Rooms Katholieke Augustinus-School

Johanna Naberpad 1 4105 EA Culemborg

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Augustinus-School
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Augustinus-School
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Augustinus-School
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Augustinus-School
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Augustinus-School

Het team

Toelichting van de school

Binnen ons team zijn alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van zieke/afwezige leerkrachten

Bij ziekte of verlof worden leerkrachten vervangen. SKOR is aangesloten bij IPPON, een vervangingspool. Het is ook mogelijk dat een parttime collega de afwezige leerkracht vervangt.

Op piekmomenten kan het voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is. In dat geval kan een groep verdeeld worden over andere groepen. Dat kan maximaal één dag duren. Is er dan nog geen vervanger beschikbaar, dan kan het voorkomen dat een groep thuis mag blijven. Er is voldoende marge in het aantal lesuren om dat op te vangen. Ouders krijgen in een dergelijke situatie bericht dat het kind de volgende dag niet op school kan komen. Mocht vervanging gedurende langere tijd onmogelijk zijn, dan zal door wisseling van leerkrachten telkens een andere groep “naar huis gestuurd” worden.

Het zal u duidelijk zijn, dat dit voor ons echt een allerlaatste optie is, die we zelf ook als zeer onwenselijk typeren. Overigens zorgt de school in een dergelijke situatie dat kinderen worden opgevangen, als u echt in de problemen komt met de opvang.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team van de KBS Augustinusschool

Het team bestaat uit betrokken en bevoegde groepsleerkrachten, conciërge, administratief medewerker, onderwijsassistent, leerkrachtondersteuner, IB-er, teamleiders en een directeur. Onze school heeft een managementteam (MT). Het MT bestaat uit de directeur en twee teamleiders. De teamleiders hebben hun eigen expertise binnen het MT. De teamleider Personeel & Organisatie houdt zich bezig met personele en organisatorische zaken op schoolniveau. De teamleider Onderwijs coördineert het onderwijskundige deel op school. De teamleiders zijn eveneens het eerste aanspreekpunt bij afwezigheid van de directeur. De eindverantwoording ligt bij de directeur.

Daarnaast bieden we ook ruimte aan stagiaires van onder andere de Pabo, omdat we het belangrijk vinden dat zij het vak in de praktijk kunnen leren. We werken samen met de Hogeschool Utrecht. 

Vanzelfsprekend vinden we het belangrijk dat de bekwaamheid onderhouden en bij voorkeur vergroot wordt. Dat doen we door scholing op teamniveau en door individuele scholing. Kenmerkend voor de Augustinus is ook het leren van en met elkaar op teamniveau. Conform de principes van de Professionele Leergemeenschap (PLG) werken en leren we nadrukkelijk met elkaar samen om met elkaar ervoor te zorgen dat motivatie en prestaties van de leerlingen verbeterd worden. Met andere woorden: we zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Inhouden van ons onderwijs

Bij de inhouden van ons onderwijs laten wij ons leiden door hetgeen beschreven staat in de kerndoelen en referentieniveaus. Om hieraan vorm te geven, maar ook om invulling te geven aan onderwijs gericht op de brede ontwikkeling van leerlingen, maken we gebruik van een aantal methoden met bijbehorende materialen. Wij hebben in de afgelopen jaren onze methodes zo gekozen, dat we daarmee werken aan de referentieniveaus. De methoden, die vanaf groep 3 gebruikt worden, geven basisstof voor alle leerlingen, minimumstof voor kinderen die dat nodig hebben en extra verdiepingsstof voor leerlingen die dat aankunnen. Onze leerkrachten differentiëren, zeker bij de basisvakken bij de directe instructie en de verwerking (zowel naar tempo als inhoud). We hebben daarbij hoge verwachtingen van onze leerlingen. 

Opbrengstgericht werken

Van scholen wordt verwacht dat zij vorm geven aan het opbrengstgericht werken. Het idee daarachter is dat het van belang is dat men zicht heeft op de resultaten van het onderwijs  als men de reken- en taalvaardigheden van de leerlingen wil verbeteren.

Kerndoelen en Referentieniveaus

Sinds 2010 is de Wet Referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen van toepassing. Referentieniveaus zorgen ervoor dat het voortgezet onderwijs goed aansluit op het basisonderwijs en daarna weer op het VO. De niveaus bepalen welke stof een kind moet beheersen gedurende de schoolloopbaan. Het grootste verschil met de kerndoelen (doelen die aangeven welke leerstof elke school minimaal moet behandelen) is dat de kerndoelen een aanbodverplichting hebben.
Referentieniveaus hebben een opbrengstverplichting. Wij bieden dus aan wat er in de kerndoelen staat. De opbrengstverplichting van de referentieniveaus gaat echter iets verder. We moeten de stof niet alleen aanbieden, we moeten er ook voor zorgen dat de kinderen de stof gaan beheersen. Het basisniveau 1F is het niveau dat kinderen aan het eind van de basisschool minimaal moeten beheersen. 

Pedagogisch handelen van de leerkracht

We zijn ons ervan bewust dat het pedagogisch handelen en het klassenmanagement van onze leerkrachten van grote invloed is op de leerprestaties van onze leerlingen. Binnen ons onderwijs zorgen we dat leerlingen zich veilig voelen in de groep, zich geaccepteerd voelen door medeleerlingen en vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. Plezier hebben in school is een groot goed en ons handelen levert daar een bijdrage aan.

Vanuit onze Katholieke identiteit gaan we op een respectvolle manier met elkaar om. Geven we ruimte, stellen grenzen en bieden structuur. Fluitend naar school, fluitend leren: met veel plezier.
Dat doen we door:   

 • kinderen positief te benaderen (stimuleren waar kan, sturen waar moet);  
 • heldere groeps- en schoolregels te hanteren en toezicht op de naleving daarvan;  
 • te zorgen voor een overzichtelijke, gestructureerde inrichting van de werkruimten.

Didactisch handelen van de leerkracht

Niet alleen het pedagogisch handelen van de leerkracht is van invloed, ook het didactisch handelen is van belang. Kinderen hebben instructie nodig, maar niet iedereen evenveel: kort, bondig en op maat. De leerkracht houdt rekening met verschillen en geeft zoveel mogelijk gedifferentieerd les (adaptief onderwijs). Differentiëren is het bewust, doelgericht aanbrengen van verschillen in instructie, verwerking en leertijd binnen de groep, op basis van onder andere prestaties, beheersingsniveau, leervoorkeur, interesse, motivatie en tempo. De leerkracht betrekt de leerlingen actief bij de instructie, verwerking en de evaluatie van de les. Er wordt procesgerichte feedback gegeven en er zijn aansprekende werkvormen voor de leerlingen.

Onze leerkrachten dragen zorg voor:

 • een goed klassenmanagent;    
 • goede aansluiting bij de onderwijsbehoefte van de leerling;         
 • evenwicht tussen instructie en verwerking;      
 • aandacht voor verschillende (leer)-strategieën.

Leren Zichtbaar Maken (LZM)

Wat maakt de school tot een succes? Daar is veel onderzoek naar gedaan. Maar wat werkt nu echt? In het baanbrekende boek Visible Learning (Leren Zichtbaar Maken) verwerkt John Hattie de resultaten van onderzoeken onder miljoenen leerlingen.

Effect van de leerkracht

Een van de ontdekkingen is dat vrijwel elke ingreep van de leerkracht effect heeft op het leergedrag. Ruim 95% van de effecten zijn positief. Gelukkig maar, want het is natuurlijk wel triest als het ingrijpen van de leerkracht een negatief effect heeft.
Je moet kiezen voor de ingrepen die een bovengemiddeld effect hebben. Iets kan wel een positief effect hebben, maar veel minder dan het gemiddelde effect. 
Als leerlingen weten wat ze gaan leren (leerdoel), heeft dit veel effect op hun eigen cognitieve ontwikkeling. Daarnaast zijn er nog meer factoren die de ontwikkeling positief beïnvloeden.
We zijn ons bewust van de factoren die veel effect hebben op het leren en letten erop juist die dingen extra vaak te doen. In de dagelijkse praktijk betrekken wij de kinderen zoveel mogelijk bij hun eigen leerproces.
Ook het geven van feedback is een belangrijke factor. Feedback geven is meer dan “Goed zo” zeggen of een sticker uitdelen. Gerichte feedback helpt leerlingen om beter en sneller te leren. Zo helpt het ook als leerlingen zich bewust zijn van welke kenmerken een goede leerling heeft, zodat zij zichzelf ook kunnen ontwikkelen tot iemand die open staat voor leren.
Het team is geschoold om het bovenstaande in de praktijk te kunnen brengen. We willen hierdoor (niet praten óver maar ook mét de leerling) het welbevinden van de leerling en de resultaten van de leerling positief beïnvloeden. We willen moderne middelen binnen ons onderwijs gebruiken, opdat leerlingen in het leerproces op maat geholpen kunnen worden. Maar ook dat leerkrachten ruimte kunnen creëren om specifieke begeleiding, instructie etc. in de groep kunnen geven en ouders beter betrokken kunnen worden bij het leerproces.

Daartoe zetten we de volgende acties in:

 • De leerlingen van groep 5 t/m 8 werken met tablets voor rekenen, taal en indien nodig voor wereldoriëntatie.     
 • De doelen waaraan gewerkt wordt zijn zichtbaar voor leerlingen en ouders.    
 • Leerlingen worden betrokken bij de gesprekken met ouders. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepen 1 en 2

Op de Augustinus nemen de jongste kinderen een eigen plek in binnen de school. De peuter- en kleutergroep zitten gezamenlijk op de benedenverdieping van de school. Daar is ook de speelzaal gesitueerd. De kleuters hebben ook een eigen schoolplein en ingang. 

De peutergroep en groep 1-2 draaien dezelfde thema’s en doen ook regelmatig activiteiten samen. Daardoor is de overgang van de peuters naar de kleuters bij ons erg klein. Onze kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld. Door te werken met heterogene groepen leren jongere kinderen van oudere kinderen, wat hen op hun beurt weer beweegt om hulp te bieden als een situatie daar om vraagt.

Jonge kinderen leren al doende veelal tijdens hun spel. Kinderen in de kleuterleeftijd hebben het spel nodig om te kunnen léren. Spel helpt hen hun kennis over de wereld en hun handelingsmogelijkheden uit te breiden. Kleuters leren een nieuwe vaardigheid als het verstopt is in spel. Het is aan de leerkracht om dit spel rijk vorm te geven.
Daarom neemt de leerkracht op de Augustinusschool veel ruimte om mee te gaan in het spel van de kinderen en observeert daarbij goed waar het kind zit in zijn/haar ontwikkeling en wat het nodig heeft om de volgende stap te kunnen maken.
Wij maken hierbij gebruik van het observatiesysteem “Kijk”. Tijdens het spelend werken wordt er ook gewerkt met ontwikkelings- en expressiemateriaal, hetzij vrij of naar opdracht. Ruime aandacht is er ook voor de motorische ontwikkeling, buiten of in de speelzaal.

In groep 1-2 wordt thematisch gewerkt, waarbij de speelhoeken aan het thema aangepast worden om zo een uitdagende leeromgeving te creëren waarbij kinderen zich in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Verder kiezen we bij de thema’s (prenten) boeken, poppenspelen, vertellingen, rekenactiviteiten en voeren we leergesprekjes. Ook leeractiviteiten en beeldende activiteiten worden aan het thema aangepast. Methodes als “Piramide”, “Schatkist”, “Met Sprongen Vooruit”, “De Kleuteruniversiteit” en “Wereld in Getallen” worden als bronnenboek gebruikt om onze eigen kennis en ideeën aan te vullen. 

Kringactiviteiten staan prominent op het onderwijsprogramma voor jonge kinderen.

Tijdens kringactiviteiten wordt aandacht geschonken aan:

 • Spraakontwikkeling (kring-/leergesprek, voorlezen, woordenschat)    
 • Cognitieve ontwikkeling (voorbereidend lezen & rekenen en beginnende geletterdheid)    
 • Expressie (muziek, rollenspel, dans, tekenen, handvaardigheid, culturele activiteiten)    
 • Sociaal emotionele ontwikkeling (o.a. door de methode Leefstijl)   
 • Levensbeschouwing (o.a. door de methode Trefwoord)

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3

In groep 3 wordt een brug geslagen tussen de manier van werken in de kleutergroep en het methodisch werken in de midden- en bovenbouwgroepen. Dat houdt in dat er in groep 3 nog steeds mogelijkheid is tot spel. We koppelen lesactiviteiten ook aan bewegingsactiviteiten, het zogenaamde bewegend leren. 

Het leren lezen neemt in groep 3 een belangrijke plek in. Dit doen we door middel van de methode “Veilig Leren Lezen”. Aan de  hand van de globaalwoorden (ik- maan-roos) leren de kinderen een goede leestechniek. Analyse (de aparte klanken en letters) en synthese (losse letters koppelen om woorden te vormen) worden steeds verder uitgebreid tot de letters goed benoemd en de woorden vlot gelezen kunnen worden.
Tijdens verschillende werkvormen (luisteren, spreken en schrijven) wordt het geschreven en gesproken woord voortdurend met elkaar in verband gebracht. Hiervoor beschikt de school over letterdozen, woordstroken, klik-klak-boekjes en speciale leesprogramma’s op de computer.

Naast lezen is er vanzelfsprekend ook aandacht voor leervakken als schrijven en rekenen. Verder is er aandacht voor expressievakken, bewegingsonderwijs, verkeer, godsdienst,  wereldoriëntatie, en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groep 4 t/m 8

Om onze leerlingen een goede basis mee te geven voor het voortgezet onderwijs ligt de nadruk op de basisvakken taal, lezen en rekenen. De leerkrachten van de midden- en bovenbouw bieden de leerstof van de vakken technisch & begrijpend lezen, taal & spelling en rekenen in eerste instantie klassikaal aan. Ze houden hierbij rekening met de verschillen in onderwijsbehoefte van de kinderen: sommige kinderen hebben meer of juist minder uitleg nodig dan andere kinderen.
Bij de verwerkingsopdrachten wordt rekening gehouden met de verschillen in ontwikkeling en vaardigheden. Een deel van de verwerking gebeurt digitaal.
Aan de  hand van toetsen en observaties volgen de leerkrachten nauwgezet de ontwikkeling van de kinderen.
Naast het leerstofprogramma wordt in alle groepen ook gewerkt aan zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, het stimuleren van creativiteit en sociale vaardigheden.
In groep 4 t/m 8 bieden de moderne methodes richting aan ons onderwijs.

Technisch & Begrijpend Lezen

Lezen is het speerpunt van onze school! Voor de ontwikkeling van het lezen en de woordenschat is het belangrijk dat het leesplezier ontwikkeld wordt. Hiervoor werken we samen met “De Bibliotheek op School”. Er is ook regelmatig tijd om zelfstandig te lezen uit boeken die hiervoor speciaal in de school aanwezig zijn. De Kinderboekenweek krijgt extra aandacht binnen onze school.
In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we voor het technisch lezen de methode “Station Zuid”.
Naast het technisch goed lezen, is het van belang dat kinderen een gelezen tekst ook begrijpen. Om deze vaardigheid te oefenen, besteden we op verschillende manieren aandacht aan begrijpend lezen.
In de methode “Nieuwsbegrip XL” komen een groot aantal lessen ter oefening van het begrijpend lezen aan de orde. De kinderen leren hoe en welke vaardigheden ze moeten inzetten om de betekenis of de bedoeling van een tekst te kunnen achterhalen. Met iedere week een nieuwe en actuele tekst krijgen de kinderen leesstrategieën aangeleerd. De wekelijkse actuele tekst motiveert de kinderen en de leesstrategieën zorgen ervoor dat ze ook zelfstandig een andere tekst kunnen begrijpen.

Taal & Spelling

Hiervoor gebruiken we “Taal Actief” en “Spelling Actief”. Het onderdeel taal bevat de leerlijnen spreken & luisteren, woordenschat, woord- en zinsbouw en schrijven (stellen). Bij beide onderdelen zijn digitale programma’s waarmee kinderen op het gebied van woordenschat en spellingcategorieën extra kunnen oefenen. De groepen 5 t/m 8 werken met tevens via de tablet. Groep 4 werkt met boeken en schriften en gebruikt de computer voor de oefensoftware.

Rekenen

Wij leren met de nieuwe methode “Wereld in Getallen 5”. Bij deze methode is een speciaal computerprogramma waarmee de kinderen de aangeboden stof extra kunnen oefenen. De methode besteedt naast hoofdrekenen, cijferen, meten tijd & geld ook aandacht aan wiskundig rekenen en biedt de oefenstof op een realistische wijze aan. Ook bij rekenen worden tablets ingezet. Het programma past zich aan de leerling aan, zodat het rekenen zeer adaptief is.

Wereldoriëntatie

Hieronder vallen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. We gebruiken hiervoor we “Blink”. Deze methode werkt volgens het onderzoekend en ontdekkend leren. De 21e eeuwse vaardigheden komen hierbij veelvuldig aan bod.

Engels

In onze maatschappij neemt de Engelse taal een belangrijke plaats in. Om die reden willen we onze kinderen van de midden- en bovenbouw al vertrouwd maken met deze wereldtaal. De methode “Groove Me” wordt vanaf groep 5 gebruikt.

Schrijven

Met het schrijfonderwijs willen we bereiken dat kinderen een goed en vlot handschrift ontwikkelen. Daaronder verstaan we een handschrift dat goed leesbaar is, dat tot stand komt met een vlotte schrijfbeweging en waarbij sprake is van een goede ruimteverdeling op het papier.
In de kleutergroepen wordt al gelet op een goede pengreep en zijn er activiteiten en materialen om de fijne motoriek te verbeteren. Vanaf groep 3 leren de kinderen correct schrijven door de methode “Pennenstreken”. De kinderen schrijven vanaf die groep met een Stabilo-pen. Deze pen wordt in groep 3 na Pasen door de ouders aangeschaft. Vullingen worden door de school verstrekt.

Verkeer

Het doel van ons verkeersonderwijs is kinderen veilig en zonder angst te leren deelnemen aan het verkeer. Dat begint al in groep 1-2 met praatplaten. Groep 3 t/m 8 leert met de methode “Klaar Over”. In groep 7 vindt het verkeersexamen plaats, zodat zij later veilig op weg kunnen naar het VO.

Sociale redzaamheid

Ons uitgangspunt is dat elk kind zich geaccepteerd voelt, ongeacht zijn of haar uiterlijk, taal of culturele achtergrond. Wij vinden het onze taak vertrouwdheid en respect mee te geven aan de kinderen. We streven naar openheid, waarin leerlingen en leerkrachten zich beide kunnen uiten, óók in emotioneel opzicht. We gaan ervan uit dat de mens sociaal is, dus gevormd wordt door de omgang met anderen. Veel van zijn gedragingen neemt hij over van de groep waartoe hij behoort. Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn sociaal-emotionele vaardigheden belangrijk: zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en van je fouten leren.
Om structureel aan de ontwikkeling van deze vaardigheden te werken, gebruiken we in alle groepen de methode “Leefstijl”. Dit is een methode die helpt om sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen en een passend zelfbeeld te krijgen. De methode biedt, zeker in de hogere groepen, ook gezondheidsvaardigheden aan, waarbij o.a. gevaren van roken, alcohol en drugs aan bod komen.

Actief Burgerschap en Sociale Integratie

Een belangrijk element van onze Katholieke identiteit is gemeenschapszin: actief betrokken zijn bij de (school)omgeving. Actief Burgerschap is een verbreding van dat begrip naar mens en samenleving. Wij maken kinderen duidelijk wat het belang is van het leveren van een actieve bijdrage aan de inrichting van je eigen omgeving en de samenleving. Een voorbeeld hiervan is het “Zwerfvuilconvenant” dat onze school met de gemeente heeft afgesloten.
We besteden op school aandacht aan basiswaarden zoals een democratische houding, vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid van mensen, verdraagzaamheid, het afwijzen van discriminatie en het zoeken naar oplossingen.
In het kader van Burgerschap is er op school een leerlingenraad, die in bijeenkomsten door de teamleider geraadpleegd wordt over het reilen en zeilen van de school. Daarnaast is onze school ook vertegenwoordigd in de Kinderraad van de gemeente Culemborg.
https://www.culemborg.nl/kinderraad-en-kinderburgemeester   

Kunstzinnige vorming

Hierbij onderscheiden we beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid), dramatische vorming (toneel, dans en bevordering van het taalgebruik) en muzikale vorming (zingen, beluisteren en notatie van muziek uit allerlei culturen). We gebruiken de methode “Moet je doen”.

Overige activiteiten

KBS Augustinus organiseert in samenspraak met alle ouders nog een groot aantal activiteiten als aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma.
Wat betreft de activiteiten kunt u denken aan:   

 • Het bezoeken van musea.    
 • Kunst en Cultuur Educatie   
  In aanraking komen met diverse culturele activiteiten vinden we belangrijk. We bezoeken bijvoorbeeld voorstellingen in de Fransche school. 
 • Muzikale vorming   
  Wij nemen deel aan diverse muzikale projecten vanuit de Brede school, maar hebben sinds 2021 ook een nieuwe muziekmethode aangeschaft.     
 • Brede School Projecten   
  Onze school heeft een samenwerking met de Brede School Culemborg. Deze biedt zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten aan op het gebied van Cultuur, Sport en Natuur- & Milieueducatie.   

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zorg voor leerlingen en het volgen van hun ontwikkeling

Binnen KBS Augustinusschool proberen wij uw kind de zorg te bieden die het nodig heeft. Zorg is een breed begrip. Er kan sprake zijn van een kortdurende leerprobleem, opvallend gedrag of het uitblinken in een bepaald vak. Het signaleren van deze zorg gebeurt in eerste instantie door de leerkrachten. Wanneer er zich problemen voordoen, bespreekt de leerkracht dit met ouders en intern begeleider. De intern begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor de zorg in algemene zin op school.

Basisondersteuning

Basisondersteuning is erop gericht dat elke leerling zich in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behaalt. Afhankelijk van de onderwijsbehoefte bieden wij het kind passende ondersteuning. Dit doen we altijd in samenspraak met de ouders.

We onderscheiden drie typen van ondersteuning:

 • Basisarrangement
  Het standaard onderwijsprogramma, waarbij samenhangende ondersteuning wordt geboden om de kerndoelen te halen.   

 • Intensief basisarrangement 
  Het intensieve arrangement is bedoeld voor leerlingen die niet genoeg hebben aan het basisarrangement. Het aanbod omvat aanvullende interventies om het minimum-niveau van de basisschool te kunnen behalen. Hieronder valt verlengde instructie en/of begeleide verwerking van de lesstof. Een tijdelijke aanvulling op het intensieve aanbod wordt vastgelegd in een individueel handelings-plan. Hierin staan de specifieke doelen beschreven.
 •  
 • Verdiept basisarrangement
  Dit aanbod is bedoeld voor leerlingen die te weinig hebben aan het basisaanbod, omdat zij een ontwikkelingsvoorsprong hebben.
  Middels een aangepast programma houden we rekening met kinderen die leerstof overstijgen. Daarnaast zijn er voor deze kinderen buiten-schoolse voorzieningen: Voor groep 8 bestaat er de Eurekaklas op het VO en voor de leerlingen van groep 6 en 7 is er een plusklas in Culemborg West. Er zijn eenduidige criteria voor deelname afgesproken. Bij de inhoudelijke vormgeving van het intensief en verdiept basisarrangement zetten onze leerkrachten specialistische expertise en programma’s in.

  Om uw kind passend te kunnen begeleiden zijn leerkrachten extra geschoold en is binnen de school specifieke kennis aanwezig of kunnen we via een collega-school in huis halen.
  Hierbij kunt u denken aan:
 • Remedial teacher: begeleidt kinderen met extra ondersteuning buiten de groep.    
 • Gedragsdeskundige: heeft speciale kennis in de begeleiding van afwijkend gedrag    
 • Sova-trainer: is bevoegd om sociale vaardigheidstrainingen te geven    
 • Master Dyslexie: heeft speciale kennis in begeleiding bij taalproblemen    
 • Master Dyscalculie: heeft speciale kennis in begeleiding bij rekenproblemen    
 • Master Hoogbegaafdheid: heeft speciale kennis van hoogbegaafden   
 • Bewegingsdeskundige: heeft speciale kennis over motorische vaardigheden.Ondersteuningsstructuur

Op de Augustinusschool werken wij planmatig en systematisch aan het bieden van ondersteuning aan onze leerlingen. Dat doen wij vanuit het handelingsgericht werken (HGW). Daarbij past een positieve grondhouding naar kinderen. Wij kijken niet naar de problemen, maar naar de mogelijkheden en stellen ons daarbij de voortdurend de vraag:
“wat heeft dit kind, in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school, met deze ouders nodig?”

Leerkrachten stellen groepsoverzichten op waarin de onderwijsbehoeften van leerlingen beschreven staan. Vervolgens worden er sub-groepen gemaakt waarin kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften zitten, zodat de leerkracht de meest optimale zorg kan bieden. Twee keer per jaar wordt het  groepsoverzicht geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Dit doet de leerkracht in overleg met de IB-er.

Wanneer de verwachting is dat de leerling niet alle einddoelen van groep 8 gaat halen omdat de achterstanden op de basisvakken groter zijn dan anderhalf jaar, wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

Passend onderwijs

De kern van passend onderwijs is dat elk kind de zorg krijgt die het nodig heeft om zo thuisnabij mogelijk een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen. 
Passend onderwijs staat voor maatwerk. Uitgangspunt is dat passend onderwijs vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen school gebeurt, eventueel met extra ondersteuning of experts die via het bestuur van SKOR ingehuurd kunnen worden.

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op onze school. Vaak kan de leerkracht de extra ondersteuning prima zelf bieden. Pas als de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, zoeken we –altijd in samenspraak met de ouders- een meer passende vorm van speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor is een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) nodig, dat via het Samenwerkingsverband BePo afgegeven wordt.

Schoolontwikkelingsprofiel (SOP)

In ons SchoolOntwikkelingsProfiel (SOP) hebben we onze (on)mogelijkheden op het gebied van zorg omschreven. U vindt ons SOP op onze website.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Komende jaren zullen wij het ondersteuningsaanbod herijken en ons huidige aanbod optimaliseren in school. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

KBS Augustinus is een basisschool met een Voor- en Vroegschools Educatief (VVE) aanbod. Binnen dit aanbod trachten we (taal)achter-standen te verkleinen. Dat doen we middels de methode Piramide. De leerkrachten van groep 1-2 zijn Piramide-gecertificeerd. Er wordt intensief samengewerkt met de VVE-peuterspeelzaal in onze school. Daarnaast volgen we ook de VVE-bijeenkomsten vanuit de gemeente. Zo waarborgen we zo goed mogelijk de doorgaande leerlijn voor ieder kind. Dit blijkt o.a. uit:

 • Peuterspeelzaalleidsters werken ook ter ondersteuning van de groepen 1-2;       
 • Peuterspeelzaal en groep 1-2 hanteren beide Piramide en dezelfde dagstructuur;     
 • Er zijn gezamenlijke activiteiten als Sinterklaas, Kerst en Carnaval;    
 • Peuterspeelzaal en groep 1-2 gebruiken hetzelfde leerling observatiemodel (KIJK!). 

Terug naar boven