Kindcentrum Boschveld

Zernikestraat 2 5223 CD Den Bosch

  • Bewegen en spelen vinden wij erg belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen.
  • We werken binnen vijf domeinen aan thema's per unit. Hieraan koppelen we leesbegrip, taal, wereldoriëntatie, natuur en techniek.

Het team

Toelichting van de school

Het schoolteam bestaat uit negen leerkrachten, één leerkrachtondersteuner, twee onderwijsassistenen,  één vakleerkracht bewegingsonderwijs,  één intern leerlingbegeleider en een directeur. Daarnaast werken we met HBO stagiaires pedagogiek, MBO onderwijsassistenten en MBO zorg en welzijn. Met behulp van de werkdrukgelden is een extra leerkracht aangesteld voor 2 ochtenden. Deze leerkracht biedt extra ondersteuning aan kleine groepjes leerlingen. Vanuit NPO wordt er een vakdocent muziek en een externe leerkracht ingezet. Deze leerkracht werkt met kleine groepjes kinderen in verschillende units.

In de units zijn dagelijks meerdere professionals aan het werk met de kinderen. De 3 units zijn onderverdeeld in 0-6 jarigen (unit 1), 7-9 jarigen (unit 2) en 10-12 jarigen (unit 3).


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Samen met de andere schoolbesturen maken we gebruik van de invalpool OMC073. Bij afwezige professionals gaan we met OMC073 op zoek naar een invaller voor de betreffende unit. Is er niemand vanuit de invalpool beschikbaar dan schakelen we over naar het intern vervangingsprotocol om tot een juiste oplossing te komen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben ons onderwijs georganiseerd in units. We werken in drie units, waar verschillende professionals (leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistentes en stagiaires) dagelijks intensief met de kinderen samenwerken. Iedere unit wordt aangestuurd door een unitleider.

Binnen de units wordt gewerkt met mentorgroepen, waarin de kinderen leerjaaroverstijgend zijn ingedeeld. Instructies vinden deels plaats op leerjaar en deels leerjaar overstijgend. Binnen een unit worden instructies gegeven, wordt er gewerkt op de leer- en werkpleinen, is er een wereldoriëntatie of ontdekhoek, kunnen kinderen bouwen, spelen en creatief bezig zijn in het atelier.

Onze overtuiging is dat kinderen op meerdere manieren leren en dat een breed aanbod bijdraagt aan de totale ontwikkeling van kinderen.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In unit 1 krijgen onze jongste kinderen rijke en gevarieerde mogelijkheden aangeboden om zich te ontwikkelen. Spel, spelen, samenwerken en ontdekken staan hier centraal. Aanbods- en ontwikkeldoelen vanuit het SLO worden hier in meegenomen, zodat de kinderen zich al spelenderwijs kunnen voorbereiden op groep 3. De kinderen in unit 1 worden gevolgd door de professionals door middel van observaties. Deze worden vastgelegd binnen ons leerlingvolgsysteem.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dit zijn richttijden. Veel vakken, ontwikkelingsthema's, cultuur, creatieve vakken en wereldoriëntatie worden geïntegreerd aangeboden binnen de thema's waar wij mee werken. Als het nodig is om meer tijd aan een domein te schenken, wordt dat ingepland. We werken met methodes, maar ook met methodieken en diverse werkvormen. Deze worden op leerjaar en leerjaaroverstijgend aangeboden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het kindcentrum biedt ondersteuning aan alle kinderen die dat nodig hebben. Deze ondersteuning wordt voornamelijk gedaan door de leerkrachten en het ondersteunende personeel. Op basis van de ontwikkeling van de kinderen wordt beoordeeld welke ondersteuning nodig is. 

Op KC Boschveld verstaan wij onder ondersteuning: Kinderen een zetje geven om zich optimaal te kunnen blijven ontwikkelen. Dat betekent dat kinderen ondersteuning kunnen krijgen als zij bepaalde stof of leerdoelen nog niet beheersen, maar ook als zij leerdoelen al juist wel beheersen en behoefte hebben aan meer uitdaging en verdieping. Doel van de ondersteuning om kinderen weer op weg te helpen. Om de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen, volgen we de ondersteuning van kinderen door observatie en toetsing. Door te kijken welke vaardigheidsgroei en analyse van het leerproces kunnen we beoordelen welke ondersteuning nodig is.

KC Boschveld is in staat om extra ondersteuningsaanbod te realiseren. In het SOP wat als bijlage aan deze schoolgids is toegevoegd kunt u precies lezen welk ondersteuningsaanbod dit betreft. Passend onderwijs is altijd maatwerk. Het is op voorhand niet altijd te zeggen of specifieke ondersteuning haalbaar is. KC Boschveld zal altijd met ouders open en transparant de mogelijkheden bespreken. En indien nodig betrekt zij hier het samenwerkingsverband bij.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school wil een zo breed mogelijk scala aan ondersteuning bieden en zal altijd kijken wat de mogelijkheden zijn. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De kinderopvang en de basisschool werken nauw samen om het aanbod voor jonge kinderen goed te kunnen verzorgen. Er is een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van jonge kinderen ontwikkeld. Ook volgen zij gezamenlijk scholings- en ontwikkelingstrajecten. Er zijn structurele overlegmomenten tussen de jonge kind professionals. Ook is er een 3+ groep, waar zowel kinderen vanuit de kinderopvang (2,5-4) als kinderen vanuit school (4-5) aan deelnemen.

Het kindcentrum heeft een pedagogische coacht, die de professionals ondersteunt en coacht. Ook werkt zij in samenspraak met de intern begeleider de plannen, visie en consultaties uit. Samen zorgen zij met de 0-6 professionals dat de kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

Gedurende de middagen is een begeleidingsgroep voor 't jonge schoolgaande kind, die wordt begeleid door twee pedagogische professionals van de kinderopvang.

Terug naar boven