Kindcentrum Boschveld

Zernikestraat 2 5223 CD Den Bosch

  • Bewegen en spelen vinden wij erg belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen.
  • We werken binnen vijf domeinen aan thema's per unit. Hieraan koppelen we leesbegrip, taal, wereldoriëntatie, natuur en techniek.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2022-2023 hebben we deelgenomen aan de eindtoets Route 8. Groep 8 is een kleine groep van 16 leerlingen, die referentieniveau 1F ruimschoots hebben behaald. Op het gebied van begrijpend lezen hebben de kinderen het landelijk gemiddelde ruimschoots behaald (niveau 2F). Op het gebied van rekenen is de signaalwaarde van 1S niet behaald. Het gemiddelde resultaat ligt precies tussen de signaalwaarde en het landelijk gemiddelde in. De uitkomst van de eindtoets en de adviezen voor het voortgezet onderwijs zijn voor deze groep zijn passend geweest. We hebben twee adviezen herzien.

Ons driejaarlijks gemiddelde ligt nog onder de signaalwaarde. Door de resultaten van dit jaar zijn deze wel gestegen. De verwachting vanuit onze forecast is dat we elk jaar stijgen, zodat het driejaarlijks gemiddelde boven de signaalwaarde uitkomt. De ingezette kwaliteitsverbeteringen dragen hier sterk aan bij. De inspectie heeft ons onderwijs dan ook als voldoende beoordeeld in 2021.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Jaarlijks volgen wij de leerling in hun ontwikkeling. Dit doen wij door observatie en toetsing. We werken met een toetskalender, die jaarlijks door de intern begeleider vastgesteld wordt.

Kindcentrum Boschveld evalueert de opbrengsten volgens een vaste structuur, gebaseerd op het groepsplanloos werken. De vaardigheidsgroei van de kinderen wordt in kaart gebracht en besproken op leerling- unit- en schoolniveau. Tijdens een schoolbespreking wordt samen met het team besproken welke interventies er nodig zijn.

De intern begeleider en directie stellen twee keer per jaar een forecast op. In februari wordt deze gebaseerd op de tussenresultaten, in juni/juli op de eindresultaten, de eindtoets, de adviesprocedure en het doorstroomniveau van leerlingen in het derde leerjaar van het VO. De forecast wordt opgesteld voor groep 5 tot en met 8.

We monitoren twee keer per jaar hoe kinderen in groep 6,7 en 8 op weg zijn naar de referentieniveaus 1F, 2F en 1S. 

In schooljaar 2022-2023 is het doel om te komen om de ontwikkeling van en voor kinderen en ouders op een andere manier in kaart te brengen en hier passende volgsystemen voor te gaan gebruiken. We willen de ontwikkeling meer eigentijds en passend bij ons onderwijsconcept in beeld brengen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het Kindcentrum (0 tot 13 jaar) werkt met het programma van de Vreedzame School. Volgens deze aanpak krijgen zij burgerschapsvaardigheden aangeboden. Dit zijn niet zomaar losse lessen, maar is een aanpak die we gedurende de schooltijd van kinderen hanteren. Kinderen hebben een stem, mogen meedenken over allerlei zaken en krijgen verantwoordelijkheden. Bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan en hoe je conflicten constructief kunt oplossen?

Samen met kinderen, ouders en overige samenwerkingspartners zoeken we altijd naar een manier om de werelden (thuis, school, wij) van kinderen samen te brengen. We hebben als school regels en afspraken. Door deze breder te trekken en af te stemmen met overige opvoeders, merken de kinderen dat er één pedagogische aanpak is. Dit helpt hen om zichzelf en de wereld om zich heen te begrijpen en zich fijn en veilig binnen deze werelden te kunnen bewegen.

Samen met Signum gaat ook 't Boschveld werken aan de nieuwe eisen zoals gesteld door de inspectie aan burgerschapsvorming.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfredzaam/zelfstandigheid
  • Autonome leerlingen
  • Respect voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In november 2021 heeft de onderwijsinspectie de school bezocht. Zij beoordelen de school met 'voldoende'. Als school zijn we trots wat we doen en zien ook altijd mogelijkheden om ons verder te ontwikkelen.

Terug naar boven