Pantarijn

Lawick van Pabstlaan 1 3453 RA De Meern

  • In het nieuwe kalenderjaar 2022 nemen wij onze intrek in een nieuw schoolgebouw!
  • Schoolfoto van Pantarijn
  • Schoolfoto van Pantarijn

Het team

Toelichting van de school

Op Obs Pantarijn werken in het schooljaar 2020-2021 16 mensen. Naast de directeur en intern begeleider is er een administratief medewerker. De 7 groepen worden bemand door 4 fulltimers en 3 leerkrachten die 4 dagen werken. De overige teamleden werken twee of drie dagen en vullen de dagen in de groepen aan. Een vakleerkracht gymnastiek geeft 2 dagen in de week de gymlessen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof

De leerkrachten komen in aanmerking voor verlof volgens de CAO.

Vervanging

We streven ernaar altijd vervanging te vinden en bij voorkeur niet op te delen. De vervanging loopt via de Flexpool van SPO Utrecht. In een uiterst geval kunnen wij beslissen om een groep te vragen thuis te blijven. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor het onderwijs aan de voltijdshoogbegaafden groepen (VHB) hebben wij externe vakdocenten voor de vakken Spaans, techniek, schaken en muziek. 

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen

In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de PABO/ALPO van de HU Pabo en Hogeschool Amsterdam en van ROC Utrecht. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht.

Daarnaast hebben we in het schooljaar 2020-2021 een tweetal zij-instromers van de PABO. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 zijn de leerlingen welkom wanneer ze vier jaar zijn geworden. Ze zijn dan echter nog niet leerplichtig. In overleg met de school wordt bepaald hoe vaak uw kind naar school mag komen. Vanaf vijf jaar zijn de leerlingen leerplichtig. Soms is een volledige schoolweek echter te lang voor deze jonge leerlingen. Daarom biedt de Leerplichtwet een mogelijkheid tot vrijstelling. Ouders van een vijfjarige leerling mogen - in goed overleg met de directeur - hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op OBS Pantarijn gaan de leerlingen vanaf de leerplichtige leeftijd van 5 jaar, 25 uur per week naar school. Wij werken met het vijf gelijke dagen-model waarbij de leerlingen iedere dag van 8.30 u tot 14.00 u op school zijn. Per dag krijgen de leerlingen 5 uur onderwijstijd aangeboden. 

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Een samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website.

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het samenwerkingsverband (SWV) een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt. Als de hulp van de school niet tot de gewenste  resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. www.swvutrechtpo.nl Perudreef 90, 3563  VE Utrecht. 030-3036410 (info), info@swvutrecht.nl

Buurtteam

Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen.

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven