Kindcentrum de Haren

Ploossche Hof 85 5233 HG Den Bosch

  • Een prachtig en modern schoolgebouw!
  • Sfeervolle aankleding!
  • Eigentijds leren met goede software!
  • Voor ieder kind een fijn boek of speelgoed!
  • Mooie open ruimtes!

In het kort

Toelichting van de school

Hierbij presenteren wij u onze school in Schoolvenster. Wij willen U laten zien zien waar Kindcentrum de Haren voor staat, wat wij u en uw kind kunnen bieden en wat u van ons kunt verwachten. Scholen verschillen steeds meer in hun manier van werken, in sfeer en in wat de kinderen er leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. In januari 2016 kreeg KC de Haren voor de tweede keer op rij het Predicaat Excellente School uitgereikt (www.excellentescholen.nl). In dit Schoolvenster krijgt U een heldere presentatie van Kindcentrum de Haren. Uitgebreidere informatie vindt U natuurlijk op onze website www.kcdeharen.nl. We hopen dat u met plezier en belangstelling gebruik maakt van deze informatie over de school en dat u de antwoorden krijgt op eventuele vragen. Kindcentrum de Haren ligt in ‘s- Hertogenbosch - Noord en heeft hoofdzakelijk kinderen uit de wijken de Haren, de Donk en de Reit. De laatste jaren kiezen ook ouders woonachtig in andere wijken voor Kindcentrum de Haren. Het gebied waar de school in ligt heette vroeger de Haren; vandaar de naam van de school. De school is gestart in 1975. Sinds 2006 is de school gehuisvest in het nieuwe gebouw van de Brede Bossche School Haren Donk en Reit aan de Ploossche Hof. Kindcentrum de Haren is een eigentijdse en sfeervolle school, met goed en gestructureerd onderwijs.Het verwerven van de noodzakelijke kennis en het opdoen van diverse vaardigheden vormen de basis.Daarnaast vinden wij het van belang de sociaal- emotionele ontwikkeling en de creativiteit van het kind te ontwikkelen.De stimulans en het enthousiasme die hierbij van de leerkracht uitgaan, zijn heel belangrijk.De school participeert binnen de Brede Bossche School Haren, Donk en Reit, waardoor er veel extra activiteiten plaatsvinden op gebied van cultuur, sport, educatie en welzijn. Kindcentrum de Haren voor 0 - 13 bestaat uit basisschool de Haren,de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van Kanteel Kinderopvang, allen gehuisvest in hetzelfde gebouw.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Excellent onderwijs
  • Hoog welbevinden
  • Vreedzame School
  • Multidisciplinair team
  • Opbrengstgericht werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van Basisschool de Haren zijn verdeeld over:

1- De Onderbouw ( de instroomgroep (groep 0) en de kleutergroepen 1 en 2). Leerkrachten in de onderbouw werken nauw samen met elkaar en met de medewerkers van de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Het leren gebeurt op een speelse manier en is afgestemd op het niveau van de kinderen. Er is veel aandacht voor taal en allerlei activiteiten. We hebben het plan om de komende jaren peuters eerder in de basisschool te laten instromen. Hiertoe zal de samenwerking tussen basisschool, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang verder geïntensiveerd worden. Kleuters die er aan toe zijn, wordt de mogelijkheid geboden om ervaring op te doen in groep 3.

2-De Middenbouw ( de groepen 3, 4, 5 ) en

3- de Bovenbouw ( de groepen 6, 7 en 8 ).

Als school werken we regelmatig samen en presenteren we onze resultaten bijv. tijdens de Kinderboekenweek, de voorleeswedstrijd en in het Wijktheater. Kinderen zitten met leeftijdgenoten bij elkaar in de groep.

Groepsgrootte en onderwijs op maat.

Om optimaal onderwijs te kunnen geven aan kinderen is het belangrijk dat we per groep een drietal elementen tegen elkaar afwegen: Groepsgrootte, leertechnische mogelijkheden en beschikbare leerkrachten en onderwijsassistenten. Tussen deze drie elementen wordt een zo goed mogelijke balans gezocht. Dat kan betekenen dat een kleine groep alleen een leerkracht heeft, maar dat een grote groep naast de leerkracht ook nog over een onderwijsassistent beschikt. Dit kan ook gelden voor een kleinere groep met meerder leerproblemen.De school heeft gemiddeld 225 leerlingen.

Organisatie voor leerlingen met specifieke behoeften

De leerlingenzorg beschouwen we als een van de belangrijkste taken in de school. Op onze school hebben we interne begeleiders (I.B.-ers) die daarvoor een aantal dagen in de week beschikbaar zijn.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Overblijven in de "Smikkelclub" - De Smikkelclub zorgt ervoor dat ouders en verzorgers met een gerust hart tussen de middag hun kind kunnen laten overblijven. De coördinatie en de financiële administratie is in handen van Kanteel Kinderopvang.

Buitenschoolse opvang -  Stichting Kanteel kinderopvang biedt buitenschoolse en voorschoolse opvang aan in ons Brede Bossche Schoolgebouw voor kinderen van 4 – 12 jaar. Opvang wordt dagelijks geboden van 7.30 - 8.20 en van 15.30 – 18.30 uur. Op woensdagmiddag en vrijdagmiddagen in de vakanties.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Tevredenheidsonderzoek POM 2015  

Uit het tevredenheidsonderzoek Primair Onderwijs Monitor( POM ) dat eind 2015 is afgenomen blijkt dat welbevinden, veiligheid en schoolklimaat hoog scoren bij leerlingen en ouders  Dit onderzoek wordt iedere twee jaar afgenomen bij alle betrokkenen binnen het Kindcentrum. Op de vragen in de POM in december 2015 aan 85 leerlingen m.b.t. veiligheid binnen en buiten school wordt aangegeven  dat zij weinig gepest worden, dat zij zich in de klas en op school veilig tot zeer veilig voelen en rond de school/ in de wijk redelijk veilig.   

Tevredenheid ouders           ( 170 personen) 8,4  ( 10 puntsschaal )

Tevredenheid kinderen        (  85 personen ) 8,6 ( 10 puntsschaal)                                                           

Het welbevinden van medewerkers, leerlingen en ouders is hoog. Er heerst een goed saamhorigheidsgevoel. De focus van ons Kindcentrum is gericht op de ontwikkeling van de kinderen en wat daarvoor nodig is. Wij zetten sterk in op zorg , zowel in de begeleiding van zwakke leerlingen als voor kinderen die beter presteren en wij bieden veel ontwikkelingsmogelijkheden voor de medewerkers. Wij hanteren bewust niet het 5-gelijke dagenmodel. Dit vinden we niet geschikt voor onze kinderen. Tussen de middag worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor kinderen binnen de tussenschoolse opvang waaraan de kinderen vrijwillig kunnen deelnemen.  Er is sprake van differentiatie en opbrengstgericht werken, en we slagen er goed in om onderwijsachterstanden weg te werken. Er is weinig pestgedrag en als daar signalen van zijn wordt er sterk ingegrepen. Kinderen in de bovenbouwgroepen kunnen worden opgeleid tot mediator voor de andere kinderen. De leerlingtevredenheid is met 8,6 zeer gunstig. Het positieve schoolklimaat zien we terug in de omgangsvormen, de pedagogische grondhouding, de samenwerking in en buiten de school, de ouderbetrokkenheid en de tevredenheid. Er is sprake van saamhorigheid binnen het team, leerlingen,ouders en partners BBS en de wijk. Er is sprake van een professionele leergemeenschap waarbinnen we leren van en met elkaar. 

Terug naar boven