De Kameleon

Schroeder van der Kolkln 1 3734 VH Den Dolder

  • Samen werken en samen leren doen wij iedere dag
  • Vanaf groep 1 weten de kinderen wat ze gaan leren
  • Kinderen werken samen op het leerplein aan uitdagende, speciaal ontwikkelde materialen die aansluiten op hun werk- en denkniveau
  • Ouders helpen ons bij de bibliotheek. Voor kinderen is er een uitgebreide collectie aan Nederlandse- en Engelstalige boeken.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor het optimaal volgen van de leerlingen vergelijken wij de resultaten van observatietoetsen, methodegebonden toetsen en de methode-onafhankelijketoetsen. Voor deze laatste toetsen gebruiken wij de toetsen van het Leerling-onderwijsvolgsysteem van IEP. Analyse van deze toetsen geeft ons, met onze observaties in de klas, goed inzicht in de onderwijsbehoeften van elk kind, zodat we het onderwijs zo goed mogelijk op het kind en de groep kunnen afstemmen.
Naast deze observaties en toetsen zijn in groep 8 de IEP-toets en het NIO (intelligentie) onderzoek afgenomen. De hoeveelheid aan gegevens uit het leerlingvolgsysteem, de NIO en IEP-toets geeft de school een gedegen onafhankelijk beeld van de kennis, leerbaarheid en onderwijsbehoeften van een leerling. In combinatie met de bevindingen van de leerkracht en de visie van ouders en het kind kan hiermee een goed onderbouwd advies afgegeven worden. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor de tussentijdse resultaten gebruiken wij de IEP midden en eindtoetsen vanaf groep 3. Voor de leerlingen van groep 1-2 gebruiken wij de leerlijnen en doelen vanuit ons leerlingvolgsysteem Parnassys. De toetsen worden door de leerkrachten geanalyseerd. De intern begeleider gebruikt de analyse van de leerkrachten tijdens de groepsbesprekingen. De resultaten worden gebruikt om te komen tot een nieuw groepsplan waarin we de leerlingen indelen op niveau. In de groepsplannen worden niet alleen de doelen benoemd, maar kijken we goed naar de beste aanpak voor deze groep leerlingen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school brengt eerst een voorlopig advies uit. Vervolgens maken de leerlingen de doorstroomtoets. Uit de toets volgt het toetsadvies. De leerling krijgt dan het definitieve advies en meldt zich met dit advies bij de middelbare school.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school werkt vanuit de methode Vreedzame School aan de sociaal emotionele ontwikkeling van elk individueel kind. De Vreedzame School is meer dan een lesmethode: Het is een visie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Er worden aparte leerlingmediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. Dat leren ze o.a. tijdens het werken in klassen- en/of schoolcommissies. De school fungeert zo als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap. De school voldoet hiermee aan de eisen van de Inspectie op het terrein van sociale competentie, actief burgerschap en sociale integratie.

We monitoren de sociale veiligheid met het volgsysteem van de IEP; hoofd, hart en handen. Tevens wordt elk jaar in groep 6 t/m 8 de leerling enquête afgenomen. Onze school streeft naar een goede balans tussen welbevinden en leerontwikkeling. Deze aspecten kunnen niet zonder elkaar.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor elkaar
  • Samenwerken en Verwondering
  • Openheid en Betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven