPOH, faciliteert de intern begeleider als intermediair tussen ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten en SPPOH, ouders en externe zorgverleners. De school regisseert, SPPOH faciliteert. Startpunt International kan hiermee 95% van de zorg zelf op zich nemen. Er is voldoende expertise in huis op het gebied van Ernstige Lees- en Spellingsproblemen of Dyslexie (ELSD), Ernstige Reken-Wiskundeproblemen of Dyscalculie (ERWD), woordenschatdidactiek en gedragsproblematiek. We hebben leerkrachten geschoold op het gebied van pedagogisch didactisch onderzoek bij kleuters. Ook zijn er zorgverleners binnen de school werkzaam, een logopediste en schoolmaatschappelijk werkster. Waar een leerling meer nodig heeft dan didactische ondersteuning, is inhuur van externe  expertise noodzakelijk: op het gebied van zelfredzaamheid en fijne motoriek (cluster 3), spraak- taalproblemen (cluster 2) en op het gebied van in- en externaliserend gedrag (cluster 4). 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor het komende jaar hopen wij verder te kunnen gaan met de inzet van onze NPO juf op de interventies die nodig zijn voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Daarnaast ligt onze focus schoolbreed op de aanpak van rekenen omdat onze resultaten op dit gebied nog achterblijven.

Leerkrachten worden getraind in het differentiëren van de lesstof en het geven van feedback.

Er is veel aandacht voor executieve functies en het leren leren. 

Zie verder: ons jaarplan

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De leidsters van de Peuterleerplek worden momenteel opgeleid om ook volgens het PYP (Primary Years Programme, van IB - International Baccalaureate) les te kunnen geven. Hiermee creëren we een doorgaande lijn voor leerlingen van 2,5 - 12 jaar. 

Terug naar boven