Pantarijn

Lawick van Pabstlaan 1 3453 RA De Meern

  • Schoolfoto van Pantarijn
  • Schoolfoto van Pantarijn
  • Schoolfoto van Pantarijn
  • Schoolfoto van Pantarijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerling populatie van Pantarijn heeft een zeer gevarieerd didactisch vermogen. Pantarijn heeft de missie om goed onderwijs te geven voor leerlingen op alle niveaus. Waarin iedereen de kans krijgt en aangemoedigd wordt om zich optimaal en doelgericht te ontwikkelen op zijn eigen niveau. We zijn er trots op dat alle kinderen uitstromen boven hun verwachte uitstroomadvies aan het begin van de bovenbouw periode. De inzet van de leerkrachten, het harde werken van kinderen en samenwerking met ouders heeft veel effect gehad!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (LVS), Parnassys. De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen (Cotan geregistreerd). Vanaf schooljaar 2023-2024 stappen wij over op een nieuw LVS "BOOM", voor de doorstroomtoets (groep 8) zetten wij Cito in. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld. Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.  

Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte doorstroomtoets, op onze school is dat de Cito doorstroomtoets.

Na drie jaar op het VO zit:

  • 75% nog op hetzelfde niveau (landelijk 64,7%)
  • 18,8% boven het geadviseerde niveau (landelijk 26,7%)
  • 6,3% onder het advies (landelijk 8,6%)

Ook binnen Utrecht staat obs Pantarijn hoog in de lijst van goed adviseren richting het VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Dit doen wij door te werken met de methodiek van de Vreedzame School. Alle leerlingen leren over burgerschap en democratie en ieder krijgt een eigen stem. Met de Vreedzame School werken we aan belangrijke vaardigheden om later volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij, maar zeker ook om met elkaar te werken aan een veilig en sociaal klimaat op school. 

Meer informatie over de Vreedzame School leest u hier: https://devreedzame.school

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Democratisch burgerschap
  • Samen werken, samen leren
  • Eenheid ondanks verschillen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In december 2015 ontvingen wij voor het laatst de inspectie bij ons op school. Dit naar aanleiding van de resultaten op de cito eindtoets. Deze voldeden 3 jaar achter elkaar niet aan de norm. De inspectie concludeerde dat de kwaliteit van het onderwijs geen belangrijke tekortkomingen kent en er sprake is van een sterke kwaliteitszorg en een sterke verbetercultuur. Onder leiding van de nieuwe directeur is een sterke impuls gegeven aan de verbetering van de onderwijskwaliteit, allereerst op pedagogisch en vervolgens op didactisch vlak. De teamsamenstelling is stabiel en leraren zijn eensgezind en zeer gemotiveerd om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Daarnaast ligt er aan alle ontwikkelingen die in gang zijn gezet, een stevige basis vanuit de kwaliteitszorg ten grondslag. Inmiddels liggen de resultaten van obs Pantarijn al jaren boven het landelijk gemiddelde. 

We zijn uiteraard trots op hetgeen wij terugkregen van de inspectie! 

Terug naar boven