Montessorischool Merlijn (ATO-Scholenkring)

Zilverkruid 12 5237 HA Den Bosch

Schoolfoto van Montessorischool Merlijn (ATO-Scholenkring)

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vrijheid
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Verwondering
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsplan
Veiligheid vinden we erg belangrijk. Op de volgende manieren werken we hieraan:

  • We hebben een veiligheidsplan. Daarin leggen we uit hoe we zorgen voor een veilige omgeving voor kinderen en medewerkers;
  • We hebben leerkrachten met een EHBO-diploma en leerkrachten die weten wat ze moeten doen bij een incident (bedrijfhulpverleners);
  • Twee keer per jaar doen we een ontruimingsoefening met de kinderen. Zo weten ze wat ze moeten doen als er bijvoorbeeld brand is;
  • Twee keer per jaar houden ween inruimingsoefening met de kinderen. Zo weten ze wat ze moeten doen bij bijvoorbeeld een NLAlert.

Verkeersveiligheid rondom school
Tijdens het brengen en halen is het erg druk op het Zilverkruid. Om alle kinderen en ouders veilig te kunnen laten bewegen, geldt op het gehele Zilverkruid een stopverbod. Parkeren mag alleen in de parkeervakken (maar niet tegen de parkeervakken aan). Er is voldoende parkeergelegenheid bij De Schans en via het zebrapad kunt u veilig naar school lopen.

Protocol schorsen en verwijderen
Montessorischool Merlijn biedt een veilige leeromgeving voor kinderen, ouders en medewerkers. We behandelen elkaar met respect en we hebben gedragsregels die voor iedereen gelden. Die staan in het Veiligheidsplan. Daarin staat ook hoe we omgaan met ongewenst gedrag. 

Is er toch sprake van onveiligheid, bijvoorbeeld omdat het kind een bedreiging vormt voor zichzelf of anderen? Dan kunnen we kiezen voor een time-out, voor verwijdering of schorsing. Dit is een ingrijpende maatregel. We hebben hiervoor een uitvoerige procedure die u in de bijlage vindt.

Meldcode kindermishandeling
Vermoeden we dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling? Dan volgen we de vijf stappen uit de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Onze school heeft hiervoor een aandachtsfunctionaris. Deze medewerker houdt in de gaten of we het stappenplan goed volgen.

Terug naar boven