Rooms Katholieke Basisschool de Oostpoort

Oosteinde 6 2611 SN Delft

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Oostpoort
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Oostpoort
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Oostpoort
  • Wij reiken elkaar de hand en leren van en met elkaar.

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werken we met een deskundig en enthousiast team aan een professionele toekomstgerichte school. Alle stamgroepleiders hebben een diploma Jenaplanonderwijs. Om zichzelf uit te blijven dagen en te blijven ontwikkelen, laten onze leerkrachten zich regelmatig bijscholen.

Ons team bestaat uit:

13 stamgroepleiders

2 onderwijsondersteuners

1 intern begeleider

1 directeur

1 conciërge 

1 administratief medewerker

2 vakdocenten

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij scholing, verlof of ziekte doen wij onze uiterste best om de leerkracht te vervangen door een ambulante of part-time collega van de school. Wanneer dit niet mogelijk is zoeken wij naar een vervanger via de invalpool of een uitzendbureau. De school heeft ook enkele vaste vervangers die soms kunnen invallen.  Wanneer er geen vervanger is wordt de groep opgedeeld. Dit vinden de kinderen een feest. Door de organisatie van de school kennen de kinderen elkaar en voelen zij zich thuis in iedere stamgroep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze Jenaplanschool zijn de groepen heterogeen georganiseerd. De leerlingen en stamgroepleider zijn samen verantwoordelijk voor de groep en maken samen groepsregels, afspraken over het werken en leren van elkaar. De stamgroepleider geeft alle instructies in de groep.

Wij hebben 3 onderbouwgroepen met leerlingen van 4 tot 6 jaar, 3 middenbouwgroepen met leerlingen van 6 tot 9 jaar en 3 bovenbouwgroepen met leerlingen van 9 tot 12 jaar. De groepen hebben een naam zoals, De Zebra's, Vleermuizengrot en Pandarimboe. Leerlingen blijven 3 jaar bij dezelfde leerkracht. De samenstelling van de groep leerlingen wisselt wanneer leerlingen naar de volgende bouw gaan.


Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepsleidsters werken spelenderwijs met de leerlingen aan doelen op het gebied van beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, woordenschat, lezen, algemene ontwikkeling, taal en creativiteit. Zij werken ook in thema's en 21st century skills.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze Jenaplanschool hanteren wij een ritmisch weekplan. De pijlers gesprek, werk, spel en viering wisselen elkaar af op de dag en in de week. Wij hebben een 'gesloten' stamgroep hetgeen inhoudt dat alle instructies worden gegeven door de eigen stamgroepleider.

In de ochtend starten wij met de kring. Hierin komen veel doelen rondom taal, wereldoriëntatie, burgerschap en sociale vaardigheden aan de orde. Na de kring volgen twee werkblokken waarin instructies en zelfstandige werkperiodes elkaar afwisselen met samenwerkperiodes en oefenen met speel/leermaterialen. In de middag is het tijd voor wereldoriëntatie.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Oostpoort biedt basisondersteuning en heeft geen specifieke zware ondersteuning voor een van de doelgroepen.

Door de werkwijze, de aanwezige zorgstructuur en het sociaal klimaat is de school goed in staat onderwijs op maat te bieden voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. Het percentage leerlingen met een ernstige problematiek is laag evenals de verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven