R Lokhorst-School

Ringelesteinstraat 2 4158 CP Deil

  • Schoolfoto van R Lokhorst-School
  • kritisch en onderzoekend denken
  • nieuwe kennis en vaardigheden

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onderwijs is meer dan alleen de CITO scores. Onze scores zitten na zware jaren weer duidelijk in de lift. In de toekomst verwachten we resultaten die boven het landelijk gemiddelde uitkomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.Onze school houdt de ontwikkeling van de leerlingen bij met behulp van methodegebonden toetsen, observatielijsten en methode-onafhakelijke toetsen (Cito). De methode-onafhankelijke toetsen worden afgenomen conform de opgestelde toetskalender. Na invoer van de toetsuitslagen worden deze besproken door de IB-er met de leraar (leraren) van een groep en de directeur. In de eerste plaats worden de uitslagen gerelateerd aan de normen (zie Analyse en waarderingen van opbrengsten primaironderwijs) en de schooldoelen. We gaan daarbij uit van de gemiddelde niveauwaarde van de groep als geheel. Bij dit onderdeel gebruiken we doorstroomgegevens en trendanalyses. Bij de analyse van de scores wordt met name het leraargedragbesproken. We kijken of de uitslagen consequenties hebben voor tijdsbesteding (het rooster), de instructie, het automatiseren en de methode van differentiëren. In de tweede plaats wordt bepaald welke leerlingen in aanmerking komen voor een groepsplan of een individueel handelingsplan. In een speciale teamvergadering worden de schoolresultaten met elkaar besproken en geanalyseerd. De resultaten van de leerlingen bij de Cito-toetsen worden met de ouders besproken tijdens de rapportbespreking. 

De schoolresultaten worden in de MR vergadering besproken en een samenvatting wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school onderhoudt goede contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Uit de trendanalyses blijkt, dat onze leerlingen op basis van het schooladvies en de resultaten op de CITO Eindtoets (o.a.) op het juiste niveau in het V.O. instromen en blijven.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In november 2019 heeft de school inspectiebezoek gekregen in het kader van het periodieke inspectie-onderzoek. De rapportage van dit bezoek vindt u hier.

Terug naar boven