Kindcentrum De Regenboog

Krikkenstraat 6 7701 CW Dedemsvaart

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze ambitie is om zowel op het jaarlijkse resultaat als bij het 3. jaars gemiddelde minimaal de signaleringswaarde te behalen. Voor taal en (begrijpend) lezen zien we dat ons aanbod passend is, doordat we ruim onze signaleringswaarde halen. 

Voor het komende jaar willen we, met ons versterkt rekenaanbod, ons 3 jaars gemiddelde 1S (rekenen) positief beïnvloeden. We zien daarin een dalende trend en hebben daarom nieuwe keuzes gemaakt. We werken niet meer met de digitale methode Snapet, maar zijn overgestapt op een bewezen effectieve methode WIG5. Ondersteund met de Bareka toetsen (automatiseren in beeld) verwachten we met dit versterkte rekenaanbod een hoger percentage 1S te kunnen realiseren.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Een belangrijk element in ons aanbod is de zgn. Kwaliteiszorg. Op welke wijze zorgen wij planmatig voor het borgen en verder ontwikkelen van onze onderwijs kwaliteit.

Dat doen we door diverse, aan elkaar verbonden, kwaliteitszorg systemen.

Zo genereren we data over leerlingontwikkelingen met methode toetsen en niet methode gebonden toetsen. Als niet methode gebonden toets maken we gebruik van DIA. (diatoetsen_-_uitleg_voor_ouders_2016_-_ne.pdf)

We analyseren deze en gebruiken dat weer als basis voor het aanbod van de komende periode. Daarnaast evalueren we hiermee ook op welke wijze leerlingen hebben geprofiteerd van ons aanbod en is uiteraard voor ons de vraag of wij daar zelf nog stappen in te zetten hebben. Steeds met maar 1 doel; Elke dag een stapje verder.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voordat het zover is dat een leerling overstapt van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (VO) is er een hele weg afgelegd. Het uiteindelijke advies vindt niet plaats op basis van jaar 8, maar van 8 jaar onderwijs. Met andere woorden, niet die ene toets bepaalt het advies, maar de hele basisschool periode maakt het advies. We volgen hiervoor het protocol "verwijzing en overstap PO-VO". 

Aan het einde van groep 7 gaan we alvast vooruit kijken met de leerling en de ouders naar het VO. Op welke route zit de leerling nu, op dit moment. Is dat herkenbaar, waar zitten nog kansen, wat vindt de leerling (en de ouders) zelf wat passend is? Welke ambitie is er en hoe kunnen we daar samen naartoe werken gedurende het laatste jaar in groep 8.

In de periode eind januari, begin februari maakt de leerling, vanaf dit schooljaar, de doorstroomtoets. Voorafgaand daaraan heeft de leerling van de school al een advies gekregen. De doorstroomtoets geldt als meting voor dit advies. Is de uitslag van de doorstroomtoets "hoger" dan het gegeven advies, dan heroverwegen we ons gegeven advies. Als wij van mening zijn dat toch ons oorspronkelijke advies het meest passend is, zullen we dat met redenen omkleed in een gesprek met leerling en ouders toelichten. Maar in de basis geldt dat wij meegaan met het advies dat uit de doorstroomtoets komt. 

In maart volgt dan een week van inschrijving op het VO. Heel Nederland gebruikt diezelfde week voor de inschrijvingen. Het is nu nog niet duidelijk hoe in onze omgeving (Dedemsvaart/Hardenberg) het VO dit administratief gaat organiseren. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Aan het einde van de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Een periode waarin ze meer en meer zelfstandig keuzes zullen moeten maken. Wij werken er met elkaar naartoe dat wij aan het einde van de basisschool kinderen waarden hebben meegegeven waarmee ze klaar zijn voor deze spannende periode.

Zelf je eigen keuzes maken, bestand tegen druk van de groep, staan voor je eigen mening, respect voor de ander op basis van kennis over de ander, je mag zijn wie je bent. Met Trefwoord, PBS, Kwink bieden we dat methodisch aan. Maar nog belangrijker is het dagelijks goed voorleven met elkaar, maak zaken bespreekbaar. Vanuit de kernwaarden van het team nemen we kinderen mee in de wereld van morgen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • vertrouwen
  • welbevinden

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven