Kindcentrum de Haren

Ploossche Hof 85 5233 HG Den Bosch

  • Een prachtig en modern schoolgebouw!
  • Sfeervolle aankleding!
  • Eigentijds leren met goede software!
  • Voor ieder kind een fijn boek of speelgoed!
  • Mooie open ruimtes!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van ons onderwijs

Om de vorderingen van de kinderen zo goed mogelijk te kunnen volgen worden er verschillende toetsen afgenomen in alle groepen. Er zijn toetsen die bij de methode horen om te kijken of de leerlingen de stof die in de afgelopen weken behandeld is begrepen hebben. Hier past de leerkracht dan het onderwijs aan de groep, een groepje of aan individuele leerlingen op aan.Daarnaast zijn er landelijke toetsen die niet bij de methode horen. Dit zijn de Cito-leerlingvolgsysteem toetsen. In alle klassen worden deze toetsen 2 keer per jaar afgenomen. Op deze manier kunnen wij zien of ons onderwijs op niveau is in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Ook kunnen we per leerling bekijken of er voldoende vorderingen worden gemaakt. Om te zien of onze school het goed doet, vergelijken we onze CITO-scores met die van andere scholen met dezelfde leerling-populatie. Uit de vergelijkingen blijkt, dat wij het naar verwachting doen. In mei 2011 bezocht de Inspectie onze school en beoordeelde de tussen – en eindopbrengsten van Basisschool de Haren als voldoende. Ook in schooljaar 2012-2013 waren de tussen- en eindopbrengsten voldoende. Op de Cito- eindtoets groep 8 scoorden we boven de bovengrens. De resultaten die op school door “onze” leerlingen worden behaald geven te kennen dat de opbrengst van ons onderwijs gemiddeld vergelijkbaar is met soortgelijke scholen in Nederland. Toch willen we hierbij twee kanttekeningen plaatsen:

1. In Nederland zijn er m.n. in de grote steden veel scholen die werken met kinderen die onze taal niet “van huis uit” spreken en derhalve vaak een lagere score behalen op diverse toetsonderdelen. Daarnaast spelen nog allerlei sociaal- maatschappelijke factoren mee die het er voor het kind en (basis)onderwijs niet eenvoudiger op maken. Kortom, het vermelden van toetsresultaten in een schoolgids kan gemakkelijk aanleiding zijn tot het trekken van verkeerde conclusies.

2. Hoewel wij, zoals eerder gezegd, tevreden kunnen zijn over de resultaten willen we u ook graag kort onze gedachten weergeven over onze “uitstroomgegevens”. Wij vinden het niet belangrijk naar welke vorm van Voortgezet Onderwijs de kinderen gaan, mits het maar de beste onderwijsvorm is voor ieder afzonderlijk kind. Het is ons inziens net zo belangrijk een meer praktisch ingesteld kind op de juiste wijze voor te bereiden op het vmbo als een theoretisch begaafde leerling voor te bereiden op het vwo. Wij vinden het belangrijk ons onderwijs af te stemmen op de individuele mogelijkheden van het kind. Waar het uiteindelijk om gaat is te kunnen constateren dat de kinderen binnen het Voortgezet Onderwijs “op hun plaats” zijn terechtgekomen. Voor een deel zijn de opbrengsten van het onderwijs op Basisschool de Haren af te lezen aan de resultaten op de Cito-toetsen. Belangrijk is om in beeld te hebben welke ontwikkelingen de leerlingen gedurende hun gehele schoolcarrière hebben doorgemaakt. Hierbij zijn niet alleen de cognitieve vakken van belang, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de burgerschapsvorming, ontwikkeling van de onderzoekende houding, de muzisch – creatieve en de motorische ontwikkeling vindt de school belangrijk.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gebruikt bij de evaluatie van de groeps- en individuele handelingsplannen. Deze resultaten worden gerealiseerd door het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We gebruiken de gegevens om koers te bepalen en ons onderwijs bij te stellen om onze leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden. We maken daarbij gebruik van maatwerk en differentiatie.

Voor technisch lezen M3 en M4 nemen we de CITO DMT af.

Voor rekenen en wiskunde M4 en M6 nemen we CITO Rekenen af.

Voor begrijpend lezen M6 nemen we de CITO Begrijpend Lezen af.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs.

Aan het einde van de basisschool moet de keuze worden gemaakt voor die school van Voortgezet Onderwijs die het meest geschikt is voor het kind. De schoolkeuze wordt gemaakt door de ouders samen met hun kind. Onze school heeft daarbij een informerende en adviserende rol. In januari vinden het adviesgesprek plaats tussen leerkracht, kind en ouder(s) over het advies van de school. Dit advies van de groepsleerkracht is belangrijk bij de schoolkeuze. Hij heeft een goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt op grond van gegevens uit het leerlingendossier. Daarbij zijn niet alleen de schoolvorderingen belangrijk, maar ook gegevens als belangstelling voor verschillende zaken, de zin in studeren en de wil zich ergens voor in te zetten (motivatie), de mogelijkheid om zelfstandig vraagstukken op te lossen, de behoefte aan hobby’s en vrije tijd en een mogelijke voorkeur om ergens actief mee bezig te zijn. Uiteindelijk streven we ernaar om het kind te begeleiden naar die vorm van Voortgezet Onderwijs die voor hem of haar het meest geschikt is. Onze school geeft onafhankelijk van de Cito-eindtoets een advies over de meest geschikte onderwijsvorm voor het kind.

Cito- eindtoets

Met de Cito- eindtoets worden de kennis, het inzicht en de toepassingsvaardigheid van de leerlingen onderzocht. De bedoeling hiervan is o.a. meer duidelijkheid te krijgen over de vorm van Voortgezet Onderwijs die het meest geschikt is. Onafhankelijk van het schooladvies geeft de Cito- eindtoets een indicatie over de eventueel te maken schoolkeuze.

Naast deze toets wordt in het najaar het Drempel Onderzoek evenals de SchoolVragenLijst , en een Intelligentietest afgenomen bij alle kinderen van groep 8. Hierdoor ontstaat er een compleet beeld van elk kind.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2014 heeft de Inspectie onze school bij de Jury Excellente Scholen voorgedragen vanwege "zeer goede resultaten in den brede gedurende de laatste drie schooljaren". Na aanmelding kreeg onze school uiteindelijk het Predicaat Excellente School 2014 uitgereikt in januari 2015.( www.excellentescholen.nl )

Wij zijn er trots op dat onze school het vertrouwen van de Inspectie geniet. Vanuit de schoolbezoeken heeft de Inspectie geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs, en zij vindt dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool de Haren op het merendeel van de onderzochte onderdelen op orde is. Om die reden wordt het al aan onze school toegekende basisarrangement Inspectie gehandhaafd. In het volledige Rapport kunt U lezen hoe BS de Haren de kwaliteit van haar onderwijs realiseert.

Terug naar boven