Drie Koningenschool

Pastoor Boelenslaan 10 3454 AB De Meern

 • Schoolfoto van Drie Koningenschool
 • Schoolfoto van Drie Koningenschool
 • Schoolfoto van Drie Koningenschool
 • Schoolfoto van Drie Koningenschool
 • Schoolfoto van Drie Koningenschool

In het kort

Toelichting van de school

De juiste basisschool voor uw kind  

In acht jaar basisonderwijs gaat uw kind zo'n 1600 dagen ofwel 7520 uur naar school. Dat is een groot deel van een kinderleven. Wij zijn ons ervan bewust dat we een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van uw kind. Het is daarom belangrijk dat u met zorg de school kiest die het beste bij uw kind en bij u past. Via deze gids willen wij u allereerst iets vertellen over de stichting waar de school deel van uitmaakt, vervolgens over de school. In deze gids willen we u een beeld geven van onze uitgangspunten en doelstellingen. We zetten uiteen hoe we tegen onderwijs en burgerschap aankijken en geven aan hoe de leerlingenzorg is georganiseerd. Daarnaast voorzien wij u via deze gids van de nodige praktische informatie over de stichting en de school van uw kind.

RKBS Drie Koningen

In het midden van de oude kern van De Meern ligt RKBS Drie Koningen. Een school met twee locaties die dicht bij elkaar liggen. De locatie Mereveldlaan (groep 1 t/m 4) is een paar jaar geleden opgeleverd, terwijl de locatie Boelenslaan (groep 5 t/m 8) gerenoveerd is. Onze school heeft momenteel 27 groepen en een team van 50 personeelsleden. Het leerlingaantal schommelt rond 600 leerlingen. Waarom is de Drie Koningen de juiste school voor uw kind(eren)?

- We bieden goed onderwijs middels een kennisrijk curriculum; 

- We werken met een team van enthousiaste en professionele leerkrachten;

- We zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat; We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen;

- We zijn een school die lezen stimuleert!

Wijs! - Sterk onderwijs in Utrecht 

Wijs! is het bevoegd gezag voor katholiek primair onderwijs in Wijk 1?0 van de gemeente Utrecht.Tot de stichting behoren:

- Drie Koningenschool (De Meern) www.driekoningenschool.nl?

- Blink (Vleuten/Vleuterweide) www.basisschool-blink.nl

- Fonkeling (Vleuten/Vleuterweide) www.ikcdefonkeling.nl

- Het Veldhuis (Veldhuis) www.hetveldhuis.nl ?   

- Sint Bonifatiusschool (Haarzuilens) www.stbonifatius.nl

- Willibrordschool (Vleuten) www.willibrordschool-vleuten.nl 

- Website Wijs! www.wijs-utrecht.nl 

Voor specifieke informatie over onze scholen verwijzen wij u naar de betreffende websites. Het bevoegd gezag van de stichting is het College van Bestuur (CvB). Het CvB wordt gevormd door mevrouw M.H. van den Haak. Zij is de voorzitter van het CvB. Het CvB ontwikkelt in samenspraak met de directeuren het beleid voor de gehele stichting en voert hierover overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Het beleid wordt vastgesteld door het CvB en het toezicht is georganiseerd met de Raad van Toezicht.  


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • High Performing School
 • Kennisrijk curriculum
 • Evidence-informed onderwijs
 • Veilig schoolklimaat
 • Lezen hoog in het vaandel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben momenteel 27 homogene groepen. We proberen combinatiegroepen te vermijden. 

Op de Mereveldlaan zitten de groepen 1 t/m 4 en in dit gebouw beschikken wij over 2 speellokalen (voor de gymles aan de kleuters), een grote tussenruimte die leerrijk is ingericht en 2 speelpleinen.

Onze groepen 5 t/m 8 zitten op de Boelenslaan en wij hebben daar een grote aula, een bibliotheekruimte en 2 speelpleinen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gymmen in de gym- en sportzaal aan de Mereveldlaan en/of in de sporthal de Marehal. Deze gymlessen worden door een vakleerkracht gegeven.

Aan het eind van elk schooljaar bekijken wij de groepssamenstellingen. Er kunnen dan redenen zijn om de groepssamenstelling te wijzigen. De aanleiding kan dan van formatieve of organisatorische aard zijn maar er kan ook sprake zijn van schoolbeleid of een verstoring van het evenwicht binnen de groepen.

Bij samenstelling van de groepen houden we in elk geval rekening met:

 • evenredige mix tussen jongens en meisjes, broertjes en zusjes
 • goede verdeling van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben (extra aandacht voor de cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling|)
 • vriendjes/vriendinnetjes (geldt alleen bij herverdeling, niet bij instroom van 4 jarigen)Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
587
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsbeleid  

Sociale veiligheid op school is belangrijk voor een goed leer- en werkklimaat en krijgt vorm in het dagelijks handelen en denken van iedereen in de school. Scholen hebben een inspanningsverplichting om een actief veiligheidsbeleid te voeren. Elke school heeft een personeelslid dat het beleid op school coördineert en dat voor ouders, kinderen en personeel dient als aanspreekpunt. Het bevoegd gezag van de stichting plaatst de veiligheid in een bredere context.

Het veiligheidsbeleid van de stichting (en daarmee van de scholen) behelst:

- Gedrag van kinderen, personeel en ouders; 

- (Vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling; 

- Zorgplicht veiligheid kinderen op school. 

Onderdeel van het veiligheidsbeleid en de klachtenregeling is de meldcode. Als de school het vermoeden heeft dat er sprake is of zou kunnen zijn van huiselijk geweld, kindermishandeling of machtsmisbruik dan is de school wettelijk verplicht dat te melden. In de meeste gevallen zal de school u melden dat zij een melding doet. De procedures en protocollen rondom veiligheid, staan beschreven in de kwaliteitskaart veiligheidsbeleid u vindt deze op website van de stichting (www.wijs-utrecht.nl). 

Protocol schorsing/verwijdering van leerlingen

In bijzondere situaties kan de school overgaan tot het schorsen of verwijderen van kinderen. Er is een protocol schorsen en verwijderen waarin u alle informatie kunt terugvinden, deze vindt u op de website van de stichting (www.wijs-utrecht.nl).


 

Terug naar boven