Startpunt International

Suze Robertsonstraat 103 2526 WS Den Haag

  • De eerste Nederlandstalige IB Worldschool ter wereld!
  • Startpunt International is een gezonde school.
  • Leerlingen leren het beste door onderzoek te doen.
  • Samen weet je meer dan alleen.
  • Door het samen goed te hebben, leer je meer.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Uitslagen CITO eindtoets van de afgelopen jaren:

2023: gemiddelde score: 530,5
2022: gemiddelde score 527,1
2021: gemiddelde score 529,5
2020: Ivm Corona geen CITO toets afgenomen   
2019: gemiddelde score 530,7
2018: gemiddelde score 531,7

In 2022 hebben wij een lagere score behaald dan we gewend zijn.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij meten de tussenresultaten op drie verschillende manieren:

1. Cito toetsen in januari/februari en juni

2. Methodegebonden toetsen na afloop van een lesblok

3. Assessments binnen het PYP onderwijs

De resultaten worden schoolbreed besproken en zijn ook onderdeel van gesprek tijdens de (vijf) groepsbesprekingen (per jaar).

De resultaten van alle toetsen worden gebruikt om het onderwijs per leerling verder vorm te geven.

De resultaten worden met ouders besproken tijdens voortgangs- en rapportgesprekken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, worden er gegevens uitgewisseld tussen de basisschool en de middelbare school waar u uw kind heeft aangemeld. Deze gegevens staan in het onderwijskundig rapport, ook wel OKR genoemd. Hierin staat:

·         Het basisschooladvies van uw kind
·         Didactische gegevens: resultaten van toetsen, gedrag en werkhouding, extra ondersteuningsbehoeften
·         Aanvullende onderwijskundige informatie   

De leerkracht van groep 8 en de IB’er ondersteunen u bij het vinden van de juiste school voor uw kind. In september verzorgen de leerkracht van groep 8 en de IB’er een informatieavond op school. Daarin krijgt u alle informatie over de overgang naar het voortgezet onderwijs.

In 2023 verlieten onze (15) groep 8 leerlingen de school en gingen naar de volgende vormen van vervolgonderwijs:

VWO: 2 leerlingen
HAVO: 2 leerlingen
VMBO-TL/HAVO: 2 leerlingen
VMBO- theoretische leerweg: 2 leerlingen
VMBO- kader/theoretische leerweg: 1 leerling
VMBO- kader beroeps gerichte leerweg: 2 leerlingen
VMBO- beroeps gerichte leerweg/kader: 2 leerlingen
VMBO- beroeps gerichte leerweg: 1 leerling
VMBO- praktijkonderwijs: 1 leerling

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen komen naar school om relaties aan te gaan met leeftijdsgenoten en voor hun plezier. Om op te groeien in een veilige omgeving waar ze alle ruimte hebben om zichzelf te zijn en zich te kunnen ontplooien. We geven ze de gelegenheid om duurzame relaties te ontwikkelen die inclusief en divers zijn. We streven ernaar om ze deze relaties optimaal te laten ontwikkelen ten bate van henzelf, hun familie, vrienden en de wereld waarin zij leven.

Kinderen staan actief in de wereld, vol verwondering en ideeën. Wij kijken naar een kind als een jong, uniek en capabel individu met vaardigheden, voorkeuren, nieuwsgierigheid en kennis. We geloven dat een kind de wereld wil leren begrijpen door ideeën, gevoelens, kennis, vaardigheden en theorieën met anderen te delen. Op deze manier verbinden ze nieuwe ervaringen aan bestaande kennis.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Relatie
  • Competentie
  • Autonomie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft op maandag 21 februari 2022 de school bezocht en het predicaat GOED toegekend. Het rapport treft u aan op deze pagina. 

Terug naar boven