Rooms Katholieke Basisschool de Oostpoort

Oosteinde 6 2611 SN Delft

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Oostpoort
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Oostpoort
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Oostpoort
  • Wij reiken elkaar de hand en leren van en met elkaar.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Jenaplanschool 'De Oostpoort'. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan
  • Samen leren
  • Talent ontwikkelen
  • Innovatief onderwijs
  • Thematisch werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school werkt met een 5-gelijkedagenmodel. Voor alle leerlingen zijn de schooltijden gelijk en de school sluit om 14.00 uur. Na die tijd gaat naschoolse opvang De Oostpoortwachter open met wie wij samenwerken. Daarnaast organiseren wij een mooi na-schoolsaanbod voor alle kinderen waarin onder andere sport, dans, yoga, talen en muziek.

De tussenschoolse opvang van 30 minuten wordt verzorgd door de Lange Keizer in samenwerking met de school. Hiervoor vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage.

Ouders zijn niet verplicht te kiezen voor De Oostpoortwachter na schooltijd. Andere opvangorganisaties halen de kinderen bij de school op om 14.00 uur.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Oostpoort heeft een open karakter en prettig klimaat.

Onze kernwaarden op dit gebied zijn:

Samen

In onze school is samenwerken van alle betrokkenen vanzelfsprekend. Hulp geven, hulp vragen en hulp krijgen geeft betrokkenheid en verbondenheid. Wij communiceren effectief met elkaar op basis van vertrouwen en wederzijds respect.

Veiligheid

De Oostpoort is een veilige omgeving, we waarderen en respecteren het unieke van een ieder en gaan wezenlijk de relatie aan binnen het gesprek, het werk, het spel en de viering. Wij zorgen voor elkaar, onze omgeving en maken plezier.

Talenten

Ieder mens heeft talenten en kwaliteiten, ieder op zijn eigen wijze. We ontdekken deze talenten, ontwikkelen ze, zetten ze in binnen de groep en de school en stimuleren kinderen ze te gebruiken. We streven ernaar dat iedereen zich competent, gewaardeerd en nodig voelt binnen de gemeenschap.

Terug naar boven