Kindcentrum De Regenboog

Krikkenstraat 6 7701 CW Dedemsvaart

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog

Het team

Toelichting van de school

Het team van Kindcentrum De Regenboog kenmerkt zich door een mix van ervaren en jonge gedreven professionals. Als team zouden we meer meesters toejuichen, maar dat is op dit moment niet de werkelijkheid van alle dag bij ons.

Het team van ons kindcentrum bestaat niet alleen uit leerkrachten, maar ook uit gedreven professionals uit de opvang. Samen vormen de pedagogisch medewerkers, leerkrachten, onderwijs assistenten, conciërge, Intern Begeleider, vakleerkracht Gym, logopedist, manager kinderopvang en de directeur het team van Kindcentrum De Regenboog. 

Naast de genoemde specialisaties hebben medewerkers zich ook individueel op verschillende vlakken ontwikkeld. Specialist Jonge Kind, hoogbegaafdheid, kindercoaching, Nederlands als Tweede Taal (NT2), leesbevordering........ etc  etc.. Werken in het onderwijsveld is "een leven lang ontwikkelen". En daar staan wij ook voor. Ook hierbij geldt dat de ontwikkeling van het kind centraal staat. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof regelen we onderling, intern. Als die optie er niet is, dan loopt de vervanging via de eigen pool van Stichting Chrono. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Een rooster en de verdeling van uren zien wij als leidraad. In de onderbouw wordt veel tijd besteed aan spelen, want spelen is leren. Zelf leren plannen met het kiesbord, veel leren aan de hand van thema's waar spel op gebaseerd is. Cijfers en letter bieden we veel aan in rijk spel. Ontwikkeling stimuleren we door een rijk aanbod waarbij veel bewegen en spelend leren centraal staat.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Uiteraard staat bij ons elke dag de ontwikkeling voorop. We laten de benodigde tijd voor elk onderdeel passen bij wat nodig is. Taal, technisch lezen, spelling, rekenen, wereld oriëntatie, godsdienst................... het komt allemaal voorbij. Een rooster vinden wij een leidraad. Waar in groep 3 dagelijks veel tijd besteed wordt aan de leesontwikkeling is diezelfde tijd in groep 8 niet meer nodig voor technisch lezen. Hierover informeren wij u graag tijdens een bezoek aan school.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het School Ondersteunings Profiel (SOP) beschrijven wij onze basiszorg. Wat kunnen we bieden, maar ook waar liggen de grenzen aan onze zorg. 

Als Kindcentrum zoeken we altijd, samen met ouders en externen, naar het maximaal haalbare. Dit binnen de grenzen van het mogelijke. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het onderwijs op De Regenboog verrijken we meer en meer door intensief binnen de muren van het gebouw samen te werken met de collegae van Welluswijs. Meer en meer gaan peuters en kleuters elkaar ontmoeten. We werken toe naar een geïntegreerd aanbod voor het jonge kind van 0-6 jaar. 

We bieden een rijk en professioneel aanbod vanuit het Vroeg en Voorschoolse Educatie programma (VVE). (2-4 jaar)

De steeds verder gaande samenwerking tussen opvang en onderwijs is nu reeds zichtbaar in onze "zorg" en ontwikkeling. De Intern Begeleider van de school en de aan school verbonden logopedist worden actief betrokken bij zorg rond taal en uitdagingen die door de pedagogisch medewerkers gesignaleerd worden. Ook is er een rijke warme overdracht van de peuter naar de kleuters. 

De opvang en onderwijs collegae zoeken elkaar op om thematisch aanbod samen te onderzoeken en al deels uit te werken. Deze verrijking zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Beide organisaties (opvang en onderwijs) richten zich op de zgn. leerlijnen jonge kind. Het monitoren registreren we in hetzelfde systeem zodat er goede uitwisseling mogelijk is. 

Terug naar boven