Montessorischool Merlijn (ATO-Scholenkring)

Zilverkruid 12 5237 HA Den Bosch

Schoolfoto van Montessorischool Merlijn (ATO-Scholenkring)

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het wordt steeds moeilijker voor basisscholen om vervangers te vinden bij ziekte van personeel. Dit heeft te maken met het lerarentekort dat steeds groter wordt. Ook op onze school merken we hier inmiddels de gevolgen van. Op korte termijn verwachten wij dan ook, dat het noodzakelijk zal zijn om groepen een vrije dag te geven als er geen vervanging meer is en alle opties om het intern te regelen niet meer mogelijk zijn. Dit is uiteraard geen wenselijke situatie en moet zoveel mogelijk voorkomen worden. We gebruiken dit protocol om vervanging te regelen.  

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze groepen zijn heterogeen, dat betekent dat er meerdere jaargroepen bij elkaar zitten. Dat is kenmerkend voor een montessorischool. In de onderbouw zitten twee jaargroepen bij elkaar. In de middenbouw en bovenbouw zijn dat er drie. Elk kind krijgt de kans om een keer jongste, middelste en oudste kind te zijn.

Zo brengt elk jaar nieuwe kansen en verantwoordelijkheden met zich mee. Kinderen leren zorgen voor elkaar en te vertrouwen op de hulp van een ander. Daarnaast krijgen ze meer zicht op het leerstofaanbod en wat ze daarvan allemaal al weten en kunnen. Ze raken geïnspireerd door te zien wat er nog kan volgen en kijken tevreden terug op welke doelen ze al behaald hebben. Meedoen op een ander niveau gaat heel makkelijk, kinderen hoeven er niet speciaal de groep voor uit. Leerkrachten leren in drie jaar tijd kinderen én hun ouders heel goed kennen. Elk kind heeft eigen werk, maar er zijn genoeg momenten dat kinderen in kleine groepjes les krijgen. Maar ook is de groep vaak bij elkaar voor de les. Bijvoorbeeld tijdens gym- of muziekles, bij spreekbeurten en andere presentaties of bij algemene lessen wereldoriëntatie. Voor meer informatie over de montessorivisie kunt u ook dit filmpje bekijken.

Burgerschaponderwijs
Verwerven van kennis, vaardigheden en competenties om te kunnen participeren (kwalificatie)
Ieder kindcentrum binnen ATO-Scholenkring richt zicht op het verwerven van kennis en vaardigheden en het bijbrengen van begrip die kinderen in staat stellen om 'iets te doen'. Daarbij houden we rekening met de verschillende karakters, talenten, behoeften en leervragen van kinderen en sluit de begeleiding daarbij aan. De kwalificatiefunctie is onder andere de voorbereiding op werk en arbeid, maar is ook noodzakelijk bij andere aspecten in het leven.

Deel uitmaken van een groter geheel en ingewijd worden in waarden en normen (socialisatie)
Wij bieden kinderen mogelijkheden om zich breed te ontwikkelen. Zij verwerven kennis over de basiswaarden van een democratische rechtsstaat, maar ontwikkelen ook allerlei andere competenties en vaardigheden. Bijvoorbeeld op het sociale, morele, emotionele, motorische, communicatieve en creatieve domein. Kinderen leren deel te worden van tradities en samenwerkingsvormen (socialisatie). Omdat we kinderen willen opleiden tot actieve burgers, besteden we expliciet aandacht aan (wereld)burgerschapscompetenties en internationalisering.

Ontwikkelen van een eigen identiteit en uniciteit (subjectivering)
De dagelijkse praktijk heeft invloed op het kind als zijn unieke zelf. Daarom besteden wij veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling (Wie ben ik? Hoe gedraag ik mij ten opzichte van anderen? Naar dieren, de omgeving en de wereld? We leren kinderen een zelfkritische houding aan te nemen en we leren ze te reflecteren. Eigenheid, jezelf durven zijn, vinden wij heel belangrijk. Daarom geven we kinderen de vrijheid om ook eigen keuzes te maken.

Kortom, burgerschap wordt niet als een apart vak gezien, maar geïntegreerd aangeboden binnen andere vakgebieden. Alles wat we doen raakt namelijk de rol van ons als burger, dat geldt uiteraard ook voor kinderen. School is een oefenplaats waarbij kinderen én volwassenen respectvol (leren) omgaan met de anderen. Dat betreft vaardigheden als communiceren, samenwerken en deelnemen aan besluitvormingsprocessen. We laten ze dan ook kennis maken en oefenen met de democratische rechtsstaat en bereiden ze voor op hun rol in de maatschappij.

In schooljaar 2022-203 formuleren we antwoorden op de volgende vragen:
1. Wat is de visie op burgerschap in relatie met het school(kindcentrum)beleid?
2. Welke burgerschapsdoelen worden nagestreefd?
3. Leerplan met kennis, houding en vaardigheden worden uitgedrukt; welke competenties worden op welk moment aangeboden?
4. Hoe worden de opbrengsten in beeld gebracht? Wat is merkbaar, meetbaar?
5. Hoe wordt verantwoording afgelegd in school(kindcentrum)plan en gids?

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouwgroepen zijn de verschillende ontwikkelgebieden de hele dag met elkaar verweven. Montessorischool Merlijn werkt niet met een vast rooster, maar met een langere periode waarin kinderen hun eigen activiteiten kiezen. De leerkracht heeft de ruimte om in te spelen op de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen. Bovenstaande verdeling is daarom een globale weergave; het is maar net hoe je de verschillende vakken indeelt. Een rekenactiviteit in de kring vraagt bijvoorbeeld veel sociale vaardigheden en een les over de kikker kan ook heel creatief zijn en tegelijk de motorische ontwikkeling stimuleren. Kinderen uit de onderbouw krijgen één keer per week les in de grote gymzaal onder leiding van een vakleerkracht en één keer per week in de speelzaal door de eigen leerkracht. Engelse taal wordt door een vakleerkracht gegeven.

De omgeving is ingericht op een manier waardoor kinderen geprikkeld worden nieuwe dingen te ontdekken en te leren. Dat doen ze alleen of samen met een ander. Vanaf dag één stimuleren wij de zelfredzaamheid. Ook leren kinderen al vroeg hun eigen werk te organiseren. We noemen dit executieve functies. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op Montessorischool Merlijn werken we niet met een vast rooster, maar met een vrije werkperiode. Kinderen kiezen hun eigen leerdoelen en werk. De leerkracht loopt rondes langs alle kinderen. Zo weet de leerkracht waar alle kinderen mee bezig zijn en welke hulp ze nodig hebben. Hierna geeft de leerkracht lesjes aan individuele of kleine groepjes kinderen. Of de leerkracht plant een gesprekje met een kind, omdat er iets bijzonders aan de hand is. Daar is alle ruimte voor. De lessen bewegingsonderwijs en Engelse taal worden door vakleerkrachten gegeven.

De leerkracht weet wat de kinderen nodig hebben om verder te ontwikkelen. In de ochtend werken de meeste kinderen aan de basisvakken zoals lezen, spellen en rekenen. Grote thema's vormen dan de basis voor een werkperiode vol wereldoriëntatie, creatieve vakken, techniek, koken of eigen onderzoek. De omgeving is zo ingericht dat kinderen geïnspireerd raken om steeds nieuwe dingen te leren, dat noemen we de 'voorbereide omgeving'.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

0

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven