Kindcentrum de Haren

Ploossche Hof 85 5233 HG Den Bosch

  • Een prachtig en modern schoolgebouw!
  • Sfeervolle aankleding!
  • Eigentijds leren met goede software!
  • Voor ieder kind een fijn boek of speelgoed!
  • Mooie open ruimtes!

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit de directie, groepsleerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. De taken Interne Begeleiding en ICT zijn verdeeld over verschillende leerkrachten. Voor alle andere onderwijsondersteunende taken hebben we een schoolassistent, een administratief medewerker , onderwijsassistenten en klassenassistenten. Afhankelijk van de groepsgroote en de leerproblemen kunnen er meerdere teamleden binnen een groep werkzaam.

Naast het personeel dat bekostigd wordt door het Ministerie is er ook personeel werkzaam dat bekostigd wordt doordat de school deelneemt aan projecten vanuit de Brede Bossche School of doordat de school deelneemt aan meerdere pilots ( Ambassadeurschap Passend Onderwijs en Brede Scholen ).

Doordat meerdere teamleden met pensioen gaan of inmiddels al zijn gegaan zijn er vanaf schooljaar 2012 - 2013 veel jongere teamleden voor in de plaats gekomen, waardoor er een mooie mix is ontstaan van jong en oud, man en vrouw. Het nieuwe functiehuis binnen onze school heeft zo een eigentijdse impuls gekregen met mooie en extra mogelijkheden voor Passend Onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen van Basisschool de Haren zijn verdeeld over:De Onderbouw. De 3+-groep, de kleutergroepen 1 en 2 en groep3.Leerkrachten in de onderbouw werken nauw samen met elkaar en met demedewerkers van de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.Bij de peuters enkleuters wordt met de methode “Piramide” gewerkt aan taal- en beginnenderekenvaardigheid.Het leren gebeurt op een speelse manier en is afgestemd op hetniveau van de kinderen.Er is veel aandacht voor taal en allerlei activiteiten.Wehebben het plan om de komende jaren peuters eerder in de basisschool te lateninstromen. Hiertoe zal de samenwerking tussen basisschool, peuterspeelzaalwerken kinderopvang verder geïntensiveerd worden. Kleuters die er aan toe zijn,wordt de mogelijkheid geboden om ervaring op te doen in groep 3.De Middenbouw. De groepen 4, 5 en 6.? De Bovenbouw. De groepen 7 en 8.Als school werken we regelmatig samen en presenteren we onzeresultaten bijv. tijdens de kinderboeken- week, de voorleeswedstrijd en in hetwijktheater.Om optimaal onderwijs te kunnen geven aan kinderen is hetbelangrijk dat we per groep een drietal elementen tegen elkaar afwegen:1. Groepsgrootte2. Leertechnische mogelijkheden3. Beschikbare leerkrachten en onderwijsassistentenTussen deze 3 elementen wordt een zo goed mogelijke balansgezocht. Dat kan betekenen dat een kleine groep alleen een leerkracht heeft,maar dat een grote groep naast de leerkracht ook nog over een onderwijsassistentbeschikt. Dit kan ook gelden voor een kleinere groep met meerder leerproblemen.De school heeft gemiddeld 250 leerlingen ( 2014 )

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We streven ernaar ieder kind die zorg te geven die het nodig heeft. Kinderen met problemen of specifieke behoeften worden extra begeleid. Daartoe bestaat er op onze school het Zorgteam, bestaande uit de Interne Begeleiders, de schoolmaatschappelijk werkster en de sociaal verpleegkundige van de GGD. De groepsleraar doet samen met de interne begeleider (I.B’er) een onderzoek. Dat kan bestaan uit het afnemen van toetsen en/of het doen van observaties in de groep. Voordat een dergelijk onderzoek plaatsvindt, wordt altijd met ouders de problematiek en de aanpak daarvan doorgesproken. Procedure die gevolgd wordt indien er problemen met een kind zijn: Kinderen met specifieke behoeften worden primair binnen onze eigen school opgevangen door de groepsleerkracht i.s.m. de interne begeleider(s). Alle mogelijkheden die onze school heeft om een kind die extra zorg te bieden die het nodig heeft zullen worden aangewend. Soms is het verstandig een kind een jaar over te laten doen (doubleren). Dit vinden wij alleen verantwoord wanneer dit ook zin heeft en de leerresultaten en de ontwikkeling opvallend achterblijven bij die van de klasgenoten. Deze kinderen zijn er dan bij gebaat nog een jaar in dezelfde groep te blijven, vooral als ze nog heel jong en speels zijn. Wat we belangrijk vinden is het kind, wat ontwikkeling betreft, met twee voeten op de volgende "trede" te zetten, i.p.v. dat het steeds "op het randje" moet balanceren (met alle kans dat het naar beneden moet stappen).

In sommige gevallen kan het echter noodzakelijk zijn dat er leer- of gedragsproblemen zijn die het wenselijk maken dat een kind psychologisch onderzocht wordt. Op onze school is een orthopedagoge en ouders kunnen bij advies en begeleiding vragen. Ouders spelen in zo’n procedure een belangrijke rol. Daarvoor wordt de hulp ingeroepen van een erkend psycholoog die een test afneemt bij het kind. Dat kan op school zijn, of op een andere locatie, dat is per kind verschillend. Aan de hand van de uitslag van de test wordt voor een vervolg gekozen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven