Rooms Katholieke Basisschool t Klosterhufke

Kloosterhof 30 6653 BS Deest

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool t Klosterhufke

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de Cito-eindscore zijn alle 13 leerlingen in de berekening meegenomen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school vinden we het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. 

Tussentijds meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in ParnasSys. 

We analyseren we de opbrengsten. Daarbij richten we ons op de vaardigheidsscores van de Cito-toetsen. Deze vaardigheidsscores bekijken we op school- groeps- en individueel niveau. Indien nodig zetten we op school-, groeps- of individueel niveau interventies in. 

Deze interventies kunnen zijn: Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren), instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen, meer automatiseren, methode-aanbod uitbreiden, differentiatie aanpassen, klassenbezoeken, gesprekken, nieuwe methode op schoolniveau, etc. 

Sinds vorig schooljaar gebruiken we het systeem Focus PO waarmee we op een eenvoudige manier data kunnen lezen en onze ambities vastleggen op school- en groepsniveau. Op leerlingniveau kunnen we de onderwijsbehoeften van de leerlingen op een eenvoudige manier vastleggen. We richten ons op wat echt nodig is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt besproken met leerlingen, ouders en voortgezet onderwijs (VO). Na een hoger gemaakte eind-Cito kan overwogen worden om de leerling hoger te plaatsen in het VO. Ook kan de samenstelling van de groepen op het VO soms leiden tot een andere plaatsing in het VO.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft op 12 januari 2015 een schoolbezoek gehad, in het kader van het vierjaarlijkse onderzoek, van de Inspectie van het Onderwijs. We beschikken over een rapport met de bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft de volgende onderdelen beoordeeld: Kwaliteitszorg, Zorg en begeleiding, Opbrengsten en Wet- en regelgeving. De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op het merendeel van de onderzochte onderdelen op orde is. Er zijn nauwelijks tekortkomingen.

Terug naar boven