Pantarijn

Lawick van Pabstlaan 1 3453 RA De Meern

 • Schoolfoto van Pantarijn
 • Schoolfoto van Pantarijn
 • Schoolfoto van Pantarijn
 • Schoolfoto van Pantarijn

Het team

Toelichting van de school

Op obs Pantarijn werken in het schooljaar 2023-2024 in totaal 16 mensen.

De zeven groepen, vier reguliere groepen en drie groepen voor voltijd hoogbegaafden onderwijs (VHB), worden bemand door merendeel fulltime leerkrachten en  leerkrachten die parttime in de groep aanwezig zijn. Een vakleerkracht gymnastiek verzorgt twee dagen in de week de gymlessen in alle groepen. Tevens zijn er onderwijsondersteuners werkzaam bij ons op school die extra hulp bieden om het onderwijs voor de leerlingen af te stemmen op hun onderwijsbehoefte. Verder spelen de conciërge, de intern begeleider (zorgcoördinator) en de directeur een belangrijke rol binnen de school.

We verwelkomen een aantal gastdocenten in ons team voor het brede aanbod van de VHB groepen. Voor de VHB-groepen is er een docent techniek, een docent muziek en een docent aanwezig die schaaklessen aanbiedt. We streven ernaar om dit aanbod verder uit te breiden naar de reguliere groepen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof

De leerkrachten komen in aanmerking voor verlof volgens de CAO.

Vervanging

We streven ernaar altijd vervanging te vinden, deze vervanging loopt via de Flexpool van SPO Utrecht. Wanneer er niemand beschikbaak is, verdelen we de leerlingen over de overige groepen. In een uiterst geval kunnen wij beslissen om een groep te vragen thuis te blijven. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor het onderwijs aan de voltijdshoogbegaafden groepen (VHB) hebben wij externe vakdocenten voor de vakken, techniek, schaken en muziek. 

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen

Wij verwelkomen jaarlijks meerdere stagiaires van de Pabo (o.a. van Hogeschool Utrecht). De studenten variëren van eerstejaars tot vierdejaars stagiaires. De vierdejaars stagiaires worden LIO-stagiaires genoemd: leraar in opleiding. Deze studenten komen vaak voor een langere periode in een groep en nemen dan een aantal dagen per week de groep over. De groepsleraar is op dat moment de mentor en behoudt wel de eindverantwoordelijkheid. Ook biedt de school aan administratieve medewerkers, systeembeheerders en klassenassistenten de mogelijkheid om op onze school stage te lopen en ervaring op te doen.

Sinds enkele jaren is obs Pantarijn een 'erkende opleidingsschool', waarmee we aantoonbaar een werkplek zijn waar professioneel wordt samengewerkt aan het begeleiden en opleiden van studenten en leerkrachten.  

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kinderen gaan vanaf hun 4e verjaardag naar school. Vanaf vijf jaar zijn ze daadwerkelijk leerplichtig, maar wij stimuleren zoveel als mogelijk dat kinderen vanaf de start alle dagen naar school gaan. Na een paar weken wennen, zien we doorgaans dat de kinderen goed gedijen bij het ritme van dagelijks naar school gaan. In de laatste vijf weken voorafgaand aan de 4e verjaardag mag uw kind komen wennen. De leerkracht van de groep maakt met u de wenafspraken. Voordat uw kind komt wennen wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht. Er wordt u gevraagd een vragenlijst over uw kind in te vullen die als uitgangspunt dient voor het gesprek.

Vanaf vijf jaar zijn de leerlingen leerplichtig. Soms is een volledige schoolweek echter te lang voor deze jonge leerlingen. Daarom biedt de Leerplichtwet een mogelijkheid tot vrijstelling. Ouders van een vijfjarige leerling mogen - in goed overleg met de directeur - hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden. Voor meer informatie over de leerplicht, verwijzen wij u graag naar www.utrecht.nl/leerplicht

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op obs Pantarijn gaan de leerlingen vanaf de leerplichtige leeftijd van 5 jaar, 25 uur per week naar school. Wij werken met het vijf gelijke dagen-model waarbij de leerlingen iedere dag van 8.30 u tot 14.00 u op school zijn. Per dag krijgen de leerlingen 5 uur onderwijstijd aangeboden.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze visie op onderwijs kenmerkt zich door drie leidende uitgangspunten:

 • Wij werken duurzaam aan de ontwikkeling van kinderen.
 • Wij gaan duurzaam om met de omgeving en het gebouw.
 • Wij gaan op een duurzame manier met elkaar om.

Vertaald naar passend onderwijs houdt dit in dat wij ernaar streven om ieder kind zo goed mogelijk te begeleiden en hen daarbij tools mee te geven voor de toekomst. Dit doen wij onder meer door:- structurele kindgesprekken te voeren waarin het kind zijn of haar onderwijsbehoeften kenbaar maakt,- les te geven op drie niveaus: intensief-, basis- en plusniveau waarbij groeitaal wordt gebruikt en de growth mindset wordt toegepast,- ruimte voor arrangements-leerlingen en voltijds hoogbegaafden onderwijs,- te geloven in combinatieklassen omdat daar het samenwerken en de zelfredzaamheid het meest tot zijn recht komt.

De "gouden driehoek" tussen kind-ouders-leerkracht is voor ons essentieel. Samen trachten we het beste te doen voor het kind, ieder vanuit zijn/haar eigen rol. Het kind daarbij betrekken is voor ons vanzelfsprekend.

De "meerkunners" uit de reguliere groepen nemen vanaf groep 1 deel aan de "Leren leren-groep". Daar gaan ze aan de slag met het inoefenen van de executieve vaardigheden in projectvorm. Binnen hun eigen groep werken ze door aan deze opdracht(en).

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Een samenvatting van het SOP is te vinden op onze website.

Sterke punten in onze ondersteuning

Op obs Pantarijn zetten we de leerkracht centraal, zij zijn de motor van goed onderwijs en een sterk pedagogisch klimaat. Passend bij de leerlingpopulatie nemen onderwijsvernieuwing en innovatie vanuit wetenschappelijke inzichten een stevige plek in. Als team hebben we hoge verwachtingen van onszelf én van onze leerlingen. Hoe we ons onderwijs inrichten en vormgeven leggen we vast in kwaliteitskaarten. Daarin staat o.a. beschreven welke keuzes er zijn gemaakt in aanbod, onderwijstijd, differentiatie en ondersteuning.

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het samenwerkingsverband (SWV) een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt. Als de hulp van de school niet tot de gewenste  resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. www.swvutrechtpo.nl Perudreef 90, 3563  VE Utrecht. 030-3036410 (info), info@swvutrecht.nl

Grenzen aan onze ondersteuning

Als een kind ondersteuning nodig heeft die niet onder de basisondersteuning valt, kan de school extra ondersteuning (een arrangement) inzetten. Samen met SWV-Utrecht (Samenwerkingsverband Utrecht) wordt bepaald welke ondersteuningsarrangementen er op de school ingezet kan worden. Ouders zijn hierin een belangrijke partner. Beschrijving van de grenzen van obs Pantarijn:

 • We zijn primair gericht op het bieden van goed onderwijs. Kinderen die eerst en vooral medische zorg of complexe medische voorzieningen nodig hebben, raken de grenzen van de ondersteuning die wij als school kunnen bieden.
 • Wij zorgen voor een veilig schoolklimaat. Kinderen die daarbinnen structureel een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving, raken de grenzen van de ondersteuning die wij als school kunnen bieden.
 • Wij geven onderwijs aan kinderen in groepen, met daarbinnen op gezette tijden individuele aandacht voor ieder kind. Kinderen die door hun gedrag of ondersteuningsbehoefte de realiseerbaarheid hiervan structureel onder druk zetten, raken de grenzen van de ondersteuning die wij als school kunnen bieden voor zowel de betreffende leerling als voor de hele groep.
 • Wij werken handelingsgericht en geloven in de hierboven beschreven gouden driehoek (kind-ouders-leerkrachten). Samenwerken met respect en erkenning van elkaars expertise biedt, ons inziens, de beste kansen voor een optimale ontwikkeling. Wanneer de samenwerking met ouders om wat voor reden dan ook zo onder druk komt te staan dat het belang van de leerling in het gedrang komt, kunnen de grenzen van de ondersteuning die wij als school kunnen bieden worden bereikt.

Voltijds hoogbegaafdenonderwijs (VHB)

Voor buitenstaanders lijkt hoogbegaafdheid ideaal: een leerling dat fluitend de basisschool doorloopt, nooit ergens moeite voor hoeft te doen en verzekerd is van een succesvolle toekomst. Helaas is de waarheid vaak anders en ondervinden hoogbegaafde leerlingen op een reguliere basisschool diverse moeilijkheden. Tot voor kort was er nauwelijks aandacht voor de problematiek van deze kwetsbare groep. Daarom zijn wij in schooljaar 2015/2016 gestart met het aanbieden van voltijds hoogbegaafden onderwijs. De leerlingen krijgen op een andere manier les; de klassen zijn kleiner (maximaal 20 leerlingen) zodat de leerkracht iedere leerling beter kan begeleiden. De standaard leerstof wordt op een andere manier aangeboden en in een compacter tijdrooster behandeld, waardoor er tijd overblijft voor diverse extra vakken. Vakdocenten geven de leerlingen les in muziek, techniek en schaken.

Sinds het schooljaar 2019-2020 gaat aanmelding voor het VHB-onderwijs via het Samenwerkingsverband Utrecht PO. Voor meer informatie met betrekking tot aanmelding voor VHB, zie hoofdstuk 4 Ouders en school. Daar vindt u informatie rondom het aannamebeleid.

Voor het vormgeven van het VHB-onderwijs ontvangen wij extra middelen vanuit het samenwerkingsverband waardoor o.a. het inhuren van vakdocenten haalbaar is. Dit gaat dus niet ten koste van onze reguliere middelen. 

Buurtteam

Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen, zie www.buurtteamsutrecht.nl/de-meern

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambities wat betreft de ondersteuningsbehoeften liggen in de groepen én de leerlingen die dit het hardste nodig hebben. Onder leiding van de intern begeleider brengen wij samen met het team twee keer per jaar de ondersteuningsbehoeften in kaart. De ondersteuning wordt ingezet door de leerkracht, extern personeel en/of ondersteunend personeel.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bij de kleuters staat het spelend leren voorop. De leerlingen starten 's morgens in de kring waar de leerkracht start met het voorlezen van een prentenboek passend bij het thema. Ieder boek wordt op het digibord geprojecteerd zodat de leerlingen goed naar de prenten kunnen kijken of zelfs mee kunnen lezen met het verhaal. Vervolgens gaan alle kinderen op hun vaste plekje aan een tafel zitten waarna ze een activiteit kiezen. Iedere dag wisselen we kleine werkjes (in de zone van de naaste ontwikkeling) af met vrij spel. We hebben meerdere ‘hoeken’ in de klas waar leerlingen uitgedaagd worden tot rollenspel. Die inrichting verandert regelmatig en sluit aan bij de thema’s waar we mee werken. Zo hebben we soms een huishoek, dan weer een verkeershoek, een tuincentrum of een heuse supermarkthoek in de klas.

En natuurlijk is buiten spelen voor onze kleuters ook heel belangrijk. We hebben een prachtig ingericht kleuterplein waar de kinderen kunnen fietsen, ballen, klimmen en klauteren. Al bij de kleuters beginnen we met het onderzoekend leren dat zo belangrijk is in ons onderwijs. In het voorjaar hebben de leerlingen in hun tuincentrum verschillende zaden geplant, verzorgd en waar het kon geoogst.

Iedere week oefenen we een nieuwe letter van de week en iedere dag kijken we samen welke dag van de week het is. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen we al vroeg een extra uitdaging bieden. Onze leerkrachten zijn hier extra voor opgeleid.

Terug naar boven