Rooms Katholieke Basisschool t Klosterhufke

Kloosterhof 30 6653 BS Deest

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool t Klosterhufke

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit 9 leerkrachten, 2 onderwijsassistenten, een vakleerkracht beweging, een intern begeleider, vrijwilligers en een directeur. 

In unit 1-2-3 werken 4 leerkrachten en een onderwijsassistent. Unit 1-2-3 heeft 2 stamgroepen.

In unit 4-5 werken 2 leerkrachten. Deze unit heeft 1 stamgroep

In unit 6-7-8 werken 4 leerkrachten. Deze unit heeft 2 stamgroepen; 6-7 en 7-8.

De units 4-5 en 6-8 worden ondersteund door een onderwijsassistent.

Twee dagen in de week is er een conciërge aanwezig op school.

Er is een vrijwillige ondersteuner bij het onderwijs in in groep 1-2-3.

De intern begeleider vormt samen met de directeur het managementteam.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De stappen van vervanging zijn opgenomen in het protocol vervanging. Dit schooljaar doen we mee met een proef waarbij we werken met vaste vervangers.

Stap 1: Vervangingspool  

Stap 2:  Collega’s benaderen

Stap 3: Is er iemand ambulant (bijvoorbeeld door LIO-stagiaire)? Die vervangt de groep. 

Wanneer er na deze stappen nog geen vervanging beschikbaar is, worden ouders bericht dat hun kind deze dag geen school heeft. Er wordt gezorgd voor opvang voor kinderen die thuis niet opgevangen kunnen worden. 

Het protocol is ter inzage op school beschikbaar.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken we vanuit onze visie naar betekenisvol onderwijs.

Het onderwijs op 't Klosterhufke bestaat uit drie units. De kinderen van de stamgroep 1-2 en stamgroep 1-2- 3 vormen samen unit 1, de kinderen van stamgroep 4-5 vormen samen unit 2, de kinderen van stamgroep 6-7 en stamgroep 7-8 vormen samen unit 3. De units zijn onderverdeeld in stamgroepen. Daar hebben de kinderen een vaste leerkracht. Elke groep krijgt instructie op niveau. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de kinderen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging.  Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor het onderwijs en de kinderen. Ons onderwijsconcept is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Zowel voor meerbegaafde kinderen als voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Het sluit aan bij de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden. Kinderen leren zelfstandig werken én samenwerken. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning. Er wordt zelfstandig gewerkt met behulp van een weektaak en middels Snappet. De kinderen werken op flexibele werkplekken aan allerlei opdrachten. Ze leren om zelf hun tijd te plannen en om alle opdrachten af te maken.  

Organisatie voor zorg aan leerlingen

Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen een doorgaande ontwikkeling doormaken. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, de één gaat wat sneller en de ander wat langzamer. Het ene kind is bijvoorbeeld eerder aan lezen toe dan het andere kind. En het ene kind heeft wat meer begeleiding nodig dan het andere. Uiteindelijk moeten alle kinderen de kerndoelen behalen, maar het tempo en de wijze waarop kunnen per kind verschillen. Wij volgen de ontwikkeling van leerlingen nauwkeurig. Alleen dan kunnen we ons onderwijs en onze begeleiding heel precies afstemmen op het ontwikkelingsniveau en de ondersteuningsvragen van dit kind.  

Observaties en leergesprekken

We leren veel over de ontwikkeling van kinderen door goed naar hen te kijken. Leerkrachten observeren de kinderen regelmatig tijdens allerlei activiteiten. Zij kijken bijvoorbeeld naar de werkhouding van kinderen, hoe zij hun werk plannen, hoe zij samenwerken en hoe zij hun presentaties vormgeven.  Met de kinderen worden leergesprekken gevoerd. In deze leergesprekken worden kennis- en vaardigheidsdoelen besproken, ondersteuningsvragen en manieren van leren.

Betekenisvolle toetsen

Elk onderdeel dat kinderen hebben geleerd en geoefend wordt afgesloten met een toets over de betreffende leerstof. De toets sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind en is bedoeld om te controleren of uw kind de leerstof voldoende beheerst.  Daarnaast nemen we CITO-toetsen af. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen, waarmee de ontwikkeling op verschillende vakgebieden wordt getoetst. Deze toetsen worden afgenomen vanaf groep 3 tot en met groep 8 in de maanden januari-februari en mei-juni. Dit wordt ook wel een leerlingvolgsysteem genoemd. De leerlingen maken de toets die aansluit bij de leerstof die in de voorgaande periode is aangeboden en geoefend. De resultaten van de methode-gebonden toetsen, de observaties van de leerkrachten en de  Cito-toetsen, maken onderdeel uit van de verwijzing naar het vervolgonderwijs. Elk schooljaar nemen de kinderen van de groepen 8 deel aan de landelijke eindtoets. 


Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2-3 wordt de hele dag betekenisvol gewerkt met een thema van IPC (International Primary Curriculum). Tijdens IPC werken de kinderen spelenderwijs aan de taal-, reken-, motorische- en pedagogische doelen. Leerlingen uit groep 3 krijgen aparte instructie in taal/ lezen, rekenen en schrijven. Kinderen van groep 1 en 2 die hier al in zijn geïnteresseerd, kunnen aansluiten en meedoen. Verwerking en inoefenen gebeurt in werkschriftjes maar ook betekenisvol in de speelleerplaatsen, waar kinderen van groep 3 taal, rekenen en schrijven in hun spel moeten gebruiken.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school besteden we voldoende uren aan de vakken. In elke vak wordt instructie gegeven, verlengde instructie en er is verwerkingstijd (oefentijd). 

Voor informatie m.b.t. het onderwijs in groep 3 verwijs ik u naar het stuk hierboven.

Vanaf groep 4 t/m 8 worden in de ochtenden de vakken taal, lezen, spelling, rekenen, begrijpend lezen, schrijven en Engels gegeven. In de middagen werken de kinderen aan IPC (International Primary Curicculum) Dit is een curriculum waarin de vakken biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, techniek en de beeldende vakken in verwerkt zijn. Naast kennisdoelen wordt ook gewerkt aan vaardigheidsdoelen en persoonlijkheidsdoelen.

Beweging wordt op maandagen en donderdagen gegeven.


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt basisondersteuning aan aan basisschoolleerlingen. 

De onderdelen van de basisondersteuning op onze scholen:

Een stevige basis in onze scholen

1.      Helder beleid t.a.v. ondersteuning

2.      Veilig pedagogisch klimaat

3.      Handelingsgericht en opbrengstgericht werken

4.      Zorgvuldige overdracht leerlingen  

Een preventieve aanpak in de groep

5.      Continu ontwikkeling van leerlingen monitoren

6.      Afstemmen van onderwijs op verschillen in ontwikkeling van leerlingen

7.      Constructieve samenwerking met ouders en leerlingen  

Lichte ondersteuning in de groep

8.      Vroegtijdig signaleren van behoeften op onderwijs, opvoeden en opgroeien

9.      Beschikken over kennis en vaardigheden van lichte interventies  

Consultatieve ondersteuning en samenwerking

10.  Samenwerken met ketenpartners vanuit eigen verantwoordelijkheid

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven