Pantarijn

Lawick van Pabstlaan 1 3453 RA De Meern

  • In het schooljaar 2020-2021 zal er gestart worden met de bouw van onze nieuwe duurzame school.
  • Schoolfoto van Pantarijn
  • Schoolfoto van Pantarijn

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De leerling populatie van Pantarijn heeft een zeer gevarieerd didactisch vermogen. Pantarijn heeft de missie om goed onderwijs te geven voor leerlingen op alle niveaus. Waarin een ieder de kans krijgt en aangemoedigd wordt om zich optimaal en doelgericht te ontwikkelen op zijn eigen niveau. We zijn er trots op dat alle kinderen uitstromen boven hun verwachte uitstroomadvies aan het begin van de bovenbouw periode. De inzet van de leerkrachten, het harde werken van kinderen en samenwerking met ouders heeft veel effect gehad!

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld. Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.  

Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de Cito Eindtoets (CET).

Na drie jaar op het VO is één leerling afgestroomd, zes leerlingen opgestroomd en tien leerlingen exact op de plek van het schooladvies.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven