KC Zuiderster

Liviusstraat 4 5216 CD Den Bosch

  • Schoolfoto van KC Zuiderster
  • Schoolfoto van KC Zuiderster
  • Schoolfoto van KC Zuiderster
  • Schoolfoto van KC Zuiderster
  • Schoolfoto van KC Zuiderster

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij verbeteren ons onderwijs op een planmatige manier. We noemen dat ambitiegericht onderwijs. Dit betekent dat we de leerlingen niet alleen heel goed volgen, maar werken aan ambitieuze doelen. Het zogenoemde 4D-model helpt ons daarbij.

De 4D's staan voor data, duiden, doelen en doen. We verzamelen de resultaten van de toetsen van onze leerlingen en bekijken die goed: wat kunnen wij nog anders of beter doen, of wat gaat al goed? We stellen daarna nieuwe doelen voor de volgende periode en gaan weer aan de slag. Zo doorlopen we steeds deze verbetercyclus. Zo kunnen leraren hun dagelijkse handelen goed afstemmen op de ambitie die we hebben voor ons onderwijs.

De school maakt gebruik van het digitale leerlingvolgsysteem van ParnasSys. Tweemaal per jaar worden alle toets gegevens (Cito) ingevoerd en geeft het systeem ons direct informatie over de leervorderingen van de leerlingen. De dagelijkse vorderingen van de kinderen en de methode-gebonden toetsen worden op groepsniveau bijgehouden. De groepsleerkracht kan te allen tijde de hulp van de intern begeleider inroepen. Zij helpt bij observatie en analyse en kan waar nodig adviseren/ondersteunen.

De leerkrachten van de kleutergroepen werken met het observatie-instrument ParnasSys Leerlijnen voor het jonge kind. In dit onderdeel van ParnasSys zijn de ontwikkelingen van de leerlingen op verschillende gebieden uitgewerkt volgens zogenaamde ontwikkelingslijnen. Hierdoor wordt duidelijk hoe de leerling zich ontwikkelt en waar zijn sterke en minder sterke kanten liggen. De ontwikkelingslijnen betreffen de cognitieve gebieden taal en rekenen en de spel- en motorische ontwikkeling.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na (gewoonlijk) acht jaar gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Zij hebben in en om 's-Hertogenbosch de keuze uit vele scholen. Wij ondersteunen en adviseren de kinderen en hun ouders op verschillende manieren bij deze keuze.

In groep 7

Allereerst geven wij aan het einde van groep 7, in een individueel gesprek met ouders en het kind, een pré-advies. Op grond van gegevens, die wij tot dan over het kind verzameld hebben, geven wij een vorm van voortgezet onderwijs (VO) aan waarvan wij op dat moment denken dat het kind zich daar op een goede manier kan ontplooien.

In groep 8

Wanneer uw kind in groep 8 zit wordt u op een speciale ouderavond geïnformeerd over het VO, procedures en de Cito Eindtoets. Daarnaast heeft u jaarlijks de mogelijkheid om uzelf vanaf medio januari te laten informeren omtrent het VO op de zogenaamde open dagen' van de scholen voor VO. Medio januari/februari wordt door de school het definitieve advies VO afgegeven, wederom in een individueel gesprek met de ouders en kind. Wij vragen daarbij ook de wens van ouders en het kind. Eind februari/begin maart kunnen de leerlingen worden aangemeld bij de scholen voor voortgezet onderwijs. De Eindtoets wordt in april afgenomen. De uitslag van de Eindtoets wordt door middel van een scoreformulier aan de leerlingen en hun ouders meegedeeld. Valt de score van de Eindtoets hoger uit dan in het advies van de school is aangegeven; dan dient er wettelijk een heroverweging plaats te vinden.

De leerkracht van groep 8 heeft medio april een gesprek met de brugklascoördinatoren van de scholen voor voortgezet onderwijs over de bij die scholen aangemelde leerlingen. De basisschool adviseert. De ouders mogen zelf hun keuze maken, maar de school voor VO beslist of het kind aangenomen wordt. In mei/juni ontvangen de ouders en de basisschool bericht over de toelating.

Opbrengsten

Deze paragraaf geeft een analyse weer van de opbrengsten op KC Zuiderster. De opbrengsten zijn in dit document rechtstreeks gekoppeld aan de schoolverlaters. Dit omdat naar aanleiding van het uitstroomresultaat pas gezegd kan worden of het doel behaald is.

Tussentijds worden opbrengsten ook geanalyseerd. Per bouw, klas, individu wordt bekeken of de ontwikkeling van leerlingen volgens verwachting verloopt en duiden we cyclisch doelstellingen voor kwaliteitsverbetering in de school. De analyse van deze opbrengsten valt buiten deze schoolgids.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op Kindcentrum Zuiderster gaan we respectvol met elkaar om. Leerlingen leren en ontwikkelen zich door met elkaar samen te leven en samen te werken. Onze leerlingen leren omgaan met de talenten en beperkingen van henzelf en van de ander. Ze ontwikkelen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, leren omgaan met vrijheid en met de grenzen van de vrijheid. Want er gelden in onze school duidelijke (omgangs-) regels. We maken hiervoor gebruik van een methodiek voor sociaal- emotionele weerbaarheid De Vreedzame school.

De Vreedzame school

Het aanleren van sociale vaardigheden en werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen is iets wat je niet precies in een methode kunt vangen én ook niet een vaste plek kunt geven in het lesrooster. Het is iets dat ieder moment een rol speelt. De Vreedzame school is dan ook niet een methode maar een werkwijze die op elk moment van de dag ingezet kan worden.

Actief burgerschap en sociale integratie

Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin een kind opgroeit van groot belang is om een volwaardig mens te worden. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Om dit klimaat te kunnen bereiken, vinden wij een goed contact tussen school en thuis van groot belang. Daarnaast werken wij met de methode de Vreedzame school. De kinderen maken in de groep met elkaar regels. Deze zijn altijd positief geformuleerd. We spreken dan bijvoorbeeld niet van de afsprsaak: "We rennen niet door de school", maar herformuleren een afspraak naar: "We lopen rustig door de school". Naast deze afspraak hanteren we binnen ons kindcentrum ook de volgende algemene afspraken.

Op ons Kindcentrum

- Hebben we respect voor onszelf, elkaar en onze omgeving.

- Hebben we hart, oog en oor voor elkaar.Houden we ons aan onze afspraken.

- Hebben we vertrouwen in onszelf en komen we voor onszelf en anderen op.

- Mogen en kunnen we onszelf zijn.

- Werken we samen en helpen elkaar.

- Zijn we zelf verantwoordelijk.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Relatie
  • Plezier
  • Ambitie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven