Pantarijn

Lawick van Pabstlaan 1 3453 RA De Meern

  • In het nieuwe kalenderjaar 2022 nemen wij onze intrek in een nieuw schoolgebouw!
  • Schoolfoto van Pantarijn
  • Schoolfoto van Pantarijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerling populatie van Pantarijn heeft een zeer gevarieerd didactisch vermogen. Pantarijn heeft de missie om goed onderwijs te geven voor leerlingen op alle niveaus. Waarin een ieder de kans krijgt en aangemoedigd wordt om zich optimaal en doelgericht te ontwikkelen op zijn eigen niveau. We zijn er trots op dat alle kinderen uitstromen boven hun verwachte uitstroomadvies aan het begin van de bovenbouw periode. De inzet van de leerkrachten, het harde werken van kinderen en samenwerking met ouders heeft veel effect gehad!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld. Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.  

Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de Cito Eindtoets (CET).

Na drie jaar op het VO is één leerling afgestroomd, zes leerlingen opgestroomd en tien leerlingen exact op de plek van het schooladvies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

December 2015 ontvingen bij de inspectie bij ons op school. Eerder dan in de standaard procedure. Dit naar aanleiding van de resultaten op de cito eindtoets. Deze voldeden 3 jaar achter elkaar niet aan de norm. De inspectie concludeerde dat de kwaliteit van het onderwijs geen belangrijke tekortkomingen kent en er sprake is van een sterke kwaliteitszorg en een sterke verbetercultuur. Onder leiding van de nieuwe directeur een sterke impuls gegeven aan de verbetering van de onderwijskwaliteit, allereerst op pedagogisch en vervolgens op didactisch vlak. De teamsamenstelling isstabiel en leraren zijn eensgezind en zeer gemotiveerd om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Daarnaast ligt er aan alle ontwikkelingen die in gang zijn gezet, een stevige basis vanuit de kwaliteitszorg ten grondslag.

We zijn uiteraard trots op hetgeen wij terugkregen van de inspectie! 

Terug naar boven