De Kameleon

Schroeder van der Kolkln 1 3734 VH Den Dolder

  • Samen werken en samen leren doen wij iedere dag
  • Vanaf groep 1 weten de kinderen wat ze gaan leren
  • Kinderen werken samen op het leerplein aan uitdagende, speciaal ontwikkelde materialen die aansluiten op hun werk- en denkniveau
  • Ouders helpen ons bij de bibliotheek. Voor kinderen is er een uitgebreide collectie aan Nederlandse- en Engelstalige boeken.

Het team

Toelichting van de school

HET TEAM VAN DE KAMELEON

Voor uw kind is de eigen juf of meester op school de belangrijkste persoon. Uw kind moet met plezier naar school gaan en kan zich daardoor optimaal ontwikkelen. Voorwaarde hierbij is dat uw kind zich prettig en veilig voelt op school. De groepsleerkracht heeft hierin een belangrijke rol en is het aanspreekpunt voor u en uw kind. De leerkrachten worden daarbij ondersteund door diverse andere medewerkers zoals: 

Directeur
Adjunct directeur
Intern begeleider
Leerkrachtondersteuner
Stagiaires
ICT-er Administratief medewerker
Conciërge
Vrijwilligers

De school heeft daarnaast een aantal leerkrachten met een specialisme: Rekenspecialist, Specialist Jonge kind, Meer- en hoogbegaafdheidspecialist, ICT specialist, Gedragsspecialist, Vakleerkracht bewegingsonderwijs en de Taalspecialist.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht bijvoorbeeld door ziekte afwezig is, gaan wij op zoek naar een vervang(st)er via onze invalpool. Wanneer er niemand beschikbaar is, dan zoeken wij allereerst intern naar een oplossing. Door de krapte op de arbeidsmarkt slaagt de school er helaas niet altijd meer in een goede vervanger te vinden. Het opdelen van de klas is dan noodzakelijk. Alleen in noodgevallen sturen wij een groep naar huis. U ontvangt hierover vooraf bericht middels een Parro-melding, zodat u opvang kunt regelen. Lukt dit laatste niet, dan vangen wij uw kind op in een andere groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school heeft een aantal leerkrachten met een extra specialisatie. We hebben een meer- en hoogbegaafdheidspecialist, een taalspecialist, jonge kind specialist, gedragsspecialist en een rekenspecialist. Met hun expertise begeleiden zij de leerkrachten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onder leren leren valt bij de kleuters het werkuur. Dit kan het spelend leren in de hoeken zijn, het werken aan de weektaak en tijd voor evalueren en reflectie. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

REKENVAARDIGHEID
De Kameleon heeft een rekenspecialist die diagnostisch onderzoek uitvoert. We gebruiken de methode Getal & Ruimte junior, die gestructureerde rekendidactiek hanteert. Dagelijks is er aandacht voor automatiseren en memoriseren. Kinderen krijgen instructie en gaan stapsgewijs van oefenen naar toepassen. Toepassing gebeurt met een stappenplan, gebaseerd op het drieslagmodel. Jaarlijks doen we mee aan "De Grote Rekendag", waar kinderen rekenen in de maatschappij ervaren.

WERELDORIËNTATIE
Vanaf 2023-2024 werken we met Naut Meander Brandaan voor wereldoriëntatie, gericht op geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Deze methode legt meer nadruk op kennisoverdracht dan de vorige methode, Blink, en sluit beter aan op de vervolgschool. Het bevordert ook onderzoekende en 21e-eeuwse vaardigheden.

ICT-ONDERWIJSICT
is geïntegreerd in ons onderwijs met diverse softwareprogramma's en applicaties. We stimuleren ICT-vaardigheden, brononderzoek en internetgebruik in een veilige schoolomgeving. ICT wordt als middel ingezet, met beperkte schermtijd voor elk kind. Een ICT-coördinator en beleidsplan zorgen voor structuur. Groepen 1 t/m 8 hebben interactieve digitale schoolborden. Bovenbouwleerlingen kunnen na schooltijd een typecursus volgen.

LEVENSBESCHOUWING
Onze katholieke identiteit vormt de basis. We willen kinderen op een open manier begeleiden naar een mens- en wereldgerichte levensopvatting. Respect voor diversiteit en vieringen vanuit de bijbel dragen hieraan bij. Onze identiteit komt tot uiting in gedrag, met een open houding, respect, saamhorigheid, aandacht voor andere levensbeschouwingen, en het opkomen voor gerechtigheid. We vertellen, lezen of zingen wekelijks vanuit de bijbel en vieren katholieke feesten met elkaar.

BURGERSCHAPSVORMING
De school is een oefenplaats voor burgerschap, waar kinderen respect, grondrechten en sociale verantwoordelijkheid leren. De Vreedzame School helpt bij het begrijpen van maatschappelijke concepten en gebeurtenissen. Wereldoriëntatie vanuit Naut Meander Brandaan dragen bij aan wereldwijsheid. We streven naar zichtbaarheid en samenwerking met de omgeving, inclusief herdenkingsactiviteiten en projecten met welzijnsorganisaties.

CULTUUR EN KUNSTZINNIGE VORMING
Cultuureducatie stimuleert creativiteit en verbeeldingskracht. Leerlingen werken aan diverse culturele activiteiten, waarbij eigen creativiteit wordt gestimuleerd. Samenwerking met Kunst Centraal en het Kunstenhuis, gastlessen en excursies dragen hieraan bij. Het cultuuraanbod wordt vertaald in een leerlijn, en muzieklessen gebruiken de methode 123ZING. Een overzicht van het aanbod is te vinden op onze website www.kameleondendolder.nl.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze specialisten zorgen dat hun expertise wordt gedeeld met het team. Zij bieden het team, middels training en coaching, begeleiding.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

 Inclusiever onderwijs is iets van deze tijd. Als school zijn wij altijd in ontwikkeling met ketenpartners om het beste onderwijs voor iedere kind te realiseren. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Kameleon biedt onderwijs aan het jonge kind aan op een ontwikkelingsgerichte wijze, waarbij we werken vanuit thema’s en het spel als uitgangspunt wordt genomen. Het ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) staat voor onderwijs dat inhouden en activiteiten wil aanreiken die voor kinderen betekenisvol zijn. Het helpt ieder kind, op zijn eigen niveau, zijn ontwikkelingsmogelijkheden uit te breiden en geeft kinderen een actief aandeel in hun eigen ontwikkeling. Tijdens de spel- en werklessen wordt er groepsdoorbroken lesgegeven in de verschillende ruimtes van de onderbouwvleugel (klassen, voorruimte en het speelrijk).  

De leerlingen werken in wisselende samenstellingen aan taal- en rekenactiviteiten. Voor uitgebreide informatie verwijzen we u naar het beleidsplan Jonge Kind op onze website (Schooldocumenten). 

PEUTERGROEP

In Integraal Kindcentrum De Schilden is het mogelijk om vanaf driejarige leeftijd naar ‘school’ te gaan. De kinderen die de peutergroep of het kinderdagverblijf bezoeken van de samenwerkende partner KMN Kind & Co, komen regelmatig meespelen tijdens de speel- en werkles.  Uw peuter is vanaf twee jaar welkom in de peutergroep of op het kinderdagverblijf ’t Lokomotiefje. Wilt u uw peuter aanmelden dan kan dit via www.kmnkindenco.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KMN Kind & Co of met Heidi van Wezel, directeur van De Kameleon. 

LEERLIJNEN

We hebben ons de ambitie gesteld om te werken vanuit leerlijnen voor ons totale aanbod. Deze verandering in onze werkwijze zal gefaseerd worden ingevoerd.  We willen hiermee recht doen aan de ontwikkeling van het kind. In de bovenbouw zien we dat de onderlinge niveaus uiteenloopt. Van leerlingen die uitstromen  op VWO-niveau verwachten we iets anders dan van een leerling die op VMBO-BK uitstroomt. We werken daarom vanuit de leerlijn passend bij het uitstroomniveau van het kind. We werken doelgericht en zetten leermiddelen flexibel. We proberen op deze wijze onderwijs op maat aan te bieden.   

TAAL- EN LEESONDERWIJS

Het taalonderwijs is gericht op het leren spreken, schrijven, lezen en luisteren. De vernieuwing van het taalonderwijs, waarbij het leren lezen een centrale rol speelt, blijft ook de komende jaren prioriteit nummer één. We werken in groep 3 met de methode lijn 3, een methode voor aanvankelijk lezen.  Voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen bieden we aan met de methode van Atlantis.  In Atlantis worden technisch en begrijpend lezen volledig geïntegreerd aangeboden. Kinderen leren teksten vlot, vloeiend en met begrip te lezen. Omdat leesplezier de basis is voor leessucces, staat de leesbeleving in elke les centraal. Daarnaast biedt Atlantis speciale leesplezierlessen aan. Voor taal- en spellingsonderwijs werken we met de methode STAAL. Deze methode staat voor sterk in taal en spelling. Over de methode STAAL vindt u informatie via de website van Malmberg.  

VREEMDE TALEN

Beheersing van de Engelse taal wordt voor iedereen steeds belangrijker door de toenemende internationalisering en de mogelijkheden om te communiceren met elkaar.  De Kameleon vindt het belangrijk dat kinderen al vroeg de basisvaardigheden bezitten om te kunnen functioneren in een internationale samenleving en dat kinderen in het basisonderwijs een positieve houding ontwikkelen voor vreemde talen. Bovendien kunnen kinderen op jonge leeftijd moeiteloos een taal leren. Ze leren namelijk spelenderwijs en spontaan, en daarmee gemakkelijk. Vanaf groep 1 wordt er daarom Engels gegeven. We maken gebruik van de methode “Take it easy”.  

Terug naar boven