KC Zuiderster

Liviusstraat 4 5216 CD Den Bosch

  • Schoolfoto van KC Zuiderster
  • Schoolfoto van KC Zuiderster
  • Schoolfoto van KC Zuiderster
  • Schoolfoto van KC Zuiderster
  • Schoolfoto van KC Zuiderster

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is, zal in eerste instantie een invaller worden gezocht. We streven ernaar om zo min mogelijk verschillende invallers voor de groep te plaatsen.  

Vanaf 1 juli 2017 hebben we een nieuwe cao. Deze heeft consequenties voor de scholen vanwege de toepassing van de Wet Werk en Zekerheid. Onze stichting heeft vaste invallers in dienst genomen die, zo vaak als het nodig is, ingezet kunnen worden. Toch zullen we op de piekmomenten van ziektes risico lopen om niet genoeg invallers te hebben. Als we te vaak de groepen moeten opsplitsen of als er te veel groepen tegelijkertijd op een dag zonder leerkrachten zijn zullen we geen andere keuze hebben dan enkele groepen naar huis te sturen.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De vakdocent muziek geeft in iedere groep muziekles. Deze vakdocent borgt de doorgaande lijn binnen ons kindcentrum. Centraal daarin staat het stapsgewijs ontwikkelen van het innerlijk gehoor. Zingenderwijs worden alle aspecten van een melodie of lied belicht: de omvang, de sprongen, de toonsoort, het ritme, de maatsoort, de achtergrond, de taal, de geschiedenis en de herkomst. Al vanaf de eerste groep leren kinderen met elkaar, in een klein groepje en alleen te zingen. In alle lessen wordt een sterk beroep gedaan op de concentratie, samenwerking, houding en expressie. Zoals uit de praktijk en vele onderzoeken blijkt, heeft het beleven en beoefenen van muziek een zeer gunstige uitwerking op andere terreinen: de algehele concentratie, het beweeglijk denken, de fijne en grove motoriek en de algehele weerbaarheid van een kind. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs. Dat is hoe zij leren; het is de motor van de ontwikkeling.? We zorgen voor een stimulerende en uitdagende speel- en?leeromgeving waarbij wij kinderen verder helpen in de volle breedte van hun ontwikkeling. Dit doen we door?een beredeneerd aanbod samen te?stellen vanuit leerlijnen en tussendoelen waarbij spel de context voor leren is.  Kleuters hebben een sterke bewegingsdrang. Daarom staat beweging ‘s morgens een uur en ’s middags een half uur op het programma. Dit kan zijn in de vorm van buiten spelen, gymmen met groot of klein materiaal, spel- en dansspelletjes. De dag begint meestal in de kring en de kinderen komen hier meerdere keren per dag terug. In de kring wordt gepauzeerd en er worden allerlei activiteiten aangeboden zoals taalactiviteiten, muziek, rekenspelletjes.?Tijdens de speel- en werklessen spelen de kinderen in hoeken en met spel- en ontwikkelingsmateriaal of zijn expressief actief. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 werken we met de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Daarna gaan we verder met de methode ‘Taal actief Taal’ en ‘Taal actief Spelling’. Voor technisch lezen maken we gebruik van ‘Station Zuid’ en bij begrijpend lezen van ‘Leeslink’. Voor het rekenonderwijs wordt gebruik gemaakt van ‘De wereld in getallen’ en voor het technisch schrijven zijn we op zoek naar een nieuwe methode. Studievaardigheden komen vanaf groep 7 aan bod middels de methode ‘Blits’. Voor verkeerseducatie werken we met een activiteitenplan dat bekroond is met het Brabants Verkeerslabel. We hebben een verkeerswerkgroep en werken met de methode ‘Klaar… over!’ Wereldoriëntatie wordt gebaseerd op de methodiek GO!. Cultuureducatie en kunstzinnige oriëntatie staan ook hoog in het vaandel. We werken hierbij vanuit het cultuuraanbod van Huis73. In de units wordt een keuze gemaakt uit het cultureel aanbod. Twee maal per schooljaar gaat de groep naar een activiteit uit dit aanbod. Verder zijn wij partner van Het Noord-Brabants museum. We proberen het cultureel aanbod zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de thema's van GO! Erfgoed Den Bosch, Designweek@school, NME en bijvoorbeeld Klasseboeren sluiten hier ook bij aan. 

Van groep 3 tot en met 8 richt het programma zich op: basisvaardigheden binnen lezen, schrijven, taal en rekenen aandacht voorde wereld oriënterende vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkennis, techniek en goed burgerschap. Wij streven naar een geïntegreerde aanpak.  De expressie-activiteiten binnen muzikale vorming, lichamelijke oefening, tekenen en handvaardigheid ICT, waaronder ondersteunende programma’s voor de leerstofgebieden, werken met internet en social media en gebruiksvaardigheid van het programma Word en PowerPoint. Van groep 1 t/m 8 wordt het vak Engels gegeven. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren zal differentiatie in de breedste zin van het woord centraal staan. Dit geldt voor het aanbod cq uitdaging aan de meer- en hoogbegaafdheid op de elementaire vakken (taal, rekenen, spelling, ..) en ook door een geïntegreerde methodiek voor wereld oriëntatie in te zetten. We zetten daarbij wereld oriëntatie, burgerschap, wetenschap en techniek, kunst en cultuur voor de groepen 1-8 in. Hiermee leren de kinderen te ontdekken, onderzoeken en vragen te stellen i.p.v. antwoorden te geven. Met deze methodiek kunnen we makkelijk differentiëren waardoor we de kinderen onderwijs op niveau kunnen bieden. Metacognitieve vaardigheden en executieve functies komen zo als vanzelf aanbod, waardoor alle kinderen en specifiek ook de begaafde leerlingen zich optimaal hier in kunnen ontwikkelen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven